Egzamin 2014 poziom rozszerzony

Pobierz cały dokument
Egzamin 2014 poziom rozszerzony.pdf
Rozmiar 703,3 KB
background image

Arkusz

Uk

ład gr

af

iczny © CKE

2013
Instru

1. Spr

(za
zes

2. Ro

prz

3. W

roz
pam

4. Pis

tus

5. Nie
6. Pam
7. Pod

wz

8. Na

num

9. Nie

dla

zawiera inform

W

KOD

EG

Z F

PO

ukcja dla zd

rawdź, czy

adania 1–7)

społu nadzo

ozwiązania

zeznaczonym

rozwiązan

zumowania

miętaj o jed

sz czytelnie

szem/atrame

e używaj ko
miętaj, że z

dczas egzam

zorów i stały
a tej stroni

mer PESEL
e wpisuj ż

a egzaminat

macje prawni

PISUJE ZD

GZAMIN

FIZYKI I

ZIOM RO

dającego

y arkusz eg

. Ewentualn

orującego eg

i odpowie

m przy każd

niach zadań

prowadząc

dnostkach.

e. Używaj d

entem.

orektora, a b

apisy w bru

minu może

ych fizyczny

ie oraz na

L i przyklej

żadnych zn

tora.

e chronione d


DAJĄCY

PE

MATUR

ASTRON

OZSZER

gzaminacyj

ny brak zgł

gzamin.

edzi zapisz

dym zadani

ń rachunko

cy do ostat

długopisu/p

błędne zapis

udnopisie ni
esz korzysta

ych, linijki

karcie odp

naklejkę z k

naków w

do momentu ro

ESEL

RALNY

NOMII

RZONY

ny zawiera

łoś przewod

z w miejs

iu.

owych prze

tecznego w

pióra tylko

sy wyraźnie

ie będą ocen

ać z karty

oraz kalkul

powiedzi w

kodem.

części prz

ozpoczęcia eg

a 14 stron

dniczącemu

scu na to

edstaw tok

wyniku oraz

z czarnym

e przekreśl.

niane.

wybranych

latora.

wpisz swój

zeznaczonej

gzaminu.

n
u

o

k

z

m

h

Li

do

M

Miejsce

na naklej

z kodem


MAJ 20


Czas pra

150 min


iczba pun

o uzyskan

MFA-R1_1P

e
jkę

m

014

acy:

nut

nktów

nia: 60

P-142

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

Poziom rozszerzony

2

Zadanie 1. Spadające ciała (7 pkt)

Na ciała spadające w powietrzu działa siła oporu zależna od prędkości. Wartość tej siły
najczęściej obliczamy ze wzoru F

op

=

ρ

v

2

S

,

gdzie

jest gęstością ośrodka (powietrza),

v to

prędkość ciała, a S – pole przekroju prostopadłego do kierunku ruchu. Współczynnik C zależy
od kształtu ciała – dla kuli przyjmujemy, że wynosi on 0,5.
Podczas spadania ciał wraz ze wzrostem prędkości rośnie siła oporu, aż do zrównoważenia
ciężaru ciała, kiedy dalszy ruch odbywa się ze stałą prędkością.

Zadanie 1.1 (3 pkt)

Piłeczka pingpongowa ma masę 2,5 g, a jej promień wynosi 1,7 cm. Gęstość powietrza jest
równa 1,3 kg/m

3

. Oblicz prędkość, przy której taka piłeczka będzie spadać ruchem

jednostajnym.
Zadanie 1.2 (4 pkt)

Aby sprawdzić, jak siła oporu powietrza zależy od prędkości, użyto
papierowych foremek do ciastek o masie 0,5

g każda.

Doświadczenie polegało na wkładaniu jednej foremki w drugą
i pomiarze prędkości

v jednostajnego spadku zestawu foremek.

Zakładamy, że cały ruch odbywa się ze stałą prędkością
(rozpędzanie foremek do tej prędkości trwa bardzo krótko). Gdy łączymy foremki, zmieniamy
ciężar zestawu Q, natomiast nie zmienia się pole poprzecznego przekroju S. Wyniki
przedstawiono w poniższej tabeli.

Liczba
foremek

Q, N

v, m/s

1 0,005

0,96

2 0,010

1,32

3 0,015

1,61

4 0,020

1,85

5 0,025

2,08

6 0,030

2,27

7 0,035

2,50

Na podstawie wyników doświadczenia wykonaj wykres zależności siły oporu od kwadratu
prędkości foremek. Do zapisu obliczeń możesz wykorzystać wolną kolumnę w tabeli.

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

Poziom rozszerzony

3

obliczenia
Wyjaśnij, dlaczego wykres świadczy o proporcjonalności siły oporu do kwadratu prędkości
foremek.

Zadanie 2. Napęd MHD (9 pkt)
Zadanie 2.1 (1 pkt)

Dwie płytki miedziane przyłączono do biegunów źródła prądu
i zanurzono w słonej wodzie. Na rysunku obok dorysuj strzałki
przedstawiające kierunek ruchu jonów Na

+

i Cl

pod wpływem

pola elektrycznego.

Zadanie 2.2 (2 pkt)

Przyjmijmy, że na rysunku poniżej jon dodatni porusza się prostopadle do płaszczyzny
rysunku ze zwrotem za tę płaszczyznę, a jon ujemny – wzdłuż tej samej osi, ze zwrotem przed
tę płaszczyznę. Dorysuj linie pola magnetycznego magnesów oraz zaznacz ich zwrot. Narysuj
strzałki przedstawiające wektory siły działającej na oba jony ze strony pola magnetycznego.

Wypełnia

egzaminator

Nr

zadania

1.1 1.2 2.1 2.2

Maks. liczba pkt

3

4

1

2

Uzyskana liczba pkt

0

Na

+

Cl

Cu

Cu

N

S

N

S

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

Poziom rozszerzony

4

Informacja do zadań 2.3-2.6

Silnik magnetohydrodynamiczny (MHD)
wykorzystuje oddziaływanie pola
magnetycznego z płynem przewodzącym
prąd elektryczny, np. z wodnym roztworem
soli. Niewielki taki silnik (nadający się do
napędu łódki-zabawki) można zbudować
z dwóch silnych magnesów, dwóch
miedzianych płytek i źródła prądu.
Przedstawiony obok silnik zanurzono
w słonej wodzie. Pole magnetyczne działające na jony powoduje odchylenie ich toru
i wprawienie w ruch wody wypełniającej wnętrze silnika, a w konsekwencji wystąpienie siły
reakcji – siły napędowej. Dane są wymiary zaznaczone na rysunku: a = 30 mm, b = 15 mm
i c = 10 mm.

Zadanie 2.3 (1 pkt)

Podkreśl poprawne uzupełnienia poniższego zdania.
Siła napędowa działa wzdłuż osi (x / y / z), ze zwrotem (zgodnym z tą osią / przeciwnym do tej
osi
).

Zadanie 2.4 (2 pkt)

Oprócz wymiarów a, b i c dane są: napięcie przyłożone do płytek miedzianych 9 V oraz opór
właściwy roztworu soli 0,04

·m. Oblicz natężenie prądu płynącego między miedzianymi

płytkami. Pomiń wpływ pola magnetycznego na ruch jonów.Zadanie 2.5 (2 pkt)

Oprócz wymiarów a, b i c dane są: indukcja pola magnetycznego 0,4 T oraz natężenie prądu
płynącego między miedzianymi płytkami 1 A. Oblicz wartość siły działającej na wodę
wewnątrz silnika.


Cu

x

y

z

a

N
S

N
S

Cu

c

b

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

Poziom rozszerzony

5

Zadanie 2.6 (1 pkt)

Wyjaśnij, dlaczego silnik ten będzie działał skutecznie tylko w słonej wodzie i dla niezbyt
małych stężeń roztworu.

Zadanie 3. Zjawiska falowe (7 pkt)
Zadanie 3.1 (4 pkt)

Uczniowie mają do dyspozycji: źródło światła białego (żarówkę), siatkę dyfrakcyjną
o znanej odległości między szczelinami (rysami), ekran, linijkę oraz przesłonę z wąską
szczeliną. Ich zadaniem jest wyznaczenie zakresu długości fal światła widzialnego,
z wykorzystaniem widma rzędu n = 1.
Na poniższym rysunku dorysuj przesłonę we właściwym położeniu (pozwalającym
obserwować widmo na ekranie) oraz bieg promieni czerwonego i fioletowego. Zaznacz
wielkości potrzebne do wyznaczenia zakresu długości fal światła widzialnego.
Napisz wzory pozwalające obliczyć największą i najmniejszą długość fali światła białego
z

wykorzystaniem wprowadzonych wielkości. Możesz przyjąć, że kąty są małe

(tg α = sin α).
Zadanie 3.2 (2 pkt)

Na rysunku do zadania 3.1 zaznacz padający na ekran promień rzędu zerowego i oznacz ten
promień „n = 0”. Napisz, dlaczego w rzędzie n = 0 obserwujemy na ekranie plamę białego
światła, a nie – kolorowy pasek (jak w innych rzędach).


Wypełnia

egzaminator

Nr

zadania

2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2

Maks.

liczba

pkt 1 2 2 1 4 2

Uzyskana liczba pkt

ekran

siatka

dyfrakcyjna

źródło

światła

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

Poziom rozszerzony

6

Zadanie 3.3 (1 pkt)

Dla światła możemy obserwować zjawisko polaryzacji. Napisz, dlaczego nie obserwuje się
polaryzacji fal dźwiękowych rozchodzących się w powietrzu.Zadanie 4. Właściwości ogniwa (12 pkt)

Uczniowie chcieli sprawdzić doświadczalnie, że przy ustalonym polu przekroju opór
przewodnika jest proporcjonalny do jego długości. Przygotowali 4 kawałki cienkiego
miedzianego drutu o różnych długościach i jednakowej grubości oraz zestawili układ
elektryczny przedstawiony obok. Jako źródła napięcia użyli
pojedynczego ogniwa. Pomiędzy punkty A i B obwodu
włączali po kolei przygotowane kawałki drutu i mierzyli
natężenie prądu w obwodzie.
Rozumowali następująco: skoro opór przewodnika jest
proporcjonalny do jego długości, to zwiększenie długości przewodnika np. 2 razy pociągnie
za sobą taki sam wzrost oporu. Na podstawie prawa Ohma wzrost oporu powinien skutkować
odpowiednim zmniejszaniem się natężenia prądu.

Zadanie 4.1 (1 pkt)

W przeprowadzonym doświadczeniu uczniowie uzyskali następujące wyniki:

długość drutu l,

m

0,50 1,00 1,50 2,00

natężenie prądu I,

A 3,67 3,60 3,53 3,46

Na podstawie obliczeń wykaż, że przy założeniu stałej wartości napięcia między punktami A
i B powyższe wyniki pomiarów nie potwierdzają proporcjonalności oporu przewodnika do
jego długości.

Zadanie 4.2 (1 pkt)

Jeden z uczniów zaproponował, aby powtórzyć doświadczenie, ale zmienić obwód przez
dodanie woltomierza mierzącego napięcie pomiędzy końcami kawałka drutu.
Na umieszczonym obok schemacie dorysuj woltomierz
przyłączony zgodnie z tym założeniem.

A

A

B

drut

A

A B

drut

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

Poziom rozszerzony

7

Informacja do zadań 4.3 i 4.4

Po wykonaniu doświadczenia z użyciem woltomierza wyniki przedstawiały się następująco:

długość drutu l,

m 0,50 1,00 1,50 2,00

natężenie prądu I,

A

3,67 3,60 3,53 3,46

napięcie U,

V

0,031 0,061 0,090 0,118

opór drutu R,

Zadanie 4.3 (2 pkt)

Uzupełnij dolny wiersz tabeli i wykaż, że otrzymane wyniki potwierdzają proporcjonalność
oporu przewodnika do jego długości.
Zadanie 4.4 (4 pkt)

Zmiany napięcia między końcami drutu są związane z tym, że ogniwo ma opór wewnętrzny.
Wyznacz opór wewnętrzny ogniwa użytego w doświadczeniu i siłę elektromotoryczną tego
ogniwa.Wypełnia

egzaminator

Nr

zadania

3.3 4.1 4.2 4.3 4.4

Maks.

liczba

pkt 1 1 1 2 4

Uzyskana liczba pkt

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

Poziom rozszerzony

8

Zadanie 4.5 (1 pkt)

Do dwóch ogniw o oporach
wewnętrznych R

w1

= 0,3

 i R

w2

=

0,4

 dołączono oporniki

regulowane. Zmieniano opór
oporników, mierząc przy tym
natężenie prądu i napięcie na nich,
a ponadto obliczano moc użyteczną
(w dołączonym oporniku
wydzielaną w postaci ciepła).
Otrzymano wykresy przedstawione
obok.
Czy te wykresy potwierdzają tezę, że maksymalna moc użyteczna występuje dla oporu
zewnętrznego równego oporowi wewnętrznemu źródła? Napisz odpowiedź i ją uzasadnij.

Zadanie 4.6 (3 pkt)

Ogniwo z oporem wewnętrznym przekazuje obwodowi zewnętrznemu tylko część energii
chemicznej przetwarzanej w elektryczną. Sprawność ogniwa jest definiowana jako stosunek
mocy użytecznej (przekazywanej obwodowi zewnętrznemu) do całkowitej mocy
przetwarzanej w całym obwodzie.
Do ogniwa o oporze wewnętrznym 0,4

 i sile elektromotorycznej równej 1,5 V dołączono

opornik 0,4

. Oblicz:

a) wartość ciepła wydzielanego w jednostce czasu w całym obwodzie,
b) sprawność ogniwa.

R

zewn

,

1,9

1,7

1,5

1,3

1,1

0,9

0,7

0,5

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

P

użyt

, W

R

w1

= 0,3

R

w2

= 0,4

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

Poziom rozszerzony

9

Zadanie 5. Rozpad

(9 pkt)

Jądro neodymu

144

Nd ulega rozpadowi α i przechodzi w jądro ceru

140

Ce według schematu:

144

140

4

60

58

2

Nd Ce + He +

energia

Masy jąder biorących udział w tej reakcji wynoszą odpowiednio:
m

Nd

= 143,9099 u,

m

Ce

= 139,9053 u,

m

He

= 4,0026 u,

gdzie u jest jednostką masy atomowej.

Zadanie 5.1 (2 pkt)

Wykaż, że podczas powyższej reakcji wyzwala się energia równa 2,988·10

–13

J lub 1,867 MeV.

Zadanie 5.2 (3 pkt)

Oblicz energię kinetyczną jądra helu, które powstało w wyniku rozpadu spoczywającego
jądra neodymu. Dana jest energia wyzwolona w rozpadzie jądra neodymu, równa 1,867 MeV.
Prędkości jąder ceru i helu są znacznie mniejsze od prędkości światła. Należy uwzględnić
fakt, że podczas rozpadu spełniona jest zasada zachowania pędu.Wypełnia

egzaminator

Nr

zadania

4.5 4.6 5.1 5.2

Maks. liczba pkt

1

3

2

3

Uzyskana liczba pkt

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

Poziom rozszerzony

10

Zadanie 5.3 (1 pkt)

W wyniku bombardowania jądra berylu

9
4

Be cząstkami α można otrzymać jądro węgla

12

6

C

oraz jedną z cząstek elementarnych. Uzupełnij schemat opisanej reakcji.

Be α

..

..

C …

Zadanie 5.4 (3 pkt)

Przeprowadzenie reakcji opisanej w zadaniu 5.3 wymaga użycia cząstek α o dostatecznie
dużej energii kinetycznej. Sprawdź, wykonując odpowiednie obliczenia, czy cząstka α
o energii 4,8 MeV może pokonać odpychanie elektrostatyczne i zbliżyć się do jądra berylu na
odległość porównywalną z promieniem tego jądra. Przyjmij, że jądro berylu pozostaje
nieruchome, a jego promień wynosi 2,5·10

–15

m.

Zadanie 6. Planeta (8 pkt)

Przypuśćmy, że w pewnej galaktyce astronauci odkryli kulistą planetę, której masa jest
dokładnie 3 razy mniejsza od masy Ziemi. Zmierzono promień planety 4,59·10

6

m oraz okres

drgań wahadła matematycznego o długości 1 m na równiku i na biegunie tej planety.
Otrzymane wyniki pomiarów zamieszczono w środkowej kolumnie tabeli.

Szerokość geograficzna Okres wahadła, s Przyspieszenie swobodnego spadku, m/s

2

0° (równik)

2,52

6,22

90° (biegun)

2,50

6,31

Zadanie 6.1 (2 pkt)

Wykaż, że podana wartość przyspieszenia swobodnego spadku na biegunie jest zgodna
z zamieszczonymi wyżej informacjami o planecie.

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

Poziom rozszerzony

11

Zadanie 6.2 (1 pkt)

Wykaż, że podana wartość przyspieszenia swobodnego spadku na równiku jest zgodna
z odpowiednim okresem wahadła.Zadanie 6.3 (3 pkt)

Przyczyną różnicy między wartościami przyspieszenia swobodnego spadku na równiku i na
biegunie jest obrót planety wokół własnej osi. Korzystając z wyników zamieszczonych
w tabeli, oblicz okres obrotu tej planety.


Wypełnia

egzaminator

Nr

zadania

5.3 5.4 6.1 6.2 6.3

Maks.

liczba

pkt 1 3 2 1 3

Uzyskana liczba pkt

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

Poziom rozszerzony

12

Zadanie 6.4 (2 pkt)

Krótko po starcie z powierzchni planety statek kosmiczny uzyskał prędkość o wartości
8 km/s. Wykonując niezbędne obliczenia, sprawdź, czy ta prędkość wystarczy, aby statek
mógł oddalić się od planety na dowolnie dużą odległość.
Zadanie 7. Dźwięki w powietrzu (8 pkt)

W poniższych zadaniach przyjmujemy, że nie ma wiatru (powietrze jest nieruchome
względem ziemi), a rozpatrywane ruchy zachodzą wzdłuż prostej, na której leżą zarówno
źródło, jak i odbiornik dźwięku.

Zadanie 7.1 (3 pkt)

Podkreśl poprawne uzupełnienia zdań 1 i 2.

1. Jeżeli źródło dźwięku o stałej częstotliwości oddala się ruchem jednostajnym od

nieruchomego odbiornika, to częstotliwość odbierana przez odbiornik jest (stała / rosnąca
/malejąca
) i (większa od / mniejsza od / równa) częstotliwości dźwięku emitowanego przez
źródło.

2. Częstotliwość dźwięku syreny karetki docierającego do ucha przechodnia jest (większa /

mniejsza) wtedy, gdy przechodzień biegnie do stojącej karetki, niż wtedy, gdy karetka zbliża
się z prędkością o tej samej wartości do stojącego przechodnia.

Powołując się na odpowiednie wzory, uzasadnij wybór dokonany w zdaniu 2.background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

Poziom rozszerzony

13

Zadanie 7.2 (2 pkt)

Podczas mgły buczek (syrena) nieruchomego statku wysyła sygnały dźwiękowe
o częstotliwości 3000 Hz. Rybak znajdujący się na kutrze płynącym w stronę statku odbiera
sygnał o częstotliwości 3050 Hz. Oblicz wartość prędkości, z jaką porusza się kuter. Prędkość
dźwięku w powietrzu wynosi 330 m/s.Zadanie 7.3 (3 pkt)

Natężenie dźwięku to średnia moc fali przypadająca na jednostkę pola powierzchni.
Syrena alarmowa emituje dźwięk o mocy 10 W. Oblicz natężenie dźwięku w odległości 5 km
od syreny, zakładając, że dźwięk ten rozchodzi się jednakowo we wszystkich kierunkach. Czy
dźwięk ten będzie słyszalny w tej odległości, jeśli niezbędny do tego poziom natężenia
wynosi 30 dB? Napisz odpowiedź i ją uzasadnij.
Dane są wzory na pole powierzchni kuli S = 4πr

2

i objętość kuli V =

πr

3

.


Wypełnia

egzaminator

Nr

zadania

6.4 7.1 7.2 7.3

Maks. liczba pkt

2

3

2

3

Uzyskana liczba pkt

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

Poziom rozszerzony

14

BRUDNOPIS


Document Outline

Pobierz cały dokument
Egzamin 2014 poziom rozszerzony.pdf
Rozmiar 703,3 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Egzamin 2014 poziom rozszerzony
Egzamin 2005 poziom rozszerzony (2)
Egzamin 2008 poziom rozszerzony Nieznany
Egzamin 2013 poziom rozszerzony Nieznany (2)
EGZAMIN USTNY POZIOM ROZSZERZONY
Egzamin 2012 poziom rozszerzony Nieznany (2)
Egzamin 2015 poziom rozszerzony
Egzamin Maturalny Poziom Rozszerzony Maj 2007
Egzamin 2014 poziom podstawowy
Egzamin Maturalny Poziom Rozszerzony Maj 2006
Egzamin 2006 poziom rozszerzony (2)
Egzamin 2016 poziom rozszerzony
Egzamin 2006 poziom rozszerzony (2)
Egzamin 2005 poziom rozszerzony transkrypcja
Egzamin 2006 poziom rozszerzony Nieznany (2)
Egzamin 2013 poziom rozszerzony Nieznany
Egzamin 2011 poziom rozszerzony
Egzamin 2005 poziom rozszerzony (2)

więcej podobnych podstron