Sylabus-psychologia osobowościWSFiZ, Psychologia Osobowości - ćwiczenia

Pobierz dokument
sylabus.psychologia.osobowosciwsfiz.doc
Rozmiar 31 KB

Ćwiczenia z psychologii osobowości

Tryb kształcenia: stacjonarny, niestacjonarny

Warunki zaliczenia: obecność na ćwiczeniach, aktywność, obowiązują treści omawiane na ćwiczeniach

Forma zaliczenia: kolokwium ustne

Treści programowe:

 1. Zajęcia organizacyjne. Sposoby gromadzenia danych w psychologii osobowości (obserwacja, testy, wywiad).

 2. Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R w adaptacji Brzozowskiego i Drwala jako przykład testu opartego na teorii cech. Samodzielne tworzenie klucza. Analiza funkcjonalna.

 3. Wprowadzenie w problematykę badania Inwentarzem Osobowości Costy i McCrae - NEO - FFI oraz NEO-PI-R. Psychologiczna i funkcjonalna analiza wyników uzyskanych z badania kwestionariuszami NEO-FFI i NEO-PI-R

 4. Wprowadzenie w problematykę badania 16 - czynnikowym Kwestionariuszem Osobowości Cattella. Analiza profilu na podstawie 16 Czynnikowego Kwestionariusza Osobowości Cattella.

 5. Umiejscowienie poczucia kontroli na przykładzie testu I-E Rottera. Wprowadzenie w problematykę badania testem ACL Gougha i Heilbruna

 6. Wprowadzenie w problematykę metod projekcyjnych. Test Apercepcji Tematycznej (TAT) Murraya. Analiza i interpretacja materiału uzyskanego na podstawie badania Testem Apercepcji Tematycznej.

 7. Test Rorschacha (sygnowanie). Przykładowe opisy psychogramów.

 8. Kolokwium ustne

Treści dodatkowe:

 1. Kwestionariusz Nadziei Podstawowej (BHI-12) jako przykład metody przeznaczonej do badania jednej z podstawowych sił ego według koncepcji rozwoju psychospołecznego Eriksona

 2. Kwestionariusz Nadziei Na Sukces (KNS) do badania siły oczekiwania pozytywnych efektów własnych działań (przekonanie o posiadaniu silnej woli, czyli świadomość własnej skuteczności oraz przekonanie o umiejętności znajdowania rozwiązań, czyli świadomość własnej wiedzy i kompetencji intelektualnych).

 3. Skala dyrektywności (SD) jako metoda badania osobowości autorytarnej rozumianej jako agresywna dominacja (tendencja do narzucania innym własnej woli).

 4. Inwentarz do badania Płci Psychologicznej (IPP) A. Kuczyńskiej jako przykład narzędzia przeznaczonego do badania schematów płciowych według teorii Sandry L. Bem.

Literatura

Podawana po każdych ćwiczeniach


Pobierz dokument
sylabus.psychologia.osobowosciwsfiz.doc
Rozmiar 31 KB

Wyszukiwarka