Jakiś gotowiec- pytania z egzaminu!, weta up.lbn, rok 1, sem 1, chemia, Chemia, Chemia- egzamin (od Sylwi)

Pobierz dokument
jakis.gotowiec.pytania.z.egzaminu.weta.up.lbn.doc
Rozmiar 63 KB

1.elektroujemność pierwiastków w układzie okresowym:

Rośnie ze wzrostem numeru grupy i maleje ze wzrostem okresu

2.znajomość masy molowej rozpuszczonej substancji potrzebna jest do obliczenia:

Stężenia molowego roztworu

3. ketony powstają w wyniku utlenienia alkoholi:

Drugorzędowych

4.w cząsteczce H2SO4 nie występuje wiązanie:

Wodorowe

5.wskaż poprawną konfigurację pierwiastka leżącego w 18 grupie układu okresowego:

6.wszystkie węglowodany dają reakcję:

Molisha

7.jak zmienia się rozpuszczalność gazu w cieczy:

Wraz ze wzrostem temperatury maleje a ze wzrostem ciśnienia wzrasta

8.rozpuszczalność soli zależy od:

Kationu, anionu, typu wiązań

9.w biurecie występują wiązania:

Peptydowe

10.cukry proste od złożonych różnią się tym że:

Nie ulegają hydrolizie

11.dodanie do roztworu buforowego 1- słabego kwasu bądź słabej zasady 2- wody, spowoduje że:

Ph roztworu nigdzie się nie zmieni

12.w reakcji maltozy z Cu(OH)2 cukier ulega reakcji:

Utlenienia

13.wapń i fosfor różnią się właściwościami chemicznymi ponieważ:

Leżą w różnych okresach

14.związkami dwufunkcyjnymi są:

Glicyna i glukoza

15.takie same własności chemiczne mają izomery:

Położenia

16.w zależności od ph roztworu fenoloftaleina będzie:

W środowisku kwaśnym bezbarwna a w zasadowym malinowoczerwona

17.dlaczego zasady i alkohole różnią się właściwościami chemicznymi:

Ponieważ wiązania C-O ma charakter kowalencyjny a wiązanie Me-O jonowy

18.związek organiczny poddano hydrolizie a następnie dodano Cu(OH)2 w wyniku czego powstało ciemnoniebieskie zabarwienie, tym związkiem był:

Triacyloglicerol

19.wskaż sole które ulegają hydrolizie:

K2CO3, AlCl3, CH3COONH3

20.epimerami są pary następujących cukrów:

Glukoza i galaktoza

21.wskaż ilość wiązań wielokrotnych pomiędzy atomami węgla w cząsteczkach: kwasu linolenowego, kwasu palmitynowego, kwasu oleinowego:

3,0,1

22.aby jakościowo oznaczyć jony Fe3+ należy:

Wykonując reakcje z KSCN

23.wskaż brakujący związek w reakcji:

Glukoza

24.porównując właściwości etanolu i glicerolu stwierdzamy że:

W przeciwieństwie do etanolu glicerol reaguje z Cu(OH)2 tworząc ciemnoniebieski roztwór

25.która z reakcji nie jest charakterystyczna dla aldehydów:

Estryfikacja

26.przyłączenie amino alkoholu do choćby kwasu fosfatydowego to reakcja:

Powstawanie kefaliny

27.wskaż prawidłową konfigurację elektronową w atomie siarki (l.atomowa 16, grupa 6, okres 3):

1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4

28.zawiesina Mn(OH)2 przybiera na powietrzu barwę brunatną ponieważ następuje utlenienie manganu:

Z +2 na +4 (lub +6 =/)

29.do związków wielofunkcyjnych należą:

Kwas pirogronowy, kwas salicylowy, glukoza

30.poniższe równanie jest zapisem matematycznym:

Prawo rozcieńczeń Ostwalda

31.propanol, propanon, etanol nie mogą ulec reakcji:

Addycji

32.jeżeli do formaliny dodamy zawiesiny Cu(OH)2 w wodzie i zawartość probówki podgrzejemy to stwierdzimy wydzielanie się ceglastego osadu. Wnioskujemy z tego że aldehyd mrówkowy:

Ma właściwości redukujące

33.które ze zdań opisujące własności kwasów i zasad jest prawdziwe:

Każda zasada Lewisa jest zasadą Bronsteda, ale kwas Lewisa nie musi być kwasem według Broensteda.

34.według teorii broensteda- lowry'ego w roztworze wodnym:

NH3- będzie zasadą, jon HSO3 będzie kwasem

35.wskaż brakujące związki w reakcji:

1- etanol, 2-kwas octowy

36.które równanie przedstawia hydrolizę octanu sodowego:

CH3COONa + H2O CH3COOH + NaOH

37.ile wiązań estrowych występuje odpowiednio w cząsteczkach wosku, triacyloglicerolu i lecytyny:

1,3,4

38.Wskaż poprawne współczynniki stechiometryczne w reakcji:

KOH + Br2 KBrO2 + KBr + H2O

12, 6, 2, 10, 6

39.wskaż poprawne współczynniki stechiometryczne w rekcji:

Cu + HNO3 Cu(NO)2 + NO + H2O

3, 8, 3, 2, 4

40.który z wymienionych poniżej związków należy utlenić aby otrzymać propanon:

2- propanol

41.na poniższym rysunku przedstawiono krzywą miareczkowania:

42.reakcja w której wiązania podwójne między atomami węgla zamieniają się w pojedyncze to:

Addycja

43.która z witamin ma budowę wywodzącą się z układu steroidowego:

D3

44.hydroliza kationowa przedstawia równanie:

Kation NH4 + H2O NH3 + kation H3O

45.odczyn wodnego roztworu Na2HPO4 będzie:

Silnie zasadowy

46.który z podanych wzorów jest wzorem laktozy:

0x01 graphic

47.forme łańcuchową glukozy przedstawia wzór:

0x01 graphic

48…….

49.przedstawiony związek jest polimerem:

Izoprenu

50.w tlenkach N2O, N2O3, NO2 azot przyjmuje wartościowości:

1, 3, 4

51.związkiem heterocyklicznym dwupierścieniowym jest:

Puryna

52.kwas glutaronowy otrzymuje się z glukozy w wyniku:

Utlenienia

53.izomery alfa i beta powstają w wyniku odmiennego ułożenia się podstawników przy węglu:

Przy pierwszym

54.izomeria cis i trans występuje w związkach w których węgle:

Połączone są wiązaniem podwójnym

55.aby określić czy dany węglowodór jest nasycony należy wykonać próby:

Z KMnO4 i wodą bromową

56.zjełczałe tłuszcze cechuje:

Obniżone pH i podwyższona wartość liczby jodowej

57.jeżeli związek chemiczny po rozpuszczeniu przewodzi prąd elektryczny to znaczy że posiada:

Wiązania jonowe i atomowe spolaryzowane

58.produktem reakcji etanolu z kwasem octowym jest:

Octan etylu

59.z podanych cukrów prostych do aldoz należą:

Erytroza, rybuloza, glukoza, mannoza

60.benzen od benzyny różni się zachowaniem wobec:

Wodą bromową, roztworem wodnym KMnO4, mieszaniny nitrującej

61. Które z poniższych równań przedstawia reakcję hydrolizy estru:

CH3-COOCH2+H20- CH3COOH+CH2OH

62.Która z wymienionych grup funkcyjnych nie występuje w cukrach prostych:

Karboksylowa

63. Które określenie nie jest wspólne dla glukozy i fruktozy

Aldehyd

64. Wybierz jedną wspólną cechę dla wszystkich kwasów organicznych:

Zobojętniają zasady

65. Który z wymienionych związków nie jest alkoholem

C6H5OH fenol

66. Wzrost długości łańcucha węglowego w łańcuchach kwasów org. Powoduje:

Zmniejszenie reaktywności chem.

67.Na nieznanym związku dokonano szeregu doświadczeń, a ich wyniki zapisano w tabelce:

Ryboza

68.. Fioletowo-granatowe zabarwienie z jodem znikające po ogrzaniu dają produkty zawierające:

Tylko skrobia

69. Co powstaje w wyniku redukcji glukozy?

Sorbitol

70. Jak powstają wiązania wodorowe?

Pomiędzy atomomem wodoru, a silnie elektroujemnych atomem innej cząsteczki. Np. amoniak, wodór, HF, białka i kwasy nukleinowe.

71. Jakie grupy składowe zawiera lecytyna?

Fosforanowa i cholina.

72. Czym jest mgła?

Ciecz w gazie.

73. Aldehydy nie ulegają:

polikondensacji, estryfikacji.

74. Czym jest stopien utlenienia?

wartość ładunku atomu w związku chemicznym przy założeniu, że wszystkie wiązania chemiczne w danej cząsteczce mają charakter wiązań jonowych

75. Definicja reakcji redoks:

Zachodzi utlenianie i redukcja w jednej reakcji

76. czym należy miareczkować roztwór który wybarwił się fenoloftaleiną na różowo:

Mocnym kwasem np. HCl

77.który z podanych buforów jest buforem wewnątrzkomórkowym:

Białczanowy i fosforanowy

78.kwasica- definicja i mechanizm działania:

Stosunek anionów HCO3 do CO2 = 10:1

79.stosunek anionów HCO3 do CO2 normalnie:

20:1

80.obecność jakiego jonu wykrywa się w reakcji z molibdenem:

Anion PO4

81.cukry redukcyjne:

Wszystkie monosacharydy i sacharoza

82.jak odróżnić polisacharydy od monosacharydów:

Polisacharydy nie rozpuszczają się w wodzie lub tworzą z nią układy koloidalne

83.jak powstają półacetale:

Do aldehydu przyłącza się jedna cząsteczka alkoholu

84.kwasy sjalowe:

Z azotem

85.hemoliza krwinki:

Pęcznienie krwinek i ich pękanie w wyniku umieszczenia ich w roztworze hipertonicznym

86.właściwości koloidów:

Nie dializują przez błony

87.warunek zajścia osmozy:

Obecność ciśnienia osmotycznego

88.promieniowanie alfa:

Korpuskularne, silnie jonizujące, stanowią je podwójnie zjonizowane atomy helu- heliony, w polu elektromagnetycznym odchyla się w kierunku bieguna ujemnego


Pobierz dokument
jakis.gotowiec.pytania.z.egzaminu.weta.up.lbn.doc
Rozmiar 63 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Test chemia, weta up.lbn, rok 1, sem 1, chemia, Chemia, Chemia- egzamin (od Sylwi), chemia, testy
szkielet, weta up.lbn, rok 1, sem 1, biologia
Pytania z nieorganicznej, Weterynaria UP lublin, I rok, Materiały, Chemia, koło nieorganiczna
meta pytania, UW PS II stopień I rok I sem 2014r, Egzaminy
Pytania organicza part I, Weterynaria UP lublin, I rok, Materiały, Chemia, koło organiczna
Cukry - dodatkowe pytania, Weterynaria UP lublin, I rok, Materiały, Chemia, koło organiczna
Egzamin pytania FizykaGIGzaoczne1rok2012, AGH Kier. GiG rok I Sem. II, fiyzka
zestaw z pytaniami - biochemia, Ogrodnictwo UP Lbn, Biochemia
chemia laborki 2, Ogrodnictwo, Ogrodnictwo UP Wro, ROK I, semestr I, Chemia
sprawozdanie z miareczkowania, UP Wrocław, IŚ I SEM, Chemia
Zasady nazewnictwa wybranych klas zwi-zk-w organicznych, STUDIA PŁ, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
oznaczanie co2 w wodzie, UP Wrocław, IŚ I SEM, Chemia
Zasadowosc okresla ilosc jonow wodoroweglanowych, Budownictwo, Budownictwo - 2 rok, Budownictwo - 2
FARMACJA2, STUDIA PŁ, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA, ROK I, SEM 2, CHEMIA ANALITYCZNA I
ditlenek węgla, Budownictwo, Budownictwo - 2 rok, Budownictwo - 2 rok, 3 sem, Chemia
referat2, STUDIA PŁ, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA, ROK I, SEM 2, CHEMIA ANALITYCZNA I O
oznaczanie siarczków w wodzie zarobowej, UP Wrocław, IŚ I SEM, Chemia
Sprawko z oznaczania chlorków w wodzie, UP Wrocław, IŚ I SEM, Chemia
sprawozdanie analiza anionów, UP Wrocław, IŚ I SEM, Chemia

więcej podobnych podstron