ps spoleczna egzamin sciaga (2), SWPS, Wstęp do Psychologii społecznej D.Doliński

Pobierz dokument
ps.spoleczna.egzamin.sciaga.2.swps.wstep.do.doc
Rozmiar 43 KB

 1. Wpływ stereotypu na spostrzeganie konkretnych osób:

a - Rośnie, gdy spada motywacja do przetwarzania informacji o tej osobie

 1. Fałszywe alarmy są przejawem:

b - generatywnego działania pamięci

 1. Które z dokończeń tego twierdzenia jest fałszywe: Ograniczenie zasobów poznawczych prowadzi do

c - nasilenia efektu facylitacji społecznej

 1. Efekt negatywności w spostrzeganiu innych ludzi dotyczy:

d - głównie moralności

 1. Odrzucanie osób z grup kulturowo obcych a akceptacja z grupy własnej to:

b - etnocentryzm

 1. Stereotypy prowadzą do abstrakcyjnego (a nie konkretnego) kodowania informacji:

a - negatywnej o członkach grupy obcej, pozytywnej o członkach grupy własnej

 1. Uprzedzenia prowadzą do następujących atrybucji osób z grupy obcej:

d - sukcesy czynnikom zewnętrznym porażki czynnikom wewnętrznym

 1. Warunkiem wystąpienia efektów akcentuacji jest:

c?- systematyczny związek kategorii jakościowej z natężeniem cechy ciągłej

 1. Spostrzegając cudze zachowania ludzie najpierw interpretują je w kategoriach cech, a potem wprowadzają poprawkę na naciski sytuacyjne, Prowadzi to do:

a - podstawowego błędu atrybucji

 1. Spostrzegana jednorodność członków grupy jest:

b?- duża dla grupy własnej, mała dla grupy obcej

 1. Które ze stwierdzeń jest prawdziwe:

c - żal podecyzyjny wywołany jest reaktancją, a zamrożenie decyzji dysonansem

 1. Które z dokończeń tego zdania jest fałszywe? Natężenie dysonansu poznawczego rośnie wraz:

d - z upływem czasu

 1. Teoria dysonansu przewiduje, że po podjęciu decyzji:

a?- rośnie atrakcyjność możl. wybranej, a spada atrakcyjność odrzuconej (odwrotn?)

 1. Wielkość reaktancji rośnie wraz z ze:

b - wzrostem liczby zablok. opcji działania

 1. Które z dokończeń tego twierdzenia jest fałszywe? Dysonans poznawczy wywołuje

a - ogólną reaktancję

 1. Zgodnie z teorią wpływu społecznego (Latane'a), siła wpływu społecznego jest funkcją:

d - iloczynu siły, dystansu i liczby osób wywierających wpływ

 1. Różnice między płciami w zakresie podatności na nacisk społeczny polegają na tym, że:

c - w niektórych sytuacjach kobiety częściej ulegają naciskowi niż mężczyźni

 1. Obecność innych wpływa na poziom wykonania zadań tak, że:

b - poprawia wykon. zad. łatwych i obniża trudn.

 1. Typowy odsetek osób do końca ulegających autorytetowi w eksperymencie Milgrama wynosi:

c - ok.60% (dokładnie 65%)

 1. Skuteczność techniki darmowej próbki opiera się na:

d - regule wzajemności

 1. Wzmocnienia (kary i nagrody) słabe są skuteczniejsze, gdy:

a?- wzmocnienia dostarczają informacji o kontroli, nie zaś o kompetencji

 1. Które z dokończeń jest fałszywe? Skuteczność techniki dobrego i złego gliniarza opiera się na:

b?- motywacji reaktancji

 1. Teoria relatywnej deprywacji przewiduje, że skłonność do wybuchu niezadowolenia jest:

c?- największa przy umiarkowanie wysokim poziomie zaspokojenia potrzeb

 1. Oddziaływanie za pomocą kar i nagród jest najskuteczniejsze, kiedy:

d - nagrody i kary są natychmiastowe

 1. Porównanie informacyjnej zawartościkar i nagród wskazuje na to, że:

a - nagrody wskazują co robić należy, kary - czego nie należy

 1. Niska piłka to technika manipulacji, która opiera się na:

b - mechanizmie zaangażowania w działanie

 1. Ogólnie rzecz biorąc, psychologia społeczna wskazuje, że ludzkie zachowanie:

a - silnie zależy od czynników sytuacyjnych, słabo zależy od czynników osobowościowych

 1. Badanie w którym mierzy się natężenie 2 lub więcej zmiennych i ocenia siłę związku między nimi to:

d - badanie korelacyjne

 1. Metoda badawcza umożliwiająca wykrywanie kierunku zależności przyczynowo - skutkowych to:

a - eksperyment

 1. Która z wymienionych metod jest najmniej podatna na wykrywanie zależności pozornych?

c?- eksperyment

Wzmocnienia społeczne nie mają charakteru transsytuacyjnego.

Ludzie nie reagują na wartość obiektywną wzmocnień, ale na subiektywną.

RELATYWNA DEPRYWACJA - względne niezaspokojenie występujące gdy człowiek:

Skuteczne wzmocnienia:

KONFORMIZM:

dysonans poznawczy (Festinger)

DYSONANS PODECYZYJNY:

REAKTANCJA:

DECYZJA

reaktancja → DYSONANS POZNAW.

żal podecyz. (sht) zAMROŻ. DECyzji(lng)

ZAMROŻENIE DECYZJI

MODEL WARTMANA I BREHMA

RzeczywBrakKontroli→CzasTrwaniaBraku

→długo - brak persp. →WYOUCZONA BEZRAD.

→krótko - nadzieja →REAKTANCJA

INFORM. MODEL WYUCZ. BEZRADNOŚCI

REGUŁY BUDOWY SCHEMATÓW:

ZJAW. RINGELMANa=PRÓŻNIACTWO SPOŁECZNE

ROLA SCHEMATÓW ROŚNIE gdy:

INKLINACJA:

EFEKT NEGATYWNOŚCI:

ATRYBUCYJNA RÓŻNICA AKTOR-OBSERWATOR:

2-FAZOWOŚĆ INTERPRETACJI ZACHOWANIA:

1 - początkowe rozpoznanie treści wymaga rozpoznania celu (znaczenie teleologiczne) - automatyczne

2 - uwzględnia poprawki na kontekst - świadome

TEORIA AKCENTUACJI

Nałożenie się kategoryzacji obiektów (ich przynależności do kategorii) na ich zmienność względem jakiejś cechy prowadzi do:

AUTOPERCEPCJA:


Pobierz dokument
ps.spoleczna.egzamin.sciaga.2.swps.wstep.do.doc
Rozmiar 43 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
fffff, SWPS, Wstęp do Psychologii społecznej D.Doliński
WYK, SWPS, Wstęp do Psychologii społecznej D.Doliński
ps wych solowiej wyklady mini, WSTĘP DO PSYCHOLOGII WYCHOWAWCZEJ - WYKŁADY p
SWPS Wstep do psychologii
SWPS Wstep do psychologii 2
Wstep do psychologii spolecznej (Zawadzki) - cwiczenia, SWPS, Truskawka SWPS, 1 rok
Wstep do psychologii spolecznej 2 (Zawadzki) - cwiczenia, SWPS, Truskawka SWPS, 1 rok
Autoprezentacja, Kulturoznawstwo, Wstęp do psychologii społecznej
2 3 SWPS - Specj POiK dzienne 2-3, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD wstęp do psychologii organizacji i ko
Wstęp do psychologii zagadnienia na egzamin 2012-2013 dzienne, AJD - PEDAGOGIKA, I rok, I semestr, W
wykładII Wstęp do Psychologii Społecznej slajd6
Socjologia egzamin moje, WSB Dąbrowa Górnicza, Socjologia, Wstęp do psychologii
wykładII Wstęp do Psychologii Społecznej slajd8
WPO II - Łukaszewski - Opr. wykładów v.3, Studia, Psychologia, SWPS, 1 rok, Semestr 02 (lato), Wstęp
Wstęp do psychologii - Opracowanie zagadnień egzaminacyjnych, Tychy 2009
wykładII, Wstęp do Psychologii Społecznej slajd8
wykładII, Wstęp do Psychologii Społecznej slajd6

więcej podobnych podstron