castorama i LM projekt, Ocena jakości procesu zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym

Pobierz dokument
castorama.i.lm.projekt.ocena.jakosci.procesu.doc
Rozmiar 781 KB

0x01 graphic

POLITECHNIKA OPOLSKA

Kierunek studiów

Zarządzanie

Rok studiów

II

Rok akademicki

2007/2008

Semestr

IV

Grupa

II

Temat referatu:

Projekt: Ocena jakości procesu zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym

Autorzy:

Kłusek Anna

Kottisch Anna

Krajczy Izabela

Krawczyk Magdalena

Kulig Katarzyna

Lenarczyk Natalia

O0x08 graphic
pole 2008

PROTEA dostarcza urządzenia dźwigowe i inne pokrewne wraz z pełną obsługą logistyczną, montażem, uruchomieniami oraz serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Do urządzeń dostarczanych należą:
Specjalistyczne wyposażenie pokładowe
• Wciągarki
• Żurawie stacjonarne i przejezdne
• Kabestany
• A-ramy
Specjalistyczne urządzenia typu offshore
• Żurawie
• Bramownice i suwnice
• Suwnice BOP
• Zestawy wahadłowo-szynowe
• Wciągar
ki
• Wózki

Wyżej wymienione urządzenia dostarczane są zwykle po dokonaniu fabrycznego montażu i prób. Urządzenie dostarczane są w oparciu o przepisy morskich towarzystw klasyfikacyjnych jak i przy ich nadzorze wykonawczym.

PROTEA specjalizuje się w dostawie różnego typu urządzeń dźwigowych oraz związanego z nimi osprzętu.

Świadczy usługi techniczne w zakresie prowadzenia inspekcji, nadzorów nad produkcją, audytów firm produkcyjnych oraz niezależnych analiz rynku producentów i dostawców. W zakres ich usług wchodzą zarówno prace nadzorowe całości procesu produkcyjnego, jak i nadzory jedynie poszczególnych etapów czy wybranych punktów kontrolnych procesu wytwórczego. Inspektorzy posiadają wysokie kwalifikacje oraz wieloletnią praktykę pozwalające na samodzielne tworzenie oraz weryfikację planów zapewnienia oraz kontroli jakości. Dbając o jakość jednocześnie monitoruje postęp prac na zgodność z wymaganym oraz zaakceptowanym planem i harmonogramem produkcji.

PROTEA świadczy specjalistyczne usługi projektowe w zakresie branży mechanicznej, łącznie z wykonywaniem zaawansowanych obliczeń konstrukcji nośnych, jak również w zakresie systemów sterowania i napędów elektrycznych oraz hydraulicznych. Usługi projektowe świadczone są głównie dla firm, z którymi PROTEA ma podpisane umowy o stałej współpracy. Procesy projektowania są wspomagane komputerowo w całym zakresie przy pomocy różnych programów.

PROTEA realizuje dostawy między innymi specjalistycznych kontenerów offshorowych wykonywanych zgodnie z powierzoną dokumentacją, wyposażonych według specyfikacji klienta. Produkcja odbywa się pod nadzorem wybranego towarzystwa klasyfikacyjnego i najczęściej kończy się wydaniem certyfikatu. PROTEA wdrożyła i certyfikowała system zarządzania jakością na zgodność z normą ISO 9001:2000.

PROTEA jest własnością prywatną. Nie posiada kapitału obcego. Jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma PROTEA jest średnią firma ponieważ zatrudnia sto osób. Zajmuje się przede wszystkim działalnością produkcyjną i montażową. Obszarem działania są rynki krajowe oraz międzynarodowe. Profilem produkcji są grupy produktowe.

Ankietę wypełniała osoba na stanowisku kierowniczym, a mianowicie kierownik produkcji.

Obszary

Ocena syntetyczna

1. System zarządzania

4,14

2. Polityka kadrowa

3,83

3. Produkcja

4,15

4. Polityka finansowa

3,55

5. Marketing i zbyt

3,87

Graficzną ocenę jakości przedsiębiorstwa PROTEA w Kluczborku w oparciu o obszary funkcjonalne prezentuje wykres:

0x01 graphic

Najbardziej rozwiniętym obszarem w firmie PROTEA jest Produkcja (4,15). Składają się na nią sześć ważnych elementów: Badania i rozwój, Procesy innowacyjne, Zaopatrzenie, Przygotowanie produkcji, Proces produkcji i Jakość produkcji. Firma osiąga bardzo dobre efekty w produkcji swoich wyrobów i usług dzięki stosowaniu nowoczesnych technologii oraz zatrudnianiu wykwalifikowanej kadry. Zapewniona jest bardzo dobra jakość oferowanych usług. Proces produkcji jest bardzo dobrze rozwinięty i dzięki temu firma zyskuje lepsze wyniki w wytwarzaniu produktów. Oferuje bardzo bogaty park maszyn i urządzeń.

Drugim równie dobrze rozwiniętym obszarem funkcjonalnym jest System zarządzania (4,14). Na obszar ten składa się osiem podobszarów, a mianowicie: Analiza otoczenia, Misja, strategia, Struktura organizacyjna, Kultura organizacyjna, System informacyjny, Komunikacja, Myślenie systemowe i Styl kierowania. Dzięki tak wysokiej ocenie możemy powiedzieć, iż firma bardzo dobrze zarządza swoimi działami. Prowadzi analizę otoczenia i nadąża za rynkiem. Rozwija się dynamicznie w stosunku do otoczenia. Dzięki systemowi zarządzani firma nie traci zdolności do istnienia, rozwijania i działania na rynku.

Na trzecim miejscu znajduje się Marketing i zbyt (3,87), na który składają się: Badania marketingowe, Portfel produktów, Ceny, Dystrybucja, Promocja i Relacje z klientem. Firma PROTEA jest nastawiona na nowoczesną produkcję swoich wyrobów. Ważna jest relacja z samym klientem i jego oczekiwaniami. Zarząd stara się, aby jakość oraz asortyment był na jak najwyższym poziomie. Dlatego też nie koncentruje się na samym promowaniu swojej marki. Uważa, że zaspokaja potrzeby klienta i w ten sposób zdobywa ich lojalność i zaufanie.

Na przed ostatnim miejscu znajduje się Polityka kadrowa (3,83). Składają się na nią takie oto podobszary: Motywowanie, Rekrutacja, Zatrudnianie, Szkolenie i rozwój. Firma dba o sowich pracowników, organizując ciągłe szkolenia. Ma doskonale wykwalifikowana kadrę, dzięki czemu praca jest bardziej efektywna. PROTEA stara się motywować swoich pracowników zapewniając im należyte wynagrodzenia. Zapewnia należyte formy bezpieczeństwa przeciw nagłym wypadkom zdarzających się często na halach produkcyjnych.

Na ostatnim miejscu znajduje się Polityka finansowa (3,55). Możemy wyróżnić tutaj trzy podobszary: Finansowanie programu rozwojowego przedsiębiorstwa, Zarządzanie kapitałem obrotowym, Analiza finansowa. Firma na końcu stawia Politykę finansową. Regularnie przeprowadza analizę lecz nie stawia tego na pierwszym miejscu. Stara się raczej unowocześniać produkcję, dobrze zarządzać i spełniać potrzeby pracowników i klientów. Finansuje program rozwojowy swojej firmy lecz nie koncentruje się na tym obszarze w pierwszej kolejności.

Podsumowując widzimy, że firma PROTEA stawia na nowoczesność, innowacyjność technologii w dziale produkcji. Ma wysoki jakościowo asortyment maszyn i urządzeń. Liczy się dla niej zadowolenie klienta. Uważa, że zapewniając szkolenia pracowników efektywniej pracują i proces produkcji jest lepszy jakościowo. Motywuje swoich pracowników różnymi rodzajami wynagrodzeń. Finansuje rozwój firmy na rynku. Wyprzedza konkurencje produkując nowsze wyroby za dogodną cenę.

 1. SYSTEM ZARZĄDZANIA

 2. Obszary funkcjonalne

  Ocena cząstkowa

  1. Analiza otoczenia

  4,38

  2. Misja, strategia

  4,11

  3. Struktura organizacyjna

  4,39

  4. Kultura organizacyjna

  4,56

  5. System informacyjny

  4,83

  6. Komunikacja

  3,50

  7. Myślenie systemowe

  3,41

  8. Styl kierowania

  4,44

  0x01 graphic

  Ogólna ocena systemu zarządzania firmy PROTEA wynosi 4,14 i tym samym obszar ten zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji, co świadczy o wysokim zainteresowaniu ze strony zarządu.

   1. Analiza otoczenia

  Jednym z ważniejszych elementów z obszaru systemu zarządzania jest analiza otoczenia z oceną (4,38).

  Przedsiębiorstwo PROTEA posiada zdolność do szybkiego reagowania na nowe sytuacje, wynikające ze zmian zachodzących w otoczeniu. Jest określony długofalowy plan na przyszłość, dzięki czemu firma szybko reaguje na zmiany. Bardzo ważne jest również trafne przewidywanie popytu na produkty i usługi na rynku, na którym przedsiębiorstwo funkcjonuje.

  Jedynym słabym punktem jest to, że nie prowadzi się ciągłego monitoringu zewnętrznych czynników wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa (w celu identyfikacji szans i zagrożeń).

   1. Misja i strategia

  Kolejnym kryterium jest misja i strategia, które uzyskały ocenę 4,11 i zajmują szóste miejsce w naszej klasyfikacji. PROTEA posiada dokładnie sprecyzowaną misję, cele strategiczne i strategię przedsiębiorstwa. Firma ma jasno określony ogólny cel oparty na przyjętych przez menedżerów założeniach dotyczących zamierzeń. Ważnym elementem jest to, iż w przedsiębiorstwie proces określania poszczególnych strategii odbywa się kolektywnie - wyższe kierownictwo koordynuje procesy tworzenia i realizacji strategii. W przypadku wykrycia ewentualnych nieprawidłowości, dobra organizacja pozwala na szybką korektę planu działania. W spółce wszystkie obszary są objęte planem strategicznym, który został opracowany przez menedżerów najwyższego szczebla i definiują one ogólne cele organizacji. Oprócz tego jest przeprowadzana kontrola strategiczna. W przypadku jakichkolwiek zmian wcześniej założonych planów jest przeprowadzana korekta działań strategicznych. Niestety, strategie dziedzinowe nie są do końca zharmonizowane.

   1. Struktura organizacyjna

  Struktura organizacyjna osiągnęła wynik 4,39 i uplasowała się na czwartym miejscu. Jedną z wielu zalet jaką może pochwalić się PROTEA jest dominacja poziomych interakcji w komunikacji, koordynacji i kontroli. W ten sposób unika się znacznie powolniejszej procedury przekazywania komunikatów wzdłuż linii podporządkowania. Dodatkową korzyścią jest to, że umożliwia ona członkom organizacji nawiązywanie stosunków z kolegami, a to jest istotnym warunkiem zadowolenia pracowników. Jako, że w firmie jest wyraźnie określony zakres zadań i odpowiedzialności, każdy pracownik na poszczególnym stanowisku wie jak powinien postępować. Dodatkowo przy realizacji zadań w przedsiębiorstwie zawsze są określone stosunki nadrzędności i podrzędności. Dzięki temu panuje harmonia i równowaga pomiędzy wszystkimi działami. Struktura organizacyjna jest elastyczna i zorientowana na rynek. Pracownicy administracyjni i bezpośrednio produkcyjni są dostosowani do potrzeb przedsiębiorstwa. W firmie PROTEA dominują określone cele, a nie stanowiska. Stopień decentralizacji nie można uznać za właściwy.

   1. Kultura organizacyjna

  Kultura organizacyjna jest jednym z najważniejszych kryterium systemu zarządzania, wszystkie czynniki zostały wysoko ocenione, więc uzyskały wysoką notę 4,56.

  Kultura organizacyjna jest „czymś”, co odróżnia członków jednej organizacji od członków innej organizacji. Jest niepowtarzalna, jedyna, wyjątkowa… W PROTEI wspiera ona osiąganie celów strategicznych i realizację strategii przedsiębiorstwa. Bardzo ważne, nie tylko dla zarządu, ale i dla pracowników są artefakty- zewnętrzne symbole kultury organizacyjnej. W przedsiębiorstwie można wskazać kilka kluczowych wartości. Ważne jest także to, kultura organizacyjna sprzyja ciągłemu doskonaleniu się pracowników, rozwijaniu ich umiejętności oraz kreatywności.

   1. System informacyjny

  Analiza otrzymanych wyników pokazuje, że najwyżej ocenionym obszarem w firmie PROTEA jest system informacyjny 4,83. Oznacza to bardzo dobry kontakt pomiędzy pracownikami a przedsiębiorstwem. Informacje są przekazywane sprawnie i bez komplikacji.

  Firma umiejętnie wykorzystuje informacje, które płyną z otoczenia zewnętrznego, zarówno te napływające od klientów jak i dostawców, co ułatwia funkcjonowanie na rynku. Bardzo ważnym działaniem jest analizowanie informacji o konkurencji i firmach najlepszych na rynku. Dziś, sukces w biznesie w dużej mierze zależy od posiadania właściwej informacji. Pozwala to na poszukiwanie nowych możliwości realizacji proce­sów biznesowych, a co za tym idzie szybkie reagowanie na zmiany i szybsze podejmowania decyzji.

  Przedsiębiorstwo ma bardzo dobrze rozbudowany system informatyczny, który wspomaga procesy zarządzania. Dzięki temu, że jest on ciągle doskonalony firmie łatwiej jest dostosować się do aktualnych potrzeb rynkowych.

   1. Komunikacja

  Kolejnym kryterium jest komunikacja. Niestety, ten obszar został najniżej oceniony, uzyskał wynik 3,50, aczkolwiek nie wiąże się z małym zainteresowaniem ze strony zarządu. Co prawda system informacyjny przebiega bez zakłóceń, lecz komunikacja nie jest na najwyższym poziomie. Zaletą jest to, że w przedsiębiorstwie wykorzystuje się sposoby komunikacji, które umożliwiają równoczesne dotarcie do dużej liczby osób. Ważne jest również to, że uzyskuje się informacje zwrotne od pracowników o ich działaniu. Najsłabiej „wypadł” sposób komunikacji pomiędzy załogą a zarządem. W spółce PROTEA nie jest on ani oceniany ani ulepszany. Na drodze przekazywania informacji występują szumy i zakłócenia, które nie pozwalają do końca dobrze odczytywać komunikaty.

   1. Myślenie systemowe

  Myślenie systemowe to obszar, który uzyskał najniższa ocenę (3,41). Myślenie systemowe to sposób postrzegania składowych systemu oraz systemu jako całości. Kadra zarządzająca dąży do pozyskiwania nowej wiedzy organizacyjnej, jej gromadzenia, systematyzowania i wykorzystywania dla osiągnięcia sukcesu przedsiębiorstwa. W firmie PROTEA nie do końca zwraca się uwagę na relacje systemu i oddziaływania, które mają wpływ na całość. Pojedyncze lub nagłe zdarzenia nie są badane i sprawdzane czy nie są częścią długotrwałego procesu, które nie zostały dotąd zauważone. W firmie PROTEA nie wykorzystuje się modelowania i symulacji w podejmowaniu i rozwiązywaniu decyzji.

   1. Styl kierowania

  Ostatnim obszarem z dobrym wynikiem w firmie PROTEA jest Styl kierowania (4,56). Wiele działań uzyskało najwyższe noty, aczkolwiek są również działania, które firma PROTEA uważa za mało istotne lub po prostu są one zaniedbane.

  Konflikty interpersonalne zdarzają się stosunkowo rzadko, preferowana jest praca zespołowa. Pracując w grupach podwładni umożliwiają sobie wzajemne uczenie się i wspieranie w zdobywaniu wprawy w określonych zadaniach. Jeżeli jednak występują jakieś problemy czy konflikty, to są one zgłaszane przez pracowników i w miarę możliwości stara się je szybko, sprawnie rozwiązywać.

  Poszczególne wydziały przedsiębiorstwa nie mają dużej autonomii, a pracownicy nie biorą udziału w określaniu wspólnych celów wydziału. Pracownicy bezpośrednio produkcyjni nie zgłaszają inicjatyw.

  Sposób postępowania przełożonych nie budzi zastrzeżeń. Jest dostosowany do kadry pracowniczej oraz do zapotrzebowań systemu.

  Przedsiębiorstwo które zostało poddane badaniu, powinno poprawić Komunikację i Myślenie systemowe. Firma PROTEA powinna bardziej się skupić na komunikacji pomiędzy pracownikami a zarządem oraz na badaniu nagłych zdarzeń które mogą być częścią niekorzystnego procesu który ma wpływ na firmę.

  1. POLITYKA KADROWA

  2. Obszary funkcjonalne

   Ocena cząstkowa

   1. Motywowanie

   3,47

   2. Rekrutacja

   4,50

   3. Zatrudnienie

   4,03

   4. Szkolenie i rozwój

   3,60

   0x01 graphic

   Ogólna ocena polityki kadrowej na tle wszystkich obszarów w firmie PROTEA wyniosła 3,83 i znajduje się na czwartym miejscu w analizie oceny zatrudnienia.

   2.1. Motywowanie

   Motywowanie w analizie wyników okazało się najbardziej zaniedbanym podobszarem i otrzymało najniższą ocenę 3,47.

   Dla firmy PROTEA ważne w tym obszarze okazało się funkcjonowanie systemu ocen pracowników oraz metody wartościowania pracy. Pozwala to na zbieranie informacji o kompetencjach zatrudnionych osób i ich potencjale, porównuje je do ustalonych norm i standardów. Wynikiem ocen są awanse bądź rotacje. Równie ważne okazuje się awansowanie płacowe związane z osiągnięciami pracowników, co wpływa na zadowolenie pracowników z wykonywanej pracy. Pracownicy w firmie są w dużym stopniu zadowoleni z wykonywanej przez siebie pracy, na co wpływ maja systematycznie przeprowadzane badania dotyczące zadowolenia pracowników oraz działania prowadzone na rzecz poprawy warunków pracy.

   Natomiast mało uwagi poświęcane jest na systematyczny wzrost wydajności na stanowiskach kierowniczych oraz na stanowiskach bezpośrednio produkcyjnych. Również mało uwagi poświęcane jest na stosowanie systemu monitoringu w przypadku pracowników zaangażowanych w swoją pracę.

   2.2. Rekrutacja

   Rekrutacja zajęła pierwsze miejsce w szczegółowych wynikach analizy polityki kadrowej, osiągnęła ona wynik 4,5.

   Ogólnym celem procesu rekrutacji powinno być zapewnienie ( przy jak najniższych kosztach) odpowiedniej liczby pracowników zaspokajających potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie zasobów ludzkich. To właśnie dlatego firma PROTEA szczególną uwagę przywiązuje się do stosowania procedur w zakresie rekrutacji, co umożliwia zatrudnianie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Ważne są również działania przy realizowaniu racjonalnej polityki planowania zatrudnienia oraz zrównoważony skład zarządu, w skład którego wchodzą specjaliści z różnych dziedzin.

   2.3. Zatrudnienie

   To kryterium otrzymało ocenę 4,03, zajmując przy tym drugie miejsce w naszej klasyfikacji.

   Dla firmy PROTEA bardzo ważny jest duży udział pracowników z wyższym wykształceniem w strukturze zatrudnienia, co pozwala w pełni wykorzystywać unikalne kwalifikacje i umiejętności pracowników, które są źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

   Duże znaczenie ma również niska fluktuacja wśród pracowników wysoko wykwalifikowanych.

   Najmniej ważne dla firmy jest istnienie kadry rezerwowej, która zapewniałaby płynne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

   2.4. Szkolenie i rozwój

   Dział ten w naszej klasyfikacji zajął trzecie miejsce i uzyskał średnią sumę ocen ważonych równą 3,6.

   W tym obszarze ważny jest program realizowanych szkoleń, które umożliwiają podnoszenie kwalifikacji pracownikom. W firmie PROTEA każdy pracownik raz w roku uczestniczy w szkoleniach, dzięki czemu na bieżąco są podnoszone kwalifikacje pracowników, a następnie poddawane są one weryfikacji. Ważne jest również funkcjonowanie systemu dzielenia się wiedzą i informacją wśród pracowników.

   Dla przedsiębiorstwa mało ważne jest istnienie budżetu na podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników oraz ocenianie przydatności uzyskanych umiejętności dla przedsiębiorstwa.

   1. PRODUKCJA

   Obszary funkcjonalne

   Ocena cząstkowa

   1. Badania i rozwój

   3,7

   2. Procesy innowacyjne

   4,14

   3. Zaopatrzenie

   4,10

   4. Przygotowanie produkcji

   4,85

   5. Proces produkcji

   4,23

   6. Jakość produkcji

   4,0

   0x01 graphic

   Ocena obszaru produkcja na tle wszystkich obszarów w firmie PROTEA wynosiła 4,15. Osiągnęła największy wynik. Ocena przedstawiona jest w tabeli ,a również dane przeniesione są na wykres i obrazują ocenę każdego z podobszarów produkcji.

   3.1. Badania i rozwój

   Badania i rozwój osiągnęły ocenę 3,70 i znajdują się na ostatnim miejscu spośród wszystkich działów obszaru produkcji w firmie PROTEA. Oznacza to, że małe zainteresowanie ze strony firmy.

   Przedsiębiorstwo to nie posiada nowoczesnej aparatury badawczej.

   Posiada natomiast budżet na badania i rozwój, współpracuje z wyspecjalizowanymi jednostkami doradczym. Trudno powiedzieć czy spółka PROTEA jest postrzegana na rynku jako firma rozwojowa.

   3.2. Procesy innowacyjne

   Dział ten zajmuje w naszej klasyfikacji trzecie miejsce i uzyskał ocenę równą 4,14.

   Firmie PROTEA może pochwalić się tym, że cykl tworzenia nowego produktu jest krótszy niż u konkurencji oraz tym, że procentowy udział sprzedaży nowych produktów w sprzedaży ogółem jest wysoki.

   Firma dba m. in. również o to, aby liczba nowych produktów wprowadzonych na rynek była duża w porównaniu z konkurentami, produkty i procesy były bardziej zaawansowane technologicznie niż u konkurencji a zwrot z kapitału zaangażowanego w badania i rozwój był wysoki.

   Zmiany organizacyjne stosowane w firmie PROTEA zapewniają lepsza efektywność pracy a innowacje w zakresie stosowanej technologii zapewniają jej silną pozycję na rynku.

   3.3. Zaopatrzenie

   Zaopatrzenie z oceną 4,10 znajduje się na czwartym miejscu.

   Firma PROTEA jest uzależniona od głównych dostawców i nie może z łatwością zmieniać źródła dostaw.

   System zamówień firmy jest oparty na precyzyjnych informacjach o potrzebach materiałowych związanych z planowaną produkcją. PROTEA dokonuje analizy oceny dostaw w kontekście cech stanowiących kryteria wyboru dostawców. Dostawcy traktowani są jak partnerzy firma nawiązuje z nimi długotrwałe relacje, tworzy również bazę danych o nich. Jakość dostaw, które dotychczas zostały zrealizowane są w większości zgodne z oczekiwaniami firmy.

   3.4. Przygotowanie produkcji

   Dział ten został najwyżej oceniony (4,85). Prawie wszystkie działania mają najwyższe oceny, a więc są niezwykle istotne dla firmy.

   Firma przy przygotowaniu konstrukcyjnym uwzględnia określone potrzeby klientów, określa poziom potencjalnych kosztów produkcji i ich struktury.

   Dobór pracowników firma dostosowuje do wykonywanych zadań w procesie produkcyjnym.

   Dużym plusem dla firmy jest to, że odsetek produktów w których wykryto wadliwe rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne jest znikomy.

   3.5. Proces produkcji

   Proces produkcji w firmie PROTEA został oceniony na 4,23 i klasyfikuje się na drugim miejscu.

   Firma ta stosuje technologie, które warunkują wytwarzanie konkurencyjnych jakościowo i cenowo produktów, zdolności produkcyjne wykorzystywane są w wysokim stopniu.

   Warunki przeciwpożarowe oraz bezpieczeństwa i higieny pracy są zapewnione w każdej fazie procesu produkcyjnego. Wytwarzana produkcja, jej wielkość i struktura jest zgodna z oczekiwaniami klientów.

   PROTEA podejmuje również działania na rzecz zmniejszania kosztów magazynowania i na rzecz modernizacji środków trwałych.

   Produktywność pracy, kapitału, materiałów i energii jest dosyć wysoka.

   Firma ta nie wykorzystuje systemów klasy MRP do wspomagania procesu produkcyjnego. System produkcji nie jest zbyt elastyczny dlatego nie umożliwia szybkiej zmiany profilu produkcji.

   3.6. Jakość produkcji

   Dany dział z osiągnięta oceną 4,0 znajduje się na miejscu piątym. Poszczególnym tu działaniom PROTEA również przypisała wysokie oceny.

   Firma prowadzi dokumentację systemu zapewnienia jakości, który warunkuje określona jakość wytwarzanych produktów. Jakość produkcji jest monitorowana na wszystkich etapach procesu produkcyjnego.

   W firmie opracowano również procedury eliminacji niezgodności w trakcie realizacji procesu wytwarzania. Niemal systematycznie dokonywane są analizy niezawodności produktów i analizy reklamacji.

   Jakość produkcji jest bardzo wysoka dlatego firma nie potrzebuje prowadzić żadnych szczególnych działań na rzecz poprawy jakości.

   Firma PROTEA najwyższą ocenę w obszarze produkcji przyznała przygotowaniu produkcji (4,85), natomiast najniższą badaniom i rozwojowi (3,7).

   Aby badania i rozwój osiągnęły najwyższą ocenę firma powinna usprawnić ten dział. Przede wszystkim powinno wyposażyć się firmę w nowoczesną aparaturę badawczą, gdyż PROTEA praktycznie nie posiada takiej aparatury.

   1. POLITYKA FINANSOWA

   Obszary funkcjonalne

   Ocena cząstkowa

   1. Finansowanie programu rozwojowego przedsiębiorstwa

   4,0

   2. Zarządzanie kapitałem obrotowym

   2,42

   3. Analiza finansowa

   3,99

   0x01 graphic

   Ocena analizy finansowej na tle wszystkich obszarów w firmie PROTEA wyniosła 3,55 i zajęła ostatnie miejsce w naszej klasyfikacji.

   4.1. Finansowanie programu rozwojowego przedsiębiorstwa

   Jest to najważniejsze kryterium polityki finansowej, wszystkie czynniki zostały wysoko ocenione, toteż uzyskało ocenę 4,0.

   W przedsiębiorstwie za ważne uznano istnienie wystarczających zasobów do opracowania i wdrażania planów rozwojowych. Ważne jest, że każde decyzje poprzedzają dokładne analizy finansowe, prowadzone z wykorzystaniem właściwych metod analizy ryzyka. Za ważne uznano również fakt korzystania przez przedsiębiorstwo w sposób racjonalny z zewnętrznych źródeł finansowania.

   4.2. Zarządzanie kapitałem obrotowym

   Dział ten osiągnął wynik równy 2,42, który jest wynikiem najgorszym spośród całej polityki finansowej.

   Jedynym ważnym kryterium jest tutaj regularne dokonywanie ocen wiarygodności kontrahentów.

   Za mało ważne uznano tutaj występowanie trudności w regulowaniu zobowiązań finansowych przedsiębiorstwa w stosunku do lat poprzednich oraz istnienie trudności z egzekucją należności w stosunku do lat poprzednich. Mało ważne jest również istnienie tendencji do skracania długości cyklu środków pieniężnych. Nieważny okazał się wzrost tempa obrotu zapasami w stosunku do lat poprzednich.

   4.3. Analiza finansowa

   To założenie osiągnęło wynik 3,99 i zajmuje ono drugie miejsce w kolejności.

   W tym dziale ważne okazało się istnienie efektywnego systemu planowania i kontroli finansowej oraz kontrolingowy rachunek kosztów, wyników oraz budżetowanie. Równie ważne okazało się monitorowanie najważniejszych obszarów powstawania kosztów i fakt dokonywania analizy kosztów własnych oraz analizy progu rentowności.

   Ważne jest to, że w przedsiębiorstwie regularnie dokonywana jest wskaźnikowa analiza rentowności, płynności finansowej, zadłużenia i aktywności gospodarowania oraz analizy ryzyka finansowego. Ważne jest również istnienie efektywnego systemu planowania i kontroli finansowej oraz kontrolingowy rachunek kosztów, wyników oraz budżetowanie.

   1. MARKETING I ZBYT

   Obszary funkcjonalne

   Ocena cząstkowa

   1. Badania marketingowe

   4,20

   2. Portfel produktów

   3,92

   3. Ceny

   4,00

   4. Dystrybucja

   3,52

   5. Promocja

   3,96

   6. Relacje z klientem

   3,60

   0x01 graphic

   Obszar `marketing i zbyt' w porównaniu z pozostałymi obszarami funkcjonalnymi w firmie PROTEA wypadł dość słabo. Został oceniony zaledwie na 3,87.

   5.1. Badania marketingowe

   Analiza otrzymanych wyników pokazuje, że najwyżej ocenionym podobszarem są badania marketingowe z oceną 4,20 , co oznacza spore zainteresowanie ze strony zarządu.

   Bardzo dużą uwagę przywiązuje się do określania parametrów charakteryzujących konkurencję oraz do badań umożliwiających analizę postrzegania wizerunku przedsiębiorstwa przez otoczenie. Za działania ważne dla przedsiębiorstwa PROTEA uważa się systematyczne pozyskiwanie informacji na temat potrzeb i preferencji klientów jak również systematycznie określa się pozycję przedsiębiorstwa na tle konkurencji. Wg spółki najmniej istotnym działaniem z obszaru badań marketingowych są pomiary wielkości, pojemności oraz chłonności rynku, toteż nie są one przeprowadzane systematycznie. Badania marketingowe dostarczają firmie odpowiednich informacji, dzięki którym łatwiej jest rozwiązać różnorodne problemy decyzyjne, a przy tym ograniczyć ryzyko działalności gospodarczej.

   5.2. Portfel produktów

   Portfel produktów to kryterium, które uzyskało ocenę 3,92 , zajmując przy tym czwarte miejsce w naszej klasyfikacji. Na to, czy klient podejmie decyzję o zakupie określonego produktu wpływa wiele czynników. Niejednokrotnie kupujący kierują się jakością, ceną, potrzebą posiadania określonego towaru oraz to jakie będą mieli korzyści z dokonania zakupu. Wychodząc naprzeciw klientom- dzięki systematycznie prowadzonym badaniom marketingowym firma PROTEA oferuje portfel produktów, który jest dobrze dopasowany do wymagań rynku. Co dla każdego przedsiębiorstwa jest lub powinno być bardzo ważne.

   Spółka stara się, by oferowane wyroby odróżniały się od produktów proponowanych przez konkurencję, a przy tym bacznie obserwuje dynamikę sprzedaży swych wyrobów na rynku w poszczególnych segmentach.

   5.3. Ceny

   Ceny są jednym z najważniejszych kryterium marketingu i zbytu, wiele czynników zostało wysoko ocenionych, toteż uzyskało wysoką notę 4,0.

   Do każdego kryterium cząstkowego spółka PROTEA przywiązuje dużą uwagę. Ważna jest polityka cenowa, opierająca się na analizie kosztów, popytu i konkurencji. Dwa najważniejsze podstawowe elementy: koszty i popyt stanowią nieprzekraczalne ograniczenie dla cen. Koszty wyznaczają dolną, natomiast popyt górną granicę cen. Istotne są obserwacje i analiza w jaki sposób zmienia się popyt/ podaż przy zmianie cen oferowanych produktów. Ważne jest również to, że firma kładzie nacisk na skoordynowanie polityki cenowej z pozostałymi instrumentami marketingowymi takimi jak dystrybucja, promocja i produkt.

   5.4. Dystrybucja

   Kolejnym kryterium jest dystrybucja, która zajmuje w naszej klasyfikacji ostatnie miejsce z wynikiem 3,52, co nie oznacza jednak zaniedbania ze strony zarządu. Głównym celem dystrybucji jest dostarczanie nabywcom odpowiednich produktów właściwej jakości, w odpowiednim miejscu i czasie, przy najbardziej dogodnych warunkach oraz formach zakupów, a przy tym możliwie najniższych kosztach. I te właśnie skuteczne rozwiązania logistyczne, zapewniające niskie koszty dystrybucji są bardzo ważne dla spółki PROTEA.

   Przedsiębiorstwo koncentruje się na systematycznym mierzeniu rentowności poszczególnych kanałów dystrybucji. Ponadto analiza wskaźników dystrybucji ważonej wskazuje na dobry wybór dotychczasowych kanałów dystrybucyjnych.

   5.5. Promocja

   Promocja osiągnęła wynik 3,96 i zajmuje czwarte miejsce w kolejności. W ramach koncepcji marketingowej firma powinna starannie integrować i koordynować liczne narzędzia oraz kanały komunikacyjne, aby dostarczyć jasnych i przekonujących przesłań dotyczących urządzeń jak również serwisu. W ramach promocji stosowane przedsięwzięcia promocyjne są oceniane i weryfikowane, jak również badana jest ich skuteczność. Przedsiębiorstwo opracowując działania promocyjne uwzględnia koszty wykorzystania instrumentów promocji oraz fazę cyklu życia produktu na rynku.

   5.6. Relacje z klientem

   Ostatnim kryterium z obszaru marketingu są relacje z klientem. Niestety ten obszar uzyskał wynik 3,60, a wiąże się to z małym zainteresowaniem ze strony zarządu. Mimo, że wiele działań związanych z relacjami z klientem wydają się dość istotne, niektóre są one bardzo zaniedbane.

   Firma PROTEA nastawia swoje działania na nabywców, zaspokajanie ich potrzeb oraz podnoszenie wartości oferowanych produktów. Sukces i dobre wyniki finansowe przedsiębiorstwa zależą od sumy korzyści, którą dostarcza ono nabywcom. To dzięki nabywcom firma może osiągnąć znaczną pozycję na rynku oraz przewagę nad konkurentami.

   PROTEA koncentruje się na zbieraniu informacji, które służą do tworzenia bazy danych o klientach, prowadzi badania dotyczące zadowolenia klientów oraz podejmuje działania na rzecz pozyskiwania nowych klientów w docelowych segmentach rynku. Te działania są zdecydowanie ważne dla firmy. Oprócz tego systematycznie bada się lojalność klientów poprzez wskaźnik utrzymania klientów; dla stałych nabywców udzielane są rabaty i bonusy.

   Spółka nie korzysta z systemów zarządzania relacjami z klientami CRM. Gdyby korzystała z pewnością ułatwiłoby to realizowanie wiele działań i zadań takich jak: obsługa cyklu sprzedaży, działanie serwisu, utrzymanie więzi z klientami … Kolejną niedogodnością dla klientów jest brak informacji o aktualnych ofertach. Zdarza się również, że komunikaty z badań klientów nie są regularnie przekazywane pracownikom uczestniczącym w procesie kształtowania cech produktów.

   Jeżeli przedsiębiorstwo nie będzie próbowało zaradzić tym problemom i nie poświęci temu więcej uwagi może przyczynić się do utraty części wymagających klientów.

   WNIOSKI

   System zarządzania (4,14) jest dobrze rozwiniętym obszarem w przedsiębiorstwie PROTEA. Niemal każdy z obszarów funkcjonalnych został oceniony powyżej wyniku 4,0. Dzięki tak wysokiej ocenie możemy stwierdzić, że firma bardzo dobrze zarządza swoimi działami.

   Najwyższą notę otrzymało kryterium „system informacyjny” (4,83), co świadczy o bardzo sprawnym funkcjonowaniu. W wyniku tego PROTEA szybko reaguje na zmiany zachodzące w otoczeniu i szybciej podejmuje decyzji.

   Najsłabiej ocenionymi obszarami są komunikacja (3,50) i myślenie systemowe (3,41).

   Analizując obszar jakim jest komunikacja, niestety trzeba przyznać, że sposób komunikacji nie jest właściwy. Szczególnie dotyczy to sposobu komunikacji pomiędzy załogą a zarządem. Nie jest on w ogóle ani oceniany, tym bardziej weryfikowany czy ulepszany.

   Zwarzywszy na to, że proces komunikacji jest jakże istotnym elementem systemu zarządzania- jest wszechobecną częścią wszystkich czynności kierowniczych, należało by poświecić temu sporo uwagi.

   Drugim, nisko ocenionym obszarem jest myślenie systemowe.

   W obliczu pojedynczych i nagłych zdarzeń przedsiębiorstwo nie dokonuje badań i analizy czy ów zdarzenia są częścią długotrwałych procesów, które dotychczas pozostawały niezauważone. Ponadto ważne, ale nie wykorzystywane są: modelowanie i symulacje w procesie rozwiązywania organizacyjnych problemów i podejmowania decyzji.

   Gdyby firma PROTEA rozwinęła ten obszar, mogła by efektywnie rozwiązywać problemy, podejmować decyzje co do kierunków działania, wybierać pomiędzy dostępnymi alternatywami czy strategiami, lub po to, by jak najlepiej zrealizować zakładane cele.

   Polityka kadrowa to obszar, który został oceniony na 3,83 i zajmuje czwarte miejsce w rankingu ogólnym.

   Najlepiej ocenionym kryterium jest szkolenie i rozwój. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności pracowników przyczynia się do utrzymania odpowiedniego standardu wykonywanej pracy, a to sprzyja uzyskaniu maksymalnej rentowności.

   Najniższa nota przypadła kryterium „motywowanie”. By pracownicy dawali z siebie w pracy wszystko, co potrafią, powinni być odpowiednio motywowani. Ponieważ w firmie PROTEA tak się nie dzieje- wydajność na stanowiskach bezpośrednio produkcyjnych nie rośnie, podobnie jak na stanowiskach kierowniczych.

   Ocena obszaru Produkcja uplasowała się na pierwszym miejscu. Wiele czynników zostało wysoko ocenionych, toteż uzyskało wysoką notę 4,15.

   Tutaj najlepiej ocenionym kryterium jest przygotowanie produkcji. Firma ta stosuje technologie, które warunkują wytwarzanie konkurencyjnych jakościowo i cenowo produktów, zdolności produkcyjne wykorzystywane są w wysokim stopniu. Bardzo ważne i przestrzegane są warunki przeciwpożarowe oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapewnione są one w każdej fazie procesu produkcyjnego.

   Badania i rozwój to jedyne kryterium, które „zostało daleko w tyle” na tle innych kryteriów z obszaru produkcji. Uzyskało ono jedynie 3,70.

   Przedsiębiorstwo to nie posiada nowoczesnej aparatury badawczej.

   Ocena Analizy finansowej na tle wszystkich obszarów w firmie PROTEA wyniosła 3,55 i zajęła ostatnie miejsce w naszej klasyfikacji. Jest to równoznaczne z „piętą Archillesa” spółki PROTEA.

   Finansowanie programu rozwojowego przedsiębiorstwa oraz analiza finansowa uzyskały niemal identyczna ocenę, natomiast zarządzanie kapitałem obrotowym 2,42. Występują trudności w regulowaniu zobowiązań finansowych przedsiębiorstwa w stosunku do lat poprzednich oraz istnieją trudności z egzekucją należności w stosunku do lat poprzednich. Mało ważne jest istnienie tendencji do skracania długości cyklu środków pieniężnych. Spółkę nie interesuje wzrost tempa obrotu zapasami w stosunku do lat poprzednich.

   Ostatni obszar Marketing i zbyt w porównaniu z pozostałymi obszarami funkcjonalnymi w firmie PROTEA wypadł dość słabo. Uzyskał ocenę 3,87.

   Analiza otrzymanych wyników pokazuje, że najwyżej ocenionym podobszarem są badania marketingowe z oceną 4,20.

   Za działania ważne dla przedsiębiorstwa PROTEA uważa się systematyczne pozyskiwanie informacji na temat potrzeb i preferencji klientów jak również systematycznie określa się pozycję przedsiębiorstwa na tle konkurencji.

   Nie od dziś wiadomo, że badania marketingowe dostarczają firmie odpowiednich informacji, dzięki którym łatwiej jest rozwiązać różnorodne problemy decyzyjne, a przy tym ograniczyć ryzyko działalności gospodarczej.

   Najsłabiej wypadła dystrybucja z wynikiem 3,52. Nie oznacza to jednak złego funkcjonowania, lecz poświęcenie temu mniejszej uwagi.

   Przedsiębiorstwo koncentruje się na systematycznym mierzeniu rentowności poszczególnych kanałów dystrybucji. Ponadto analiza wskaźników dystrybucji ważonej wskazuje na dobry wybór dotychczasowych kanałów dystrybucyjnych.

   0x08 graphic

   2


   Pobierz dokument
   castorama.i.lm.projekt.ocena.jakosci.procesu.doc
   Rozmiar 781 KB

   Wyszukiwarka

   Podobne podstrony:
   castorama i LM projekt, analiza, 1
   castorama i LM projekt konspekt
   castorama i LM projekt analiza Nieznany
   Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw
   castorama i LM projekt, tabela LM
   castorama i LM projekt, ankieta m
   castorama i LM projekt, ankieta
   castorama i LM projekt, ankieta liczby
   castorama i LM projekt, ankieta hv, Kryteria
   castorama i LM projekt, LEROY MERLIN N.
   normy jakościowe, Uczelnia, Zarządzanie przedsiębiorstwem według jakościowych standardów światowych
   castorama i LM projekt, Castorama, Castorama
   Kontrolowanie w procesach zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym
   proces audytowania, Uczelnia, Zarządzanie przedsiębiorstwem według jakościowych standardów światowyc
   Projekt systemów zarządzania jakością procesów wytwórczych
   ocena funkcjonowania systemu zarządzania jakośćiąwg ISO(2)(1)
   projekt z zarzadzania jakoscia tqm, ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
   projekt Konstrukcja karty procesu dla wybranego procesu przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metodyki I

   więcej podobnych podstron