toś zerowka 12 (58 pytań z odp)2

Pobierz cały dokument
toś zerowka 12 (58 pytań z odp)2.docx
Rozmiar 26,4 KB

Pytanie 2

Podczas tylko mechanicznego oczyszczania ścieków można uzyskać następujące zmniejszenie zanieczyszczeń:

Pytanie 3

Podczas mechanicznego oczyszczania ścieków wspomaganego koagulacją można uzyskać następujące zmniejszenie zanieczyszczeń:

Pytanie 4

Podczas biologicznego oczyszczania ścieków w warunkach tlenowych następuje:

Pytanie 5

Oczyszczanie ścieków w warunkach beztlenowych charakteryzuje:

Pytanie 6

Amonifikacja to proces:

Pytanie 7

Nitryfikacja to proces:

Pytanie 8

Denitryfikacja to proces:

Pytanie 9

Ile wynosi wydajność asymilacji azotu w reaktorze, do którego dopływają ścieki surowe nie zawierające azotu organicznego i charakteryzujące się stężeniem azotu amonowego równym 30 mg N − NH4/l, wydajność nitryfikacji wynosi 25 mg N − NH4/l, a w ściekach oczyszczonych pozostaje tężenie azotu amonowego równe 1 mg N − NH4/l ?

Pytanie 10

Nazwij przemiany azotu w oczyszczonych ściekach i wyznacz ich wydajność przy następującej charakterystyce ścieków surowych i oczyszczonych oraz założeniu, że asymilacja azotu na przyrost biomasy ma wartość pomijalną.

Wskaźnik Jednostka Ścieki surowe Ścieki oczyszczone

NTK

mg N/l
80 5

Norg

mg N/l
30 1

N − NO2

mg N − NO2/l
0 4

N − NO3

mg N − NO3/l
0 6

Pytanie 11

Zwyczajowo przyjęty wymagany stosunek ChZT:N dla efektywnej denitryfikacji wynosi:

Pytanie 12

Prawdą jest, że:

Pytanie 13

Zwyczajowo przyjęty stosunek ChZT:P dla efektywnej klasycznej defosfatacji biologicznej wynosi:

Pytanie 14

Jak w bioreaktorze zapewniającym przebieg biologicznej defosfatacji zmieniają się następujące wskaźniki zanieczyszczeń:

Wskaźnik Komora beztlenowa Komora tlenowa

ChZT

P − PO43−
Pytanie 15

Ładunek zanieczyszczeń jest definiowany jako:

Pytanie 16

W surowych ściekach komunalnych ładunek jednostkowy ChZT wynosi:

Pytanie 17

Ile wynosi RLM jeśli ładunek dopływający do oczyszczalni równy jest 1200 kg/d?

Pytanie 18

Prawdą jest że przy odprowadzaniu ścieków do rzeki:

Pytanie 19

Rozporządzenie MŚ z dnia 24 lipca 2006 roku określa warunki odprowadzania ścieków oczyszczonych z uwzględnieniem:

Pytanie 20

Rozporządzenie MŚ z dnia 24 lipca 2006 roku uwzględnia następujące wskaźniki zanieczyszczeń ścieków:

Pytanie 21

Wymień i zdefiniuj jednostkami podstawowe parametry właściwe dla technologii osadu czynnego:

Pytanie 22

Zmiana biocenozy i dominacji określonych grup mikroorganizmów osadu czynnego:

Pytanie 23

Recyrkulacja wewnętrzna w technologii osadu czynnego to:

Pytanie 24

Recyrkulacja zewnętrzna w technologii osadu czynnego to:

Pytanie 29

W systemach wielostopniowych osadu czynnego:

Pytanie 30

Sekwencyjne reaktory porcjowe pełnią funkcje:

Pytanie 31

W jednym sekwencyjnym reaktorze porcjowym można prowadzić:

Pytanie 32

Technologie złoża biologicznego od technologii osadu czynnego różni:

Pytanie 33

Zdefiniuj 3 główne parametry właściwe dla technologii złoża biologicznego

Pytanie 34

O zasięgu wnikania substratu do wnętrza błony biologicznej decyduje:

Pytanie 35

Do reaktorów z błoną biologiczną im mobilizowaną na nieruchomym nośniku zalicza się:

Pytanie 37

Reaktory hybrydowe typu IFAS to:

Pytanie 38

Powierzchnia czynna złóż ruchomych to:

Pytanie 39

Do parametrów technologicznych charakteryzujących hybrydowe reaktory ze złożem ruchomym zalicza się:

Pytanie 40

Systemy typu IFAS pozwalają na:

Pytanie 41

Do usunięcia fosforu ze ścieków w systemach MBBR, pracujących w „czystej” technologii złoża ruchomego wykorzystuje się:

Pytanie 42

Do korzyści związanych z zastosowaniem procesu Anammox do usuwania ze ścieków związków azotu zalicza się:

Pytanie 43

Do czynników decydujących o uzyskaniu wysokiej efektywności procesu denitryfikacji defosfatacyjnej zalicza się:

Pytanie 44

Uwodnienie surowych osadów komunalnych wynosi:

Pytanie 45

Ilość osadów wstępnych zależy tylko od:

Pytanie 46

Ilość osadów nadmiernych zależy między innymi od:

Pytanie 47

Mechanizm kondycjonowania osadów polega na:

Pytanie 48

Prawdą jest że:

Pytanie 49

Stabilizacja osadów polega na:

Pytanie 50

Stabilizacja tlenowa osadów może być realizowana jako:

Pytanie 51

Fermentacja beztlenowa może być realizowana jako:

Pytanie 52

Biogaz o najkorzystniejszym składzie energetycznym powstaje z:

Pytanie 53

Prawdą jest że przy prawidłowym przebiegu fermentacji zwykle biogaz zawiera:

Pytanie 54

Kryterium ustabilizowania osadu na drodze biologicznej jest:

Pytanie 55

Stabilizacja chemiczna osadu wapnem palonym jest efektem:

Pytanie 56

Stabilizacja chemiczna osadu Ca(OH)2 jest efektem:

Pytanie 57

Odwadnianie to:

Pytanie 58

Dawki poliekeltrolitów stosowanych do wspomagania procesu odwadniania osadów po fermentacji pozostają zwykle w zakresie:

Pobierz cały dokument
toś zerowka 12 (58 pytań z odp)2.docx
Rozmiar 26,4 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
toś zerowka 2012 (58 pytań z odp), Inżynieria Środowiska, 5 semestr, Technologie oczyszczania ściekó
toś zerowka 2012 (58 pytań), Inżynieria Środowiska, 5 semestr, Technologie oczyszczania ścieków, wyk
test3 msg 12 pytan z odp, UWM ekonomia, II semestr, międzynarodowe stosunki gospodarcze
test2 msg 12 pytan z odp, UWM ekonomia, II semestr, międzynarodowe stosunki gospodarcze
ćwiczenia ubezpieczenia 12 opracowanie Pytań Staszel
Zerówka 12
WC zerówka 12
Technologia - egzaminy, Technologia ustna zerówka 2012, Tematy pytań na egzaminie z podstaw technolo
zestawy pytan i odp(stary word), GiSzN, SIP
Pytania na zerówkę 12
Otwp 240 pytan i odp (do testu pisemnego), Materiały szkoleniowe OTWP 2014, Gimnazjum
Pytan- odp z prawa cywilnego, Prawo cywilne - cz. ogólna
15 12 Stosunek prawny i odp prac ?m prawo ćwiczenia
informatyka 31 pytan i odp id 213899
TAK e 12 02 04 odp
ćwiczenia ubezpieczenia 12 opracowanie Pytań Staszel
30 12 2009 1631 odp Rojszyk1
biol 12,2004 cke odp

więcej podobnych podstron