Prawa i obowiązki ucznia w klasie III., konspekty zajęć

Pobierz dokument
prawa.i.obowiazki.ucznia.w.klasie.iii.konspekty.doc
Rozmiar 46 KB

Kluczbork, dnia 08.04.2009

Konspekt zajęć

W klasie III szkoły podstawowej
Temat: Prawa i obowiązki ucznia.

Cel główny: Uczeń zna swoje prawa i obowiązki.


Cele szczegółowe:
- rozumie potrzebę ustalania praw i obowiązków oraz przestrzegania ich,
- potrafi nazwać dokument, w którym zapisane są prawa i obowiązki ucznia,
- wskazuje zależność między prawami a obowiązkami,
- zaznajamia się z osobami i instytucjami, do których może się zwrócić o pomoc w przypadku łamania praw.

Metody: praktyczna, problemowa, ruchowa.

Forma: zespołowa, indywidualna.


Przebieg lekcji:

1. Powitanie, zajęcie miejsc przez uczniów, zapoznanie z tematem zajęć.

2. Przypomnienie najważniejszych praw dziecka
/na poprzednich godzinach wychowawczych uczniowie zapoznali się
z Prawami Dziecka wg J. Korczaka oraz Prawami Dziecka wg Konwencji o Prawach Dziecka/.

3. Zabawa w uczestników ruchu drogowego
/uczniowie wyobrażają sobie, że są uczestnikami ruchu drogowego: pieszymi, rowerzystami, kierowcami samochodów, w pewnym momencie przestają obowiązywać jakiekolwiek zasady ruchu drogowego i każdy może zachowywać się na drodze tak jak chce, uczniowie wychodzą na środek, zamykają oczy i udając wybranych przez siebie uczestników ruchu drogowego poruszają się po klasie/.


4. Dyskusja na temat konieczności określania praw i obowiązków
/dyskusja ta jest naturalną konsekwencją zakończonej zabawy - poprzedzają ją pytania:
- czy podobała się wam zabawa,
- czy łatwo było poruszać się po drodze,
- co wam przeszkadzało,
- czy w tym ruchu drogowym czuliście się bezpiecznie/.

5. Dokumenty, w których zapisane są prawa i obowiązki
/uczniowie wymieniają Kodeks Drogowy, poznany na wcześniejszych lekcjach Statut Szkoły oraz Konstytucję/.

6. „Prawo, czy obowiązek” - ułożenie zbioru praw i obowiązków ucznia
z podanej rozsypanki - załącznik nr 1
/uczniowie kolejno podchodzą do biurka, na którym rozłożone są karteczki, losują jedną z nich, głośno czytają jej treść i decydują czy jest to prawo, czy obowiązek i zgodnie z podjętą decyzją przypinają karteczkę do tablicy podzielonej na dwie części: prawa ucznia i obowiązki ucznia; po wylosowaniu wszystkich karteczek następuje ponowne głośne odczytanie utworzonego zbioru praw i zbioru obowiązków oraz przypięcie na gazetce klasowej wydrukowanych praw ucznia i obowiązków ucznia; poinformowanie uczniów, gdzie mogą szukać pomocy w przypadku naruszenia praw ucznia/ - załącznik nr 2.

7. Podsumowanie - gra dydaktyczna: „tak - nie”
/uczniowie wybierają spośród siebie trzy osoby, które będą reprezentować całą klasę w konkursie ze znajomości praw i obowiązków ucznia, wybrane osoby wychodzą na środek i kolejno losują kartki z poprzedniej rozsypanki uzupełnione dodatkowymi sformułowaniami:
- Wolno mi bez opieki nauczyciela korzystać z boiska szkolnego;
- Mam prawo rozmawiać na lekcji przez telefon komórkowy;
- Mogę opuszczać lekcje bez usprawiedliwienia;
- Nie muszę zmieniać obuwia;
- Muszę uczestniczyć we wszystkich zajęciach pozalekcyjnych;
- Koniecznie muszę uczyć się religii;
- Mogę niegrzecznie odzywać się do kolegów;
- Mogę wyjść ze szkolnej dyskoteki nie zgłaszając tego faktu opiekunowi;
- Powinienem wykonywać tylko polecenia nauczycieli
- Mogę niszczyć zieleń poza szkołą;
- Nie muszę szanować sprzętu szkolnego.
Odczytują głośno treść wylosowanej kartki i odpowiadają czy to prawda; każdą poprawną odpowiedź klasa nagradza brawami; zwycięzca otrzymuje tytuł klasowego eksperta w dziedzinie znajomości praw i obowiązków ucznia/ - załącznik nr 1.

8. Podanie pracy domowej
/uczniowie mają zastanowić się jakie konsekwencje niesie łamanie praw
i niewywiązywanie się z obowiązków/.

9. Podziękowanie i zakończenie zajęć.Załącznik nr 1

Muszę chronić życie i zdrowie własne i innych.

Należy mi się ochrona i poszanowanie własnej godności.


Powinienem mieć zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki.

Powinienem sumiennie wykonywać polecenia dyrektora szkoły i innych osób pracujących w szkole - nauczycieli i wychowawców oraz pracowników obsługi.

Ocena moich osiągnięć powinna być systematyczna, jawna i sprawiedliwa.

Mogę uczyć się religii.

Mogę bezpłatnie korzystać z zajęć organizowanych i prowadzonych przez szkołę.

Mogę zgłaszać dyrektorowi szkoły i swojemu wychowawcy niezadowolenie z osiągniętych wyników i wnioskować o ponowne ich ustalenie.

Mam prawo do dodatkowej pomocy nauczyciela w przypadku, gdy nie radzę sobie z opanowaniem materiału programowego.

Mogę bezpłatnie korzystać z pomieszczeń szkolnych, urządzeń, sprzętu i pomocy naukowych oraz księgozbioru bibliotecznego.

Mogę swobodnie wyrażać swoje myśli i przekonania.

Mogę bezpłatnie korzystać z poradnictwa pedagoga i psychologa.

Wolno mi swobodnie zrzeszać się w organizacjach dziecięcych i młodzieżowych legalnie działających w szkole.

Wolno mi organizować imprezy klasowe i szkolne pod opieką wychowawcy.

Mogę korzystać z indywidualnego nauczania w domu, gdy zachodzi taka potrzeba.

Mogę uzyskać pomoc w nauce.

Muszę przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Powinienem systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne, nie spóźniać się na lekcje oraz przynosić wszystkie niezbędne przybory szkolne.

Muszę uczyć się systematycznie, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania.

Powinienem aktywnie włączać się do życia społecznego w klasie szkolnej oraz całej zbiorowości uczniowskiej szkoły.Mam obowiązek godnie reprezentować szkołę w kontaktach z pozaszkolnym środowiskiem społecznym i przyrodniczym.Mam obowiązek troszczyć się o ład i porządek w szkole, o estetykę pomieszczeń szkolnych.

Muszę szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń.

Powinienem mieć prawidłowo zorganizowany proces kształcenia, zapewniający rozwój moich uzdolnień i zainteresowań.

Muszę zostawiać wierzchnie okrycia w szatni, zmieniać buty.

Muszę wyłączyć telefon komórkowy w czasie zajęć lekcyjnych.

Muszę pozostać na terenie szkoły podczas przerw.

Muszę usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły.


Załącznik nr 2


UCZEŃ MA PRAWO

1. Bezpłatnie korzystać z zajęć organizowanych i prowadzonych przez szkołę;

2. Bezpłatnie korzystać z pomieszczeń szkolnych, urządzeń, sprzętu i pomocy naukowych oraz księgozbioru bibliotecznego;

3. Do bezpiecznych i higienicznych warunków nauki;

4. Do prawidłowo zorganizowanego procesu kształcenia, zapewniającego rozwój uzdolnień i zainteresowań;

5. Do systematycznej, jawnej i sprawiedliwej oceny;

6. Do ochrony i poszanowania własnej godności;

7. Zgłaszać dyrektorowi szkoły i swojemu wychowawcy niezadowolenie z osiągniętych wyników i wnioskować o ponowne ich ustalenie;

8. Do dodatkowej pomocy nauczyciela w przypadku, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału programowego;

9. Do nauki religii;

10. Do swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań;

11. Do bezpłatnego korzystania z poradnictwa pedagoga i psychologa;

12. Do swobodnego zrzeszania się w organizacjach dziecięcych i młodzieżowych legalnie działających w szkole;

13. Do organizowania imprez klasowych i szkolnych pod opieką wychowawcy;

14. Do nauczania indywidualnego w domu, gdy zachodzi taka potrzeba;

15. Do uzyskania pomocy w nauce.


UCZEŃ MA OBOWIĄZEK

1. Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

2. Systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne, nie spóźniać się na lekcje oraz przynosić wszystkie niezbędne przybory szkolne;

3. Uczyć się systematycznie, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania;

4. Aktywnie włączać się do życia społecznego w klasie szkolnej oraz całej zbiorowości uczniowskiej szkoły;

5. Sumiennie wykonywać polecenia dyrektora szkoły i innych osób pracujących w szkole - nauczycieli i wychowawców oraz pracowników obsługi;

6. Godnie reprezentować szkołę w kontaktach z pozaszkolnym środowiskiem społecznym
i przyrodniczym;

7. Chronić życie i zdrowie własne i innych przed zagrożeniem;

8. Troszczyć się o ład i porządek w szkole, o estetykę pomieszczeń szkolnych;

9. Szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń;

10. Zostawiać wierzchnie okrycia w szatni, zmieniać buty;

11. Wyłączać telefon komórkowy w czasie zajęć lekcyjnych;

12. Pozostać na terenie szkoły podczas przerw;

13. Usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły.

mgr Jolanta Dziok


Pobierz dokument
prawa.i.obowiazki.ucznia.w.klasie.iii.konspekty.doc
Rozmiar 46 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
I.JESTEM ŚWIADOMYM DEMOKRATĄ, 12.Prawa i obowiązki ucznia, Marek Biesiada
Dok1, Prawa i obowiązki ucznia
Sekrety wody- konspekt zajec zintegrowanych kl. III, konspekty zajęć
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA PRAWA DZIECKA
Parki Narodowe- konspekt zajec zintegrowanych kl III, konspekty zajęć
Dok1, Prawa i obowiązki ucznia
scenariusz zajęć u pedagoga w klasie III, Scenariusze zajęć
Jesienny spacer- konspekt zajec zintegrowanych kl. III, konspekty zajęć
Prawa i obowi+zki ucznia- gazetka str 1, Prawa i obowiązki ucznia
Prawa i obowiązki ucznia 2
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 2
Prawa i obowiązki ucznia
przykladowy scenariusz lekcji prawa i obowiazki ucznia
KONSPEKT zajęć w klasie III (Anaruk, Konspekty lekcji
Konspekt zajęć w klasie III z uwypukleniem treści technicznych nauczania zintegrowanego Tańcowała
WielkanocScenariusz zajęć w klasie III, scenariusze, konspekty, odwrócona lekcja

więcej podobnych podstron