Egzamin 2013 poziom rozszerzony Nieznany (2)

Pobierz cały dokument
Egzamin 2013 poziom rozszerzony Nieznany (2) .pdf
Rozmiar 288 KB
background image

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

WPISUJE ZDAJĄCY

KOD PESEL

Miejsce

na naklejkę

z kodem

Uk

ład gr

af

iczny © CKE

2010

EGZAMIN MATURALNY

Z FIZYKI I ASTRONOMII

POZIOM ROZSZERZONY
Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14 stron

(zadania 1 – 6).

Ewentualny

brak

zgłoś

przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.

2. Rozwiązania i odpowiedzi zapisz w miejscu na to

przeznaczonym przy każdym zadaniu.

3. W rozwiązaniach zadań rachunkowych przedstaw tok

rozumowania prowadzący do ostatecznego wyniku oraz
pamiętaj o jednostkach.

4. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym

tuszem/atramentem.

5. Nie

używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.

6. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.
7. Podczas egzaminu możesz korzystać z karty wybranych

wzorów i stałych fizycznych, linijki oraz kalkulatora.

8. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój

numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.

9. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej

dla egzaminatora.
MAJ 2013


Czas pracy:

150 minut


Liczba punktów

do uzyskania: 60

MFA-R1_1P-132

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

poziom rozszerzony

2

Zadanie 1. Motorówka (9 pkt)

Na wykresie przedstawiono zależność wartości
prędkości motorówki względem brzegu od czasu.
Motorówka pływała wzdłuż prostoliniowego brzegu
rzeki z prądem i pod prąd. Przez cały czas silnik
motorówki pracował z pełną mocą i wartość
prędkości motorówki względem wody była stała.
Prędkość wody w rzece także była stała i mniejsza od
prędkości motorówki względem wody.

Zadanie 1.1 (2 pkt)

Oblicz drogę, jaką przebyła motorówka w czasie 30 minut ruchu.

Zadanie 1.2 (2 pkt)

Oblicz wartość prędkości motorówki względem wody.

Zadanie 1.3 (3 pkt)

Narysuj wykres zależności położenia x motorówki od czasu t. Przyjmij, że oś x jest zwrócona
zgodnie z nurtem rzeki, a ruch rozpoczyna się w punkcie x

0

= 0.

t, min

v, m/s

5

4

3

2

1

0

10

20 30

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

poziom rozszerzony

3

Zadanie 1.4 (2 pkt)

Z przystani A wyruszają
jednocześnie z jednakową i stałą
prędkością

v względem wody

dwie motorówki. Jedna płynie po
jeziorze, a druga – po rzece
płynącej z A do B z prędkością u
względem brzegu. Po dopłynięciu do przystani B motorówki zawracają.
Ustal, która motorówka wcześniej powróci do przystani A. Odpowiedź uzasadnij, zapisując
odpowiednie zależności.

Zadanie 2. Dwie skrzynki i blok (9 pkt)

Do krawędzi stołu przymocowany jest blok nieruchomy, będący jednorodnym krążkiem
o masie m

3

, obracającym się bez tarcia. Przez blok przełożona jest bardzo lekka

i nierozciągliwa linka, której jeden koniec doczepiony jest do skrzynki o masie m

1

, a drugi –

do skrzynki o masie m

2

. Pierwsza skrzynka leży na stole, a druga wisi na lince (rys. poniżej).

Współczynnik tarcia pierwszej skrzynki o stół oznaczamy jako μ (bez rozróżnienia
współczynników tarcia statycznego i kinetycznego). Moment bezwładności jednorodnego

krążka (lub walca) względem jego osi wyraża się wzorem I =

1
2

mR

2

, gdzie R jest promieniem

krążka, a m – jego masą. W chwili początkowej obie skrzynki były nieruchome.

Zadanie 2.1 (2 pkt)

Skrzynki zaczęły się poruszać. Dorysuj i opisz wektory sił
działających na obydwie skrzynki wzdłuż ich kierunków
ruchu.

Opis


Zadanie 2.2 (3 pkt)

Wykaż, że podczas ruchu skrzynek ich przyspieszenie można wyrazić wzorem

2

1

1

1

2

3

2

m

μm

a =

g

m

m

m

Skorzystaj ze wzorów wyrażających II zasadę dynamiki dla bloku, pierwszej i drugiej skrzynki.


Nr

zadania

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2

Maks.

liczba

pkt 2 2 3 2 2 3

Wypełnia

egzaminator

Uzyskana liczba pkt

m

3

m

1

m

2

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

poziom rozszerzony

4

Zadanie 2.3 (1 pkt)

Blok zastąpiono innym – o tej samej masie i promieniu, ale cieńszym
bliżej osi, a grubszym na obrzeżu. Oba bloki są wykonane z jednorodnego
materiału, a obok zostały przedstawione w przekroju. Określ, czy
zastąpienie bloku 1 przez blok 2 spowodowało wzrost przyspieszenia
układu, czy spadek, czy też przyspieszenie się nie zmieniło. Uzasadnij
odpowiedź.
Zadanie 2.4 (2 pkt)

Oblicz wartość przyspieszenia określonego wzorem z zadania 2.2 dla następujących danych:
m

1

= 2 kg, m

2

= 0,4 kg, m

3

= 0,5 kg, μ = 0,3.

Zinterpretuj otrzymany wynik, uwzględniając fakt, że skrzynki początkowo spoczywały.

Zadanie 2.5 (1 pkt)

Oznaczmy przez N

1

siłę napięcia poziomego odcinka linki, a przez N

2

– siłę napięcia

pionowego odcinka linki. Podkreśl właściwe wyrażenia w poniższych zdaniach.

Gdy układ pozostaje w równowadze, siła N

1

jest ( większa od siły N

2

/ mniejsza od siły N

2

/

równa sile N

2

).


Jeśli wisząca skrzynka (o masie m

2

) zaczęła opadać, to siła N

1

jest ( większa od siły N

2

/

mniejsza od siły N

2

/ równa sile N

2

).

oś oś

1

2

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

poziom rozszerzony

5

Zadanie 3. Gaz doskonały (9 pkt)

Gazy rzeczywiste w pewnym zakresie parametrów można traktować jak gaz doskonały (idealny).
Temperatura gazu doskonałego T jest proporcjonalna do średniej energii kinetycznej ruchu
postępowego jego cząsteczek. Dla gazu doskonałego spełnione jest równanie Clapeyrona.

Zadanie 3.1 (1 pkt)

Uzupełnij zdania, podkreślając poprawne stwierdzenia, tak aby opisywały gaz według modelu
gazu doskonałego.

1. Rozmiary cząsteczek i zajmowaną przez nie objętość uwzględniamy / pomijamy.

2. Cząsteczki gazu oddziałują ze sobą tylko podczas zderzeń / także na odległość.

3. Zderzenia cząsteczek ze sobą i ściankami naczynia są sprężyste / niesprężyste.

Zadanie 3.2 (1 pkt)

Powietrze jest mieszaniną gazów, m.in. tlenu O

2

(masa molowa 32 g/mol), azotu N

2

(masa

molowa 28 g/mol) i argonu Ar (masa molowa 40 g/mol). Określ zależność między średnimi
prędkościami tych cząsteczek, wpisując w lukach znaki wybrane spośród =, > i <.

Przez średnią prędkość rozumiemy tu średnią wartość wektora prędkości.

v

argonu

v

tlenu

v

azotu

Zadanie 3.3 (1 pkt)

Podane wyżej wykresy przedstawiają tzw. rozkład Maxwella.
Na osi pionowej odłożono liczbę cząsteczek gazu, których wartości prędkości leżą
w przedziale od

v do v + v, dla szerokości przedziału v równej 1 m/s. Wykresy wykonano

dla jednego miliona cząsteczek gazu o temperaturze T

1

i o temperaturze T

2

.

Podaj, która z temperatur T

1

i T

2

jest wyższa. Uzasadnij odpowiedź.

Nr

zadania

2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3

Maks.

liczba

pkt 1 2 1 1 1 1

Wypełnia

egzaminator

Uzyskana liczba pkt

0

prędkość, m/s

liczba cząsteczek w przedziałach

v = 1 m/s

250

500

750

1000

1500

1250

0

2500

500

1000

1500

2000

3000

T

2

T

1

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

poziom rozszerzony

6

Zadanie 3.4 (2 pkt)

Jeden mol gazu doskonałego o temperaturze początkowej t

1

= 27 °C i ciśnieniu początkowym

p

1

= 1000 hPa ogrzano izobarycznie o 300 °C, a następnie izochorycznie o kolejne 300 °C.

Oblicz końcowe ciśnienie gazu p

3

.

Informacja do zadań 3.5 i 3.6

Dla gazu rzeczywistego zamiast równania Clapeyrona stosuje się równanie van der Waalsa,

które dla n moli gazu ma postać

2

2

an

p +

V

bn = nRT

V

. Współczynniki a i b

uwzględniają odstępstwa od modelu gazu doskonałego dla gazów rzeczywistych i zależą od

rodzaju gazu, np. dla dwutlenku węgla wynoszą odpowiednio

4

2

N m

0,36

mol

a

i

3

5

m

4, 3 10

mol

b

.

Zadanie 3.5 (2 pkt)

Korzystając z równania van der Waalsa, oblicz ciśnienie 1 mola dwutlenku węgla
o temperaturze 300 K, zamkniętego w zbiorniku o objętości 2 dm

3

.

Zadanie 3.6

(2 pkt)

Przyjmijmy, że gaz stosuje się do modelu gazu doskonałego, gdy ciśnienie gazu obliczone
z równania Clapeyrona nie różni się od ciśnienia rzeczywistego o więcej niż 10%. Dla 1 mola
pewnego gazu rzeczywistego o temperaturze 300 K zamkniętego w zbiorniku o objętości
2 dm

3

ciśnienie jest równe 1,15 MPa. Wykonaj niezbędne obliczenia i ustal, czy ten gaz może

być traktowany jak gaz doskonały.

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

poziom rozszerzony

7

Zadanie 4. Przepływ ciepła (11 pkt)

Zadanie 4.1 (2 pkt)

Wpisz właściwe nazwy procesów cieplnych oznaczonych na rysunku numerami 1–3.1.

..............................................................

2.

..............................................................

3.

..............................................................Informacja do zadań 4.2 – 4.5

Ilość ciepła przepływająca w czasie Δt przez ścianę o grubości d i powierzchni S, gdy różnica
temperatur między powierzchniami ściany jest równa ΔT, można opisać wzorem

(*)

S

Q

k

t

T

d

      

gdzie

k jest współczynnikiem cieplnego przewodnictwa właściwego, zależnym od materiału

ściany. Zakładamy, że temperatura każdego punktu ściany pozostaje stała w czasie.

Zadanie 4.2 (2 pkt)

Wyraź jednostkę współczynnika

k występującego we wzorze (*) w jednostkach podstawowych

układu SI.

Nr

zadania

3.4 3.5 3.6 4.1 4.2

Maks. liczba pkt

2

2

2

2

2

Wypełnia

egzaminator

Uzyskana liczba pkt

1

2

3

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

poziom rozszerzony

8

Zadanie 4.3 (1 pkt)

Wyjaśnij, odwołując się do mikroskopowych własności substancji, dlaczego materiały
o porowatej budowie (np.: styropian, gąbka lub puch) są złymi przewodnikami ciepła.

Zadanie 4.4 (3 pkt)

Ściana ma powierzchnię 3 m × 5 m i grubość 30 cm, a wykonana jest z cegły ceramicznej, dla
której współczynnik cieplnego przewodnictwa właściwego jest równy 0,77 W/(m·K). Oblicz
moc cieplną (w watach) wyrażającą szybkość przepływu ciepła przez tę ścianę, gdy wewnątrz
budynku temperatura jest równa +20 °C, a na zewnątrz jest równa –10 °C.

Zadanie 4.5 (3 pkt)

Ściana składa się z dwóch warstw o grubościach d

1

i

d

2

wykonanych z materiałów o współczynnikach cieplnego
przewodnictwa właściwego równych odpowiednio

k

1

i

k

2

,

a różnica temperatur między zewnętrznymi powierzchniami
wynosi Δ

T = T

1

T

3

. Wykaż, że prawdziwa jest zależność

ΔQ

1

2

1

2

d

d

k

k

=

S · Δt · ΔT

d

1

d

2

T

1

T

2

T

3

Q →

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

poziom rozszerzony

9

Zadanie 5. Agregat prądotwórczy (12 pkt)

Do zasilania urządzeń elektrycznych w miejscach pozbawionych
stacjonarnych sieci elektrycznych można wykorzystać agregat
prądotwórczy, w którym silnik spalinowy obraca prądnicę. Poniżej
przedstawiono wybrane dane techniczne takiego agregatu:

 silnik 4-suwowy, benzynowy, o mocy 9,5 kW = 12,9 KM (koni

mechanicznych)

 obroty nominalne silnika i prądnicy agregatu 3000 obr/min
 napięcie skuteczne 230 V lub 400 V (zależnie od wyboru zacisków, z których czerpiemy

prąd), częstotliwość 50 Hz ± 1 Hz

 maksymalna moc stała (dla długotrwałej pracy agregatu) 5,0 kW

 zużycie paliwa 2,5 l/h (litrów na godzinę) przy pobieraniu 2/3 maksymalnej mocy stałej
 poziom natężenia hałasu 70 dB (w odległości 10 m od agregatu).

Zadanie 5.1 (1 pkt)

Podaj nazwę zjawiska fizycznego będącego podstawą działania prądnicy prądu przemiennego.

Zadanie 5.2 (1 pkt)

Wpisz w odpowiedniej kolejności cyfry odpowiadające wymienionym wielkościom, tak aby
schemat poprawnie przedstawiał przemiany energetyczne w pracującym agregacie.

1 – energia mechaniczna, 2 – ciepło, 3 – energia elektryczna, 4 – energia chemiczna

Zadanie 5.3 (2 pkt)

Koń mechaniczny (KM) jest jedną ze stosowanych jednostek mocy. 1 KM to moc urządzenia,
które w ciągu 1 s podnosi na wysokość 1 m ciało o pewnej masie

m. Na podstawie tych

informacji oraz podanego we wprowadzeniu przeliczenia mocy silnika na KM oblicz masę

m.

Nr

zadania

4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3

Maks.

liczba

pkt

1 3 3 1 1 2

Wypełnia

egzaminator

Uzyskana liczba pkt

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

poziom rozszerzony

10

Zadanie 5.4 (2 pkt)

Oblicz największą skuteczną wartość natężenia prądu, jaki może dostarczyć agregat.

Zadanie 5.5 (1 pkt)

Wykaż, że podczas pracy agregatu liczba obrotów silnika spalinowego na minutę może
wynosić od 2940 obr/min do 3060 obr/min.

Zadanie 5.6 (2 pkt)

Wykaż, że całkowita sprawność agregatu prądotwórczego przy pobieraniu 2/3 maksymalnej
mocy stałej wynosi około 16%. W obliczeniach przyjmij, że podczas spalania 1 litra benzyny
otrzymuje się ciepło równe 30 MJ.

Zadanie 5.7 (1 pkt)

Sprawność mechaniczna silnika benzynowego agregatu prądotwórczego wynosi około 32%,
a całkowita sprawność agregatu wynosi 16%. Oblicz sprawność prądnicy agregatu.

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

poziom rozszerzony

11

Typ widmowy

Temperatura w kelwinach

Jasno

ść

absolutna

1

2

3

4

5

Zadanie 5.8 (2 pkt)

Oblicz poziom natężenia hałasu w odległości 1 m od pracującego agregatu. Załóż, że dźwięk
rozchodzi się jednakowo we wszystkich kierunkach.


Zadanie 6. Słońce (10 pkt)

Przypuszcza się, że Słońce powstało około 4,6 miliarda lat temu z obłoku gazu i pyłu
nazywanego protogwiazdą. Po trwającym kilkadziesiąt milionów lat okresie kurczenia się
obłoku Słońce stało się gwiazdą ciągu głównego. Zawartość wodoru w jądrze młodego Słońca
wynosiła ok. 73%, a obecnie w wyniku ciągu reakcji termojądrowych spadła do 40%. Około
98% energii w Słońcu jest produkowane w cyklu

p-p, w którym z czterech protonów powstaje

jądro helu. Cykl ten jest wydajniejszy w temperaturach jądra gwiazdy rzędu 10

7

K, natomiast

w wyższych temperaturach (występujących w gwiazdach o masach większych niż Słońce)
bardziej wydajny jest cykl CNO (węglowo-azotowy). Gdy zapasy wodoru się wyczerpią, co
nastąpi po kolejnych 5 mld lat, Słońce zmieni się w czerwonego olbrzyma i po odrzuceniu
zewnętrznych warstw tworzących mgławicę planetarną zacznie zapadać się pod własnym
ciężarem, przeistaczając się w białego karła. Następnie przez wiele miliardów lat będzie nadal
stygło, stając się brązowym, a później czarnym karłem.

Zadanie 6.1 (2 pkt)

Na wykresie Hertzsprunga-Russella
przedstawiono ewolucję Słońca. Uzupełnij opis,
wpisując w odpowiedniej kolejności właściwe
nazwy etapów ewolucji, odpowiadające
numerom na wykresie.

1. .....................................................

2. .....................................................

3. .....................................................

4. .....................................................

5. .....................................................

Nr

zadania

5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6.1

Maks.

liczba

pkt

2 1 2 1 2 2

Wypełnia

egzaminator

Uzyskana liczba pkt

Moc promieniowania (dla S

ło

ńca = 1)

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

poziom rozszerzony

12

Zadanie 6.2 (2 pkt)

Uzupełnij schematy reakcji jądrowych cyklu CNO.

...

12

...

...

...

6

...

...

C

N

C

e

p

...

13

...

...

...

7

C

N

p

...

...

15

15

...

7

...

...

N

O

N

e

p

...

...

12

...

...

...

6

...

N

C

He

p


Zadanie 6.3 (2 pkt)

Zawarty we wprowadzeniu do zadania opis cyklu

p-p „z czterech protonów powstaje jądro

helu” jest uproszczeniem, w którym pominięto pewne inne cząstki uczestniczące w tym
cyklu.

a) Z czterech protonów nie może powstać tylko jądro helu, ani tylko jądro helu oraz energia

w postaci kwantów promieniowania elektromagnetycznego lub neutrin. Napisz nazwę
prawa fizycznego, które opisuje to ograniczenie.


b) Napisz nazwy dwóch różnych rodzajów lekkich cząstek, które oprócz jądra helu powstają

z czterech protonów.


Zadanie 6.4 (2 pkt)

Odwołując się do budowy jąder atomowych, wyjaśnij:
a) dlaczego reakcje syntezy mogą zachodzić tylko w wysokich temperaturach.


b) dlaczego cykl CNO wymaga wyższych temperatur niż cykl

p-p.

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

poziom rozszerzony

13

Zadanie 6.5 (2 pkt)

Iloraz energii wiązania jądra atomowego Δ

E przez liczbę masową jądra A nazywamy

właściwą energią wiązania jądra. Wybierz i podkreśl poprawny wykres przedstawiający
schematycznie zależność właściwej energii wiązania od liczby masowej jąder atomowych.

Napisz, dlaczego energię jądrową możemy uzyskiwać w procesach rozpadu jąder ciężkich
i w procesach syntezy jąder lekkich.Nr

zadania

6.2 6.3 6.4 6.5

Maks.

liczba

pkt 2 2 2 2

Wypełnia

egzaminator

Uzyskana liczba pkt

a

b

c

d

e

A

ΔE/A

A

ΔE/A

A

ΔE/A

A

ΔE/A

A

ΔE/A

background image

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

poziom rozszerzony

14

BRUDNOPIS

Pobierz cały dokument
Egzamin 2013 poziom rozszerzony Nieznany (2) .pdf
Rozmiar 288 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Egzamin 2013 poziom rozszerzony Nieznany
Egzamin 2008 poziom rozszerzony Nieznany
Egzamin 2012 poziom rozszerzony Nieznany (2)
Egzamin 2013 poziom podstawowy Nieznany
Egzamin 2006 poziom rozszerzony Nieznany (2)
Egzamin 2008 poziom rozszerzony Nieznany
GIELDA NA EGZAMIN 2013 id 19029 Nieznany
Arkusz IIa poziom rozszerzony p Nieznany
Egzamin 2005 poziom rozszerzony (2)
EGZAMIN USTNY POZIOM ROZSZERZONY
2015 fizyka poziom rozszerzony Nieznany (2)
Egzamin 2015 poziom rozszerzony
Egzamin Maturalny Poziom Rozszerzony Maj 2007
Egzamin Maturalny Poziom Rozszerzony Maj 2006
Egzamin 2006 poziom rozszerzony (2)
Egzamin 2013 poziom podstawowy
Egzamin 2016 poziom rozszerzony
Egzamin 2006 poziom rozszerzony (2)

więcej podobnych podstron