Uniwersalia jezykowe i logika predykatow, Filologia polska, Językoznawstwo

Pobierz dokument
uniwersalia.jezykowe.i.logika.predykatow.doc
Rozmiar 54 KB

Uniwersalia językowe [z ksiązki Adama Heinza ,,Dzieje językoznawstwa w zarysie”]:

Definicja [szerokie rozumienie] to wszelkie przejawy regularności (kategorialności) miedzy językami.

6 typów uniwersaliów synchronicznych:

1. nieograniczone (np. że we wszystkich językach ilość fonemów jest nie mniejsza niż 10 i nie większa niż 70)

2. implikacyjne - nieograniczone ( np. jeżeli dany język ma dualis, to ma również pluralis, ale nie na odwrót)

3. ekwiwalentne - ograniczone (np. jeżeli język ma mlaski lateralne, to ma również dentalne i vice versa)

4. statystyczne (np. jest większe prawdopodobieństwo, że dany język ma spółgłoskę nosową, niż, że jej nie ma)

5. statystyczno - korelacyjne (np. odróżnienie rodzajów w 2 os. sing. jest rzadsze niż w 3 os. sing)

6. frekwencyjne - nieograniczone (np. stopnie nasilenia redundancji)

Uniwersalia językowe można podzielić na:

  1. materiałowe (fonetyka) i formalne (struktura)

  2. synchroniczne i diachroniczne (uniwersalia ewolucyjne)

  3. lingwistyczne i pozalingwistyczne (logiczne, psychologiczne, socjologiczne, fizjologiczne, filozoficzne, matematyczne)

Problem uniwersaliów [wg. Renaty Grzegorczykowej - z jej artykułu korzystałam]

Poszukiwanie uniwersaliów, czyli cech wspólnych wszystkim językom, od dawna zajmowało językoznawców, jednakże ciągle brakowało (i praktycznie dotąd brakuje) zadowalającej metody ich wykrywania. Ponieważ nie zostały zbadane porównawczo wszystkie języki świata, trudno orzec z całą pewnością, które cechy są powszechne, tzn. przysługują każdemu językowi. Niektóre uniwersalia (czy zjawiska traktowane jako uniwersalia) ustala się na podstawie występowania w dużej liczbie języków, jednakże nie jest określone, jak duża ma to być liczba. Aitchison referuje krytycznie pracę z roku 1998 (Decsy: A select catalogue of language universals), która zestawia 586 cech przejawiających się w wielu językach, np. takich cech jak obecność samogłosek długich czy fakt, że nazwy oznaczające `chrapanie' mają w swej formie głoskę r. Są to jednak cechy przysługujące tylko części (choćby nawet znacznej) języków. Tymczasem uniwersalia to takie zjawiska, które pojawiają się we wszystkich znanych językach, i proponowaną ich listę podaję Wygląda ona następująco.

We wszystkich językach:

1. istnieją samogłoski i spółgłoski,

2. z głosek tworzą się większe jednostki

3. istnieją rzeczowniki - określenia ludzi, rzeczy,

4. istnieją czasowniki - określenia czynności

5. można zestawiać słowa ze sobą,

6. można wyrazić, kto komu co zrobił,

7. istnieją wypowiedzi zaprzeczone,

8. można zadawać pytania,

9. istnieje zależność strukturalna,

10. istnieje „rekursja” (tzn. możliwość tworzenia ciągów nieskończonych).

Wymieniony zestaw wymaga jednak komentarza. Przede wszystkim wydaje się niekompletny, co widoczne jest, jeśli się go porówna np. z zestawem uniwersaliów, zaproponowanym przez Hocketta (1961), a także z listą uniwersaliów pojęciowych Anny Wierzbickiej (1996). Lista ta (podaję ją poniżej w wersji polskiej) jest rekonstruowana na podstawie przebadania ogromnej liczby języków. We wszystkich tych językach obecne są wyróżnione przez autorkę elementy pojęciowe.

Przytoczony wyżej zestaw zjawisk uniwersalnych, zaproponowany przez Aitchison grzeszy nie tylko niekompletnością, ale też wadliwą strukturą logiczną. Podaje zjawiska z różnych poziomów szczegółowości i różnych punktów widzenia. I tak np. cecha wymieniona w 2. jest bardziej podstawowa niż cecha wymieniona w 1. Stanowi ona fundamentalną właściwość języka, polegającą na tym, że znaki składają się z diakrytów (tzw. dwustopniowość znaków), natomiast cecha wymieniona w 1. to pewna szczegółowa właściwość zbioru diakrytów: obecność w nim opozycji elementu samogłoskowego (tonalnego) i spółgłoskowego (szmerowego). Cechy 3. i 4. (a także chyba 6.) to właściwości słownika (odnoszenie się do typów zjawisk świata), natomiast cechy 5. 9. i 10 to właściwości składni: łączenie jednostek w ramach określonych struktur, nieograniczoność wypowiedzi (rekurencja).

Zasygnalizowane są też w tym zestawie pewne operacje modalne (przeczenie, pytanie), ale należy sądzić, że są one niekompletne: obok przeczenia w każdym języku jest zapewne możliwa operacja bardziej podstawowa, jaką jest twierdzenie (i potwierdzanie jako np. reakcja na pytanie). Zestaw uniwersaliów powinien być inaczej zhierarchizowany i uzupełniony. Potrzeba uzupełnienia jest widoczna, kiedy zestawi się pokazany rejestr z propozycją uniwersaliów semantycznych, przedstawioną przez Annę Wierzbicką, zrekonstruowaną na podstawie przebadania wielu języków. W swojej propozycji Wierzbicka umieściła tylko te elementy pojęciowe, które znajdują potwierdzenie we wszystkich językach. Przypomnijmy zestaw pojęć uniwersalnych Anny Wierzbickiej (podaję go za artykułem: „Jak interpretować Ewangelię?” (Wierzbicka 2000)

A oto tablica pojęć uniwersalnych, proponowanych przez A. Wierzbicką:

1. JA, TY, KTOŚ, COŚ, LUDZIE, CIAŁO

2. TEN, TEN SAM, INNY

3. JEDEN, DWA, NIEKTÓRE, WSZYSTKO

4. DOBRY, ZŁY, DUŻY, MAŁY

5. MYŚLEĆ, WIEDZIEĆ, CHCIEĆ, CZUĆ, WIDZIEĆ, SŁYSZEĆ

6. MÓWIĆ, SŁOWO, PRAWDA

PROBLEM UNIWERSALIÓW, GENEZY I ROZWOJU JĘZYKA 213

7. ROBIĆ, DZIAĆ SIĘ (ZDARZYĆ SIĘ), RUSZAĆ SIĘ

8. BYĆ (ISTNIEĆ), MIEĆ

9. ŻYĆ, UMRZEĆ

10. NIE, BYĆ MOŻE, MÓC, BO (= PONIEWAŻ = Z POWODU), JEŻELI

11. KIEDY, TERAZ, CHWILA, PO (POTEM), PRZED (PRZEDTEM), DŁUGO,

KRÓTKO, PRZEZ PEWIEN CZAS

12. GDZIE, TUTAJ, POD, NAD, DALEKO, BLISKO, Z (TEJ STRONY),

WEWNĄTRZ

13. BARDZO, WIĘCEJ

14. RODZAJ, CZĘŚĆ

15. (TAK, TAKI), JAK

Jak widać, zdaniem Wierzbickiej w każdym języku są wyrażenia odsyłające do uczestników i sytuacji aktu mowy (punkty 1. 2), mające charakter zaimków (potwierdza to również Hockett 1961), są także wyrażenia informujące o czasie zdarzenia, o którym się mówi, i o jego miejscu (punkty 11 i 12). Najczęściej wydarzenia lokalizowane są w czasie względem aktu mowy. W wielu językach systemy oznaczania czasu i przestrzeni są bardzo rozbudowane i skomplikowane, jednakże prosta (zalążkowa) informacja o nich jest obecna w każdym języku. Kolejny element występujący w każdym języku, to - mówiąc fachowo - możliwość wyrażenia postawy modalnej nadawcy, a więc obok przeczenia (umieszczonego w zestawie podanym przez Aitchison) także stwierdzanie, wyrażanie różnych stopni pewności zachodzenia zdarzeń (punkt 10. U Wierzbickiej). Oczywiście poszczególne języki rozwinęły w tym zakresie bardzo rozbudowane systemy. Nie jest jasny w tym punkcie status `rozkazu', który być może semantycznie jest pochodny od znaczenia `woli' i `działania', jednakże zapewne w każdym języku jest możliwość wyrażenia tej postawy nadawcy. Należy ona do elementarnych funkcji mowy. W skład uniwersaliów, należy chyba również wpisać możliwość wyrażania wartościowania (`dobry'- `zły'), a także wskazywania na `ilość' i `intensywność' (punkt 4. u Wierzbickiej).

Zestaw pojęć uniwersalnych, zaproponowany przez Wierzbicką, choć robiony w nieco innym celu (jako rejestr pojęć obecnych we wszystkich językach, mogący służyć do eksplikowania bardziej złożonych pojęć, specyficznych dla poszczególnych języków), rzuca światło na własności uniwersalne języków. Można więc, podsumowując obie przedstawione propozycje, pokusić się o zestawienie łącznego rejestru uniwersaliów. Mógłby on wyglądać następująco:

1. Składanie się znaków z fonicznych elementów diakrytycznych,

2. Odróżnienie w obrębie systemów fonologicznych (diakrytycznych) samogłosek (tonów) i spółgłosek (szmerów)

3. Istnienie leksykonu składającego się ze znaków odsyłających do pojęć (elementów świata),

4. Odróżnienie w obrębie leksykonu nazw przedmiotów i nazw czynności (cech),

5. Istnienie reguł umożliwiających tworzenie z jednostek leksykonu zdań (wypowiedzi), mających strukturę, tzn. nie będących tylko stawianiem obok siebie jednostek („cykaniem” - według obrazowego określenia Aitchison). Ciągi wypowiedzi są teoretycznie nieskończone (rekurencja),

6. Najogólniejsza struktura pojęciowa wypowiedzi to orzekanie czegoś o czymś (przypisywanie cechy jakiemuś przedmiotowi),

7. Istnienie wyrażeń wskazujących na uczestników aktu mowy i obiekty towarzyszące aktowi mowy (wyrażenia okazjonalne)

8. Istnienie wyrażeń informujących o czasie i przestrzeni komunikowanych zdarzeń,

9. Istnienie wyrażeń informujących o postawie modalnej nadawcy (twierdzenie, przeczenie, pytanie i in.),

10. Istnienie wyrażeń oceniających (`dobrze' - `źle') i wskazujących na ilość (`jeden', `dwa' `dużo') oraz intensywność (`bardzo').

Ponadto, idąc tropem A.Wierzbickiej, można powiedzieć, że istnieje zestaw pojęć, których obecność da się wykryć w znaczeniach leksemów wszystkich języków świata. Są to np. pojęcia odnoszące się do różnych stanów psychicznych człowieka (`chcieć', `widzieć', `wiedzieć'), a także czynności (`robić'). Obecne we wszystkich językach są również nazwy elementarnych procesów myślowych, takich jak: wnioskowanie (`ponieważ', `jeżeli') i uogólnianie (`wszystko' /'nic'). Można jednak sądzić, że wiele właściwości, obserwowanych we współczesnych językach, rozwinęło się powoli i któryś z pierwszych protojęzyków zawierał jedynie potencję rozwinięcia tych bardziej precyzyjnych narzędzi.

Wydaje się jednak, że spośród wymienionych wyżej właściwości pierwszych sześć (a może siedem) musiało przysługiwać już pierwszym etapom rozwoju języka. Wśród tych właściwości najbardziej tajemnicze jest wykształcenie się leksykonu, którego jednostki odnosiły się w sposób arbitralny (nie na zasadzie onomatopei) do swoich desygnatów, ujętych nie jednostkowo, ale w sposób uogólniony (jako klas): kot to nie nazwa jednostkowa, „imię” określonego kota, ale nazwa ogólna odnosząca się do każdego kota (zwierzęcia o określonych cechach). Równie tajemnicze jest wytworzenie się umiejętności budowania zdań, które są wykładnikami sądów, tzn. struktur predykatywnych, a więc myślenia (zjawiska umieszczone w p.6 zestawu). Wydaje się, że właśnie w tym momencie rozwoju języka i myślenia rozpoczyna się istnienie człowieka jako gatunku homo sapiens. Natomiast wykształcanie się bardziej subtelnych narzędzi myślenia (i wnioskowania), opisywane przez Wierzbicką jako pojęcia `ponieważ', `jeżeli', jak również uogólnianie, wyrażane przez wyrażenia o znaczeniu `wszystko', `niektórzy', a także subtelne lokalizowanie w czasie i przestrzeni, wyrażanie kategorii `możliwości', `nierzeczywistości' , dokonywało się zapewne powoli w związku ze stopniowym rozwojem zdolności mentalnych człowieka.__

Logika predykatów

Logikę˛ predykatów stworzył razem z teorią funkcji prawdziwości owych Gottlob Frege [1879], rozwinęli Whitehead i Russell [1913], a pewną˛ zaawansowaną˛ postać´ nadali jej Hilbert i Ackermann [1928]. Obszerny jej wykład daje Grzegorczyk [1969, 1981]. W dawniejszych ujęciach teoria predykatów nazywała się rachunkiem funkcyjnym, co da się wyjaśnić tym, że predykat jest rodzajem funktora, ale nazwa ta jest nieadekwatna do aktualnego stanu logiki. Istnieje też ˙ terminologia oddająca pewną˛ hierarchię teorii logicznych, mianowicie teorii zdań przypisuje się rząd zerowy, teoria predykatów w wersji tu rozwiązanej nazywa się logiką˛ pierwszego rzędu, potem idzie logika drugiego rzędu itd.

Predykat jest to wyrażenie, któremu jest zawsze przyporządkowany jakiś zbiór czyli klasa (jak powiedziano na wstępie, terminów tych będzie się używać zamiennie). Może to być jakaś klasa obiektów nie będących zbiorami, czyli klasa indywiduów, może to być klasa zbiorów. Tak więc, podstawę obrazu świata wyznaczonego przez teorię predykatów stanowią˛ indywidua i zbiory. Nie jest to jeszcze cały obraz świata, który jest nieodzowny w naszym myśleniu i potocznym i naukowym. W tym pełniejszym obrazie nie możemy się obejść bez cech i relacji. Na każdym wszak kroku mówimy, że coś jest jakieś, czyli ma pewną˛ cechę˛ (inaczej, własność), lub że coś pozostaje w takim to a takim stosunku (relacji) do czegoś. Poprzedni rozdział pokazał nieodzowność pojęcia relacji u samych podstaw logiki, kiedy to funkcje, m.in. prawdziwościowe definiuje się jako pewną˛ odmianę˛ relacji, mianowicie relacje jednoznaczne. W dalszych rozważaniach, by uprościć wysłowienie przez pozbycie się zwrotu alternatywnego `cechy lub relacje', będziemy traktować cechy jako rodzaj relacji, mianowicie relacje jednoczłonowe (inaczej, jednoargumentowe). Analogicznie jak relacja orzekana o dwóch podmiotach nazywa się˛ dwuczłonową˛, tak własność, będąc orzekana o jednym, zasługuje na miano jednoczłonowej. Dlatego w tytule tego rozdziału mowa jest o indywiduach, zbiorach i relacjach, z włączeniem cech do kategorii relacji.

Z czysto teoretycznego punktu widzenia, tak ze wyodrębnianie relacji jest zbędne, ponieważ każdej relacji jest przyporządkowany jakiś zbiór, np. cesze (relacji jednoczłonowej) jaka˛ jest zieleń jest przyporzadkowany zbiór rzeczy zielonych, a relacji, jaką˛ jest małżeństwo jest przyporzadkowany zbiór par małżeńskich. Zauważmy, że w tym drugim przypadku elementami zbioru nie są˛ pojedyncze przedmioty lecz ich pary, a więc zbiory dwuelementowe. I tak owa relacja okazuje się być zbiorem pewnych zbiorów, przez co samo pojęcie relacji można wyeliminować. Podobnie relacje trójczłonowe zredukuje się do zbiorów, których elementami są˛ trójki przedmiotów, czyli zbiory trójelementowe, i tak dalej. Tego rodzaju redukcja jest ważnym osiagnięciem teoretycznym, toteż będziemy z niej korzystać w odpowiednich punktach. Mając ją w ten sposób na uwadze, nie będziemy jednak rezygnować z terminów `cecha' czy `relacja', które są w pewnych kontekstach niezbędne, a przy tym tak wrosłe w nasze myślenie o świecie, że bez nich trudno by cokolwiek wysłowić


Pobierz dokument
uniwersalia.jezykowe.i.logika.predykatow.doc
Rozmiar 54 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Uniwersalia językowe, Filologia polska, Językoznawstwo
Ch. F. Hockett - Zagadnienie uniwersaliów w języku, Filologia polska, Językoznawstwo
Fonologia Trubieckiego, Filologia polska, Językoznawstwo
Behawiorystyczne podstawy pogladow Bloomfielda, Filologia polska, Językoznawstwo
Struktura powierzchniowa i struktura gleboka, Filologia polska, Językoznawstwo
ŚWIADOMOŚĆ JĘZYKOWA ŚLĄZAKÓW, Notatki, Filologia polska i specjalizacja nauczycielska, Kultura język
Pojecia językoznawcze (w kontekście testu), Filologia polska, Nauka o języku
jezykoznawstwo 08, Filologia polska, II rok, Gramatyka opisowa
Zaimek 'się', Nauka języków, Filologia Polska
go czas semant, filologia polska, językoznawstwo, gramatyka opisowa, słowotwórstwo i składnia
go czas odczas, filologia polska, językoznawstwo, gramatyka opisowa, słowotwórstwo i składnia
słownik lindego, filologia polska, językoznawstwo, gramatyka historyczna
Trzeci okres generatywnej gramatyki, Filologia polska, Językoznawstwo
Klasyfikacje, Filologia polska, Językoznawstwo
Rodziny językowe, Filologia polska, Językoznawstwo

więcej podobnych podstron