5.Terapia Gestalt, Psychologia, psychoterapia

Pobierz dokument
5.terapia.gestalt.psychologia.psychoterapia.doc
Rozmiar 40 KB

5. TERAPIA GESTALT

Stworzona przez Perlsa, opiera się na założeniu, że wszystkie doświadczenia jednostki porządkowane są w pewne całości, postacie. Podstawowe założenia gestaltyzmu można sprowadzić do następujących podstawowych idei:

Dlatego w terapii Perlsa można wyodrębnić następujące tezy:

 1. skupia się ona na tym, co dzieje się tu i teraz, czyli na bezpośrednim doświadczaniu samego siebie i otoczenia,

 2. postuluje rozszerzenie świadomości na wszystkie sfery własnych przeżyć, myśli, zachowania, własnego ciała,

 3. uczenie się rozróżniania zachowań, które służą zaspakajaniu własnych potrzeb od tych, które temu nie służą, a nawet mogą przeszkadzać,

 4. integracja wszystkich swoich uczuć, pragnień, sądów, eliminacja wyalienowania,

 5. osiągnięcie dojrzałości polegającej na przejściu od zewnętrznych źródeł oparcia do wewnętrznego oparcia odnajdywanego w samym sobie.

Swoje credo terapeutyczne wyraził Perls następującymi słowami:

„Ja robię swoje i ty robisz swoje,

nie jestem na świecie po to,

by żyć według twoich wyobrażeń,

a ty nie jesteś po to, by żyć według moich.

Ty jesteś ty, a ja jestem ja.

Jeśli się przypadkiem wzajemnie odnajdziemy, to cudownie.

Jeżeli się nie odnajdziemy, to trudno”.

Założenia teoretyczne

 1. Organizm zmierza do osiągnięcia stanu pełni funkcjonowania - dopełnienia całości (Gestaltu), skompletowania wewnętrznej organizacji. W figury (postacie, całości) organizują się wszelkie aspekty ludzkiego funkcjonowania: spostrzeganie, emocje, potrzeby, myślenie itp. Zasada pregnancji (domykania czy dopełniania figury, skompletowania całości, uzupełniania braków) jest podstawowym prawem funkcjonowania gestaltów. Niedopełnione figury stanowią motywację naszych działań, np. głód jest niedomkniętą figurą, która motywuje nas do szukania pokarmu i dopełnia się przez jego przyjęcie, strawienie i zasymilowanie.

 2. Jednostka funkcjonuje dzięki procesowi permanentnej samoregulacji - zaspokaja potrzeby i utrzymuje równowagę w zmieniających się warunkach. Obowiązuje tu prawo dominującej potrzeby (figury na tle) - w normalnych warunkach jedna figura wpływa na funkcjonowanie człowieka aż do jej domknięcia i wyłonienia się kolejnej figury.

 3. Jednostka funkcjonuje w polu środowiska, które stanowi jej całe otoczenie. Jednostka wyodrębnia się z pola środowiska dzięki granicom. Kontakt graniczny stanowi proces agresywnego wkraczania w środowisko, selekcji treści poprzez ich rozdrabnianie i "smakowanie" oraz asymilacji treści pożytecznych i odrzucenia "toksyn". Samoregulacja jest procesem kontaktu-wycofania, asymilacji-eliminacji.

 4. Człowiek jest całością funkcjonalną. Całość organizmu ma prymat nad sztucznie wyróżnianymi częściami. Organizm jako całość reaguje i oddziałuje na otoczenie, angażując w te działania różny poziom energii.

 5. Podstawowym procesem integrującym działanie organizmu jest świadomość, rozumiana jako ciągła orientacja w stanie i przebiegu zjawisk i procesów zachodzących w organizmie. Teoretycznie można wyróżnić trzy sfery, które obejmuje świadomość: bodźce zewnętrzne, pobudzenia (emocje i doznania wewnątrzcielesne) oraz myśli. Świadomość jest zawsze świadomością w teraźniejszości ("tu i teraz"). Tylko świadomość umożliwia podejmowanie adekwatnych działań zmierzających do przywrócenia równowagi.

 6. Cykl samoregulacji i doświadczania przebiega następująco: pojawia się potrzeba (figura wyodrębnia się z tła i organizuje nasze zachowanie), następuje mobilizacja energii, działanie mające na celu zaspokojenie potrzeby (domkniecie figury), po czym następuje kontakt (zaspokojenie potrzeby) i wycofanie się (stopienie się figury z tłem, utrata znaczenia).

 7. Specjalna formą kontaktu jest kontakt z drugim człowiekiem w relacji dialogu Ja-Ty, przeciwstawianego uprzedmiatawiającej relacji Ja-To. W kontakcie, w relacji tworzy się świadomość własnego Ja. Tożsamość powstaje na granicy kontaktu z drugim człowiekiem, a kontakt zawsze powoduje zmiany w podmiocie, partnerze relacji i samej relacji.

 8. Człowiek jest odpowiedzialny za swoje decyzje. Im bardziej jest świadomy, tym bardziej jest wolny.

Cel terapii

Celem terapii Gestalt jest odblokowanie naturalnego procesu samoregulacji i przywrócenie jednostce poczucia odpowiedzialności za swoje życie. Trzeba zaznaczyć w tym miejscu, że terapia Gestalt nie ma poprzestawać jedynie na poszerzaniu świadomości, ale też ma prowadzić do konkretnych zmian życiowych, za które jednostka ma wziąć odpowiedzialność. Paradoksalna teoria zmiany Perlsa głosi, że człowiek staje się tym, kim jest, a nie tym, kim chciałby być. Prawdziwa zmiana jest akceptacją dla siebie, a przynajmniej akceptacja ta jest warunkiem dla osiągania zmian przez świadome podejmowanie decyzji.

Formy terapii

Terapia grupowa


Podstawową formą terapii w Gestalcie jest udział w małej grupie prowadzonej przez terapeutę (czasem z koterapeutą). Sesje trwają 2-3 godziny, 1-2 razy w tygodniu. Czasem grupa pracuje w postaci 8-10-cio godzinnych "maratonów". Klasyczną formą terapii w grupach gestaltowskich jest tzw. indywidualna praca na tle grupy, tzn. osoba chętna pracuje nad "niedomkniętą figurą" na środku, prowadzona i wspierana przez terapeutę, który proponuje jej różnego typu doświadczenia i ćwiczenia. Czasem wyjściem do prac indywidualnych są wspólne doświadczenia grupowe. Ostatnio gestaltyści w mniej dyrektywny sposób pozwalają toczyć się naturalnemu procesowi grupowemu. Wtedy prace indywidualne pojawiają się dopiero na pewnym etapie dojrzałości grupy.

Terapia indywidualna


Coraz większą popularność zdobywa indywidualna terapia Gestalt, w tym jej formy długoterminowe Opiera się ona przede wszystkim na obserwowaniu i komentowaniu procesu rozwoju "dialogującego" spotkania czy "dialogicznej" relacji (jak mówią gestaltyści, odwołując się do myśli Bubera). W terapii tej w mniejszym stopniu lub wcale nie używa się gotowych ćwiczeń. Treścią terapii jest przebieg procesu kontaktu i wycofania w relacji terapeuta-klient.

Zadania terapeuty

Główne zadania terapeuty to:

dostrzeganie wzorów w przebiegu procesu terapeutycznego i konstruowanie propozycji modyfikujących przebieg tego procesu;

Zasady terapii

W dialogującej terapii Gestalt podstawowymi zasadami, jakimi kieruje się terapeuta są:


Pobierz dokument
5.terapia.gestalt.psychologia.psychoterapia.doc
Rozmiar 40 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Mechanizmy obronne w terapii Gestalt(1), Psychologia, psychoterapia
Terapia Gestalt, psychoterapia
DIAGNOSTYKA I TERAPIA ZABURZEŃ PSYCHOSOMATYCZNYCH 2
diagnostyka i terapia zaburzeń psychosomatycznych 8
DIAGNOSTYKA I TERAPIA ZABURZEŃ PSYCHOSOMATYCZNYCH
Diagnostyka i Terapia Zaburzen Psychosomatycznych
diagnostyka i terapia zaburzeń psychosomatycznych(1)
diagnostyka i terapia zaburzeń psychosomatycznych
Gestalt, psychologia gestalt konspekt hmp, Psychologia postaci
Terapia i wspomaganie psychoruchowego rozwoju dziecka autystycznego
Intensywna terapia wstępna, PSYCHOLOGIA, Pedagogika, TERAPIA DZIECI
Diagnostyka i terapia zaburzeń psychosomatycznych 3
3. Podejście behaw. i terapia pozanwcza, Psychologia, psychoterapia
Warsztaty Wiesi - Terapia wspoluzaleznienia(1), Psychologia - różne teksty
Psychoanalityczna terapia rodzinna, psychoterapia
Opór w terapii, ★ Studia, Psychologia, Alkoholizm
terapia malzenska, psychoterapia
Terapia Zabawowa, Psychoterapia dzieci i młodzieży
Szczegółowy opis metody terapii TOMATISA, Psychologia, Muzykoterapia, Metoda Tomatisa, Metoda

więcej podobnych podstron