Instalacja Elektryczna W Domu Jednorodzinnym Projekt

Pobierz cały dokument
Instalacja Elektryczna W Domu Jednorodzinnym Projekt.docx
Rozmiar 82,7 KB

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Projekt instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Wykonał:

Paweł Gorzała
Wydział Energetyki i Paliw

Rok III / Grupa dziekańska 2

Zawartość opracownia:

 1. Część opisowa.

 1. Wstęp.

 2. Przedmiot projektu:

2.1. Dane ogólne.

2.2. Podstawa opracowania.

 1. Charakterystyka obiektu.

 2. Wykaz norm wytycznych i przepisów prawa budowlanego.

 3. Stan istniejący.

 4. Stan projektowany.

  1. Zasilanie budynku.

  2. Pomiar energii elektrycznej.

  3. Tablica rozdzielcza ”TR”.

  4. Instalacja światła i gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia.

  5. Instalacja odgromowa.

  6. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

6.6.1 System zasilania typu ”TN”.

6.6.2 System zasilania typu ”TT”.

 1. Instalacja potencjałów wyrównawczych.

 2. Zestawienie mocy.

 1. Uwagi końcowe.

 1. Część graficzna.

 1. Schemat ideowy tablicy ”TR” E-1

 2. Plan instalacji elektrycznych – rzut parteru E-2

 3. Plan instalacji elektrycznych – rzut poddasza E-3

 4. Plan instalacji odgromowej – rzut dachu E-4

Opracowanie:

 1. Część opisowa.

 1. Wstęp.

Dokumentacja niniejsza stanowi projekt instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym składającym się z parteru i poddasza.

 1. Przedmiot projektu.

  1. Dane ogólne:

W opracowaniu przyjęto:

- zasilanie budynku w energię elektryczną odbywa się kablem ziemnym w systemie ”TN”,

- przyłącz kablowy doprowadzony jest od strony wejścia do budynku,

- obiekt posiada stałe ogrodzenie, w którym zlokalizowany będzie zestaw złączowo- pomiarowy,

- ogrzewanie budynku i podgrzewanie wody gazowe.

Projekt niniejszy obejmuje instalacje elektryczne wewnętrzne t.j. instalację światła, gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia i odgromową, natomiast linia zasilająca powinna być dobrana w oddzielnym opracowaniu po otrzymaniu warunków technicznych zasilania, o wydaniu których należy wystąpić do właściwego (ze względu na lokalizację budynku) Rejonu Energetycznego.

Zapotrzebowanie mocy:

12.0 kW

 1. Podstawa opracowania:

- podkłady architektoniczno – budowlane,

- projekt instalacji sanitarnych,

- obwiązujące normy i przepisy elektryczne,

- wytyczne przyłączania obiektów indywidualnych z pomiarem bezpośrednim do wspólnej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia opracowane przez

Zakład Energetyczny – Zamość.

 1. Charakterystyka obiektu.

- Napięcie zasilania obiektu [kV].

- Napięcie zasilania po stronie odbiorcy [V].

- Moc zainstalowana Pz [kW ].

- Współczynnik zapotrzebowania kz.

- Moc szczytowa Psz [kW].

- Konfiguracja linii zasilającej.

- Układ pomiarowy energii czynnej.

- Konfiguracja wewnętrznych linii zasilających i instalacji odbiorczej.

 1. Wykaz norm wytycznych i przepisów prawa budowlanego.

Opracowanie wykonano z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów a w szczególności:

 1. Stan istniejący.

W pomieszczeniach mieszkalnych i niemieszkalnych objętych danym opracowaniem nie istnieją instalacje elektryczne.

 1. Stan projektowany.

  1. Zasilanie budynku:

Jako przyłącz energetyczny zastosowano typowy zestaw złączowo-pomiarowy w obudowie izolacyjnej z tworzywa termoutwardzalnego. Złącze w części przyłączowej wyposażone jest w rozłącznik bezpiecznikowy typu RP00, a w części pomiarowej tablicę licznikową 3-faz, zabezpieczenie przedlicznikowe z wyłącznikami instalacyjnymi 3xS301 C25 oraz listwy zaciskowe służące do podłączenia przewodów. Zestaw należy zainstalować w ogrodzeniu na wysokości 0,5m od poziomu terenu. Od zestawu do tablicy rozdzielczej ”TR” zlokalizowanej w wiatrołapie należy poprowadzić kabel typu YKY 5*10mm2. Kabel do budynku należy wprowadzić w rurze ochronnej PCV-60/6,5mm.

W przypadku lokalizacji zestawu złączowo-pomiarowego we wnęce na zewnątrz budynku do tablicy TR należy prowadzić przewód 5*LY 10mm2 w rurce winidurowej ф 37 ułożonej pod tynkiem.

 1. Pomiar energii elektrycznej:

Dla projektowanego budynku przewidziano pomiar bezpośredni 3-fazowy 1-taryfowy energii czynnej licznikiem typy C52. Pomiar energii zlokalizowano w zestawie złączowo-pomiarowym ”ZZP” na zewnątrz budynku.

 1. Tablica rozdzielcza ”TR”:

Jako tablicę rozdzielczą ”TR” zastosować należy typową rozdzielnicę wnękową 48-polową. Tablica wyposażona jest w wyłącznik główny typu FR 104, wyłączniki instalacyjne S 301 oraz wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe P 300. Tablicę ”TR” zlokalizowano w wiatrołapie budynku.

 1. Instalacja światła i gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia:

Całość instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych należy wykonać przewodami DY 1,5 i 2,5mm2 ułożonymi w rurkach karbowanych giętkich RKLG ф 16 oraz ф 18 pod tynkiem. Instalację elektryczną w łazienkach należy wykonać bez puszek rozgałęźnych, a osprzęt elektryczny lokalizować tak, aby w odległości 60cm od obrysu zewnętrznego wanny nie znajdowało się żadne urządzenie. W pomieszczeniach suchych (pokoje, korytarze) należy zastosować osprzęt melaminowy zwykły IP20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki, kuchnia, garaż, kotłownia) osprzęt szczelny IP44. W projekcie nie podano konkretnych typów zastosowanego osprzętu, a jedynie jego charakter, dobór pozostawiono przyszłym użytkownikom. Instalacje elektryczne w łazienkach i kuchniach rozprowadzać po wykonaniu instalacji sanitarnych. Przy lokalizacji elementów elektrycznych rozłącznych takich jak łączniki, gniazda wtykowe, puszki rozgałęźne itp. należy pamiętać, aby elementy te nie były instalowane bliżej niż w odległości 60cm od przyborów gazowych, liczników gazu, elementów rozdzielczych i złączek. W instalacji oświetleniowej poszczególne obwody zakończono wypustami sufitowymi i ściennymi pozostawiając dobór opraw oświetleniowych użytkownikowi. Wyłączniki światła w pomieszczeniach mieszkalnych proponuje się zainstalować na wysokości 1,05m, zaś w pomieszczeniach niemieszkalnych na wysokości 1,3m od posadzki. Gniazda wtykowe w pokojach i przedpokojach instalować na wysokości 30cm od posadzki, natomiast w kuchniach na wysokości 115cm, a w łazienkach na 140cm.

Szczegóły odnośnie instalacji podano na rysunkach.

 1. Instalacja odgromowa:

W celu ochrony budynku przed wyładowaniami atmosferycznymi przewidziano instalację odgromową o zwodach nieizolowanych niskich. Zwody oraz przewody odprowadzające wykonane będą przewodami FeZn ф 8mm. Uziom należy ułożyć w ziemi na głębokości 0,7m w odległości 1,0m od fundamentów budynku i wykonać z płaskownika FeZn 25x4mm. Złącza kontrolne instalowane będą w obudowach izolacyjnych wnękowych 150x150x100mm na wysokości 0,3m od poziomu terenu. Przewody odprowadzające należy poprowadzić w rurach PCV o grubości ścianki minimum 5mm ułożonych w bruździe wykonanej w warstwie ocieplenia. Do instalacji odgromowej na dachu podłączone będą wszystkie metalowe elementy dachu t.j. kominki, wentylatory i inne konstrukcje stalowe.

Uziom należy połączyć w ziemi ze wszystkimi kanalizacjami wykonanymi z rur stalowych.

 1. Ochrona przed porażeniem elektrycznym:

  1. System zasilania typu ”TN”:

Ochronę podstawową stanowić będzie izolacja robocza przewodów, osprzętu i urządzeń elektrycznych. Jako ochronę dodatkową przyjęto SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA, stosując w obwodach odbiorczych wyłączniki instalacyjne S301 oraz wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym 30mA. Cała instalacja od zestawu ”ZZP” pracować będzie w systemie ”TN-S” z oddzielną żyłą ochronną ”PE”. Przewód ochronny koloru żółto-zielonego należy prowadzić we wszystkich obwodach i łączyć go z bolcami gniazd wtykowych metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urządzeń elektrycznych. Przewodu ochronnego nie wolno przerywać ani zabezpieczać zwarciowo. W zestawie złączowo-pomiarowym przewód ochronno-neutralny PEN należy rozdzielić na ochronny ”PE” i neutralny ”N”, a punkt ten uziemić płaskownikiem FeZn 25x4mm. Oporność uziemienia powinna być mniejsza od 30Ω.

 1. System zasilania typu ”TT”:

Przy zasilaniu budynku z sieci pracującej w systemie ”TT” na całym odcinku przewód ochronny „PE” powinien być izolowany od przewodu neutralnego „N”. W zestawie „ZZP” przewód ochronny należy uziemić.

 1. Instalacja potencjałów wyrównawczych:

W celu wyrównania potencjałów przewidziano zainstalowanie w kotłowni głównej szyny uziemiającej wykonanej z płaskownika FeZn 50x4mm, do której należy podłączyć wszystkie instalacje budynku wykonane rurami metalowymi. Z szyny tej należy wyprowadzić przewody DY 10mm2 do łazienek, kuchni oraz tablicy ”TR” i zakończyć je zaciskami uziemiającymi. Główną szynę uziemiającą połączyć z płaskownikiem FeZn 25x4mm z otokiem instalacji odgromowej budynku.

 1. Zestawienie mocy:

Wyszczególnienie Pz (kW) kz Psz (kW)
 1. Oświetlenie

 2. Gniazda wtykowe

1,9

17,5

0,6

0,6

1,14

10,5

RAZEM: 19,4 0,6 11,64

7. Uwagi końcowe:

W celu ochrony budynku od przepięć łączeniowych, bądź powstałych od wyładować atmosferycznych należy zastosować odpowiednią ochronę przeciwprzepięciową. Dobór właściwej ochrony powinien być dokonany w projekcie linii zasilającej w zależności od rodzaju oraz parametrów tej linii.

 1. Część graficzna:

Pobierz cały dokument
Instalacja Elektryczna W Domu Jednorodzinnym Projekt.docx
Rozmiar 82,7 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Projekt instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego, Projekt
projekt sily od kogoś, Energetyka I stopień PŚk, sem3 Instalacje Elektryczne, sem3 IE Projekt
Instalacja elektryczna w domu, Elektronika(2)
Instalacje elektryczne w budynkach jednorodzinnych
opis techniczny, Inżynieria środowiska, Projekt instalacji w domu jednorodzinnym
Projekt instalacjii elektrycznej budynku mieszkalnego
Projekt instalacji elektrycznej
Przekładka EnergiaPro L-124, TBS Wrocław Wojanowska, Etap I, ETAP I - PROJEKT WYK, Instalacje elektr
Projekt techniczny instalacji elektrycznej
projekt instalacji elektrycznej rys rozdzielnia 2
POŁOŻN ELEKTR PPOŻ Rys 1 Projekt instalacja ppoż
projekt domu jednorodzinnego 1

więcej podobnych podstron