Autorski program przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Profilaktyka niedostosowania społecznego, Zagadnienia

Pobierz dokument
autorski.program.przeciwdzialania.agresji.i.doc
Rozmiar 113 KB

AUTORSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I AGRESJI W SZKOLE

WSTĘP
     Jednym z najbardziej widocznych zjawisk dokonujących się wśród młodzieży w ostatnich latach jest eskalacja zachowań nasyconych agresją. Z uwagi na wymiar i natężenie tego zjawiska postanowiliśmy stworzyć program, którego celem byłoby zminimalizowanie przyczyn agresji i przeciwdziałanie przemocy, a także wskazanie właściwych wyborów życiowych i umiejętności rozładowania napięcia w alternatywny sposób. Zdajemy sobie sprawę, że szkoła jako placówka edukacyjno-wychowawcza w dużej mierze odpowiada za kształtowanie właściwych postaw społecznych swych uczniów, musi więc wskazać im właściwą drogę w życiu, naświetlić pozytywne postawy społeczne i moralne, dzięki którym będą prawidłowo funkcjonowali w społeczeństwie. Aby program ten przyniósł zamierzone efekty musi być wspierany ścisłą współpracą ze środowiskiem rodzinnym, w którym młodzi ludzie wzrastają.
     Założenia teoretyczne programu wynikają z podstawowych prawidłowości i zasad psychologii ogólnej i społecznej.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

     AGRESJA - w znaczeniu potocznym oznacza wrogie ruchy i zachowania mające na celu wyrządzenie komuś szkody, straty czy bólu. Jest ona pokazaniem pozycji dominującej. Agresja jest zapalnikiem przemocy.
     Agresja pośrednia objawia się przez ignorowanie poleceń i zakazów, wydawanie nieprzychylnej opinii, agresja przemieszczona to np.: trzaskanie drzwiami, rzucanie przedmiotami, niszczenie wytworów własnej pracy, pisanie po ławkach, ataki na rówieśników, a agresja werbalna przejawia się aroganckimi, obraźliwymi wypowiedziami.

Przyczyny zachowań agresywnych u dziecka:

Najczęstsze przejawy agresji fizycznej wśród uczniów:

Agresja słowna uczniów wyraża się poprzez:

Agresywne zachowania uczniów służą m. in.:
odreagowaniu złości, wyżyciu się, osiągnięciu jakiegoś celu, zwróceniu na siebie uwagi, zaspokojeniu potrzeb, rozładowaniu lęków i napięć, demonstracji siły, maskowaniu lęku i słabości, zdobyciu akceptacji grupy, odpowiedzi na agresję ("przemoc rodzi przemoc").

PRZEMOC - działanie powodujące naruszenie praw człowieka. To każde działanie, słowo, które nas poniża, powoduje krzywdę, cierpienie.
      Istotą przemocy fizycznej jest zadawanie i powodowanie cierpień. Oto jej cztery podstawowe formy:

     Przemoc emocjonalna wobec dziecka może się przejawiać na różne sposoby:

Czynniki ryzyka:

Czynniki zapobiegające:

PSYCHOLOGICZNY PORTRET AGRESORA
      Typowych agresorów charakteryzuje stosowanie przemocy wobec rówieśników. Mają stosunkowo małą samokontrolę i tendencję do zachowań agresywnych wtedy, gdy przeżywają strach lub stres. Stosują agresję i przemoc, gdy cierpią z powodów osobistych, rodzinnych i społecznych. Łatwo wpadają we frustrację, są impulsywni mają stałe wzorce do zachowań agresywnych i stosowania przemocy. W powszechnej opinii psychologów i psychiatrów, osoby o agresywnym zachowaniu są w rzeczywistości niespokojne i niepewne siebie.
       Agresorzy wykazują dużą aktywność i energię, chcą panować nad otoczeniem podporządkowując sobie innych i czerpią z tego satysfakcję. Wychowują się w rodzinach z licznymi problemami (alkoholizm, przestępstwa, przemoc, rozwody, itp.), gdzie dorośli stosują podwójne wzorce zachowań (np. co innego mówią, a co innego robią) i znajdują się w trudnych warunkach materialnych. To wszystko może wywoływać w nich wrogość wobec otoczenia.Agresorzy czerpią korzyści materialne i psychiczne ze swojej przemocy. Ich ofiary muszą dostarczać im np. papierosy lub inne rzeczy, mające dla nich wartość. Warto dodać, że agresorzy cieszą się swoistym prestiżem w najbliższym otoczeniu (koledzy, znajomi).
Dzieci agresywne:

      Osobowość sprawcy jest osobowością sztywną, w której występuje brak zdolności regulowania własnych emocji, brak umiejętności kontroli. Jego psychika i osobowość jest pofragmentowana, dużo w niej złości, wściekłości, bezsilności, uczuć dysforii i pustki. Osoby te często deklarują, że ich ciała są zbrukane, dokonują ataków na własne ciało (samookaleczenie), często w stanie dysocjacji i transu.

PSYCHOLOGICZNY PORTRET OFIARY
Są to najczęściej osoby z niską samooceną, niepewne, ostrożne, wrażliwe dzieci, które :

      Uraz czyli trauma powoduje niepowetowane szkody w psychice ofiary, które przejawiają się w szeregu patologicznych sposobów zachowania:

     Prawie w każdej klasie można znaleźć uczniów, którzy przyjmują postawę agresorów i tych, którzy są ofiarami. Całkowicie wyeliminować agresji się nie da, ale na pewno można złagodzić skutki jakie ze sobą niesie przemoc i agresja. Pierwszym krokiem może być nawiązywanie kontaktu i wzmacnianie prawidłowych więzi międzyludzkich, między rodzicami i dziećmi, między wychowawcami i wychowankami, między nauczycielami i uczniami, między rówieśnikami.
Dzieci wychowywane w atmosferze przemocy wykazują przekonania, że:

I. DIAGNOZA
     Na podstawie przeprowadzonych ankiet, rozmów indywidualnych z nauczycielami, pedagogiem, rodzicami, uczniami dokonamy oceny stanu bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią, określimy z jakimi zachowaniami agresywnymi mamy do czynienia w naszej szkole i zapoznamy się ze skalą zjawiska agresji.
     Kolejnym etapem działań będzie przeprowadzenie w klasach przez wychowawców badań socjometrycznych i opracowanie wyników. Poprzez przeprowadzenie diagnozy klasy istnieje możliwość wykrycia agresora (sprawcy) i ofiary w danej klasie, a w ten sposób będzie można określić grupę najbardziej agresywnych uczniów w szkole, ustalić przyczyny ich agresywnych zachowań oraz miejsc w szkole sprzyjających ich powstawaniu. Wyselekcjonowanie grup zwiększonego ryzyka (tzn. sprawców i ofiar) pozwoli podjąć odpowiednie działania naprawcze.

II. CELE GŁÓWNE PROGRAMU:

 1. Eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy wśród młodzieży.

 2. Wzrost poczucia bezpieczeństwa ucznia w szkole.

 3. Integracja uczniów w szkole i wzmocnienie więzi między uczniami, nauczycielami i rodzicami we wspólnym działaniu na rzecz przeciwdziałania agresji.

DZIAŁANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI CELÓW OGÓLNYCH
     Aby podjąć przeciwdziałanie zjawiskom przemocy nauczyciele:

Wszystkim rodzicom i wychowawcom można zaproponować swoisty dekalog:

 1. nie upokarzaj dziecka, bo ono, tak jak ty, ma silne poczucie swojej godności

 2. staraj się nie stosować takich metod, których sam w dzieciństwie nie akceptowałeś

 3. pozwalaj dziecku dokonywać wyboru najczęściej, jak możesz

 4. jeżeli zachowałeś się wobec dziecka niewłaściwie, przeproś je i wytłumacz się: nie bój się utraty autorytetu, dziecko i tak wie, kiedy popełniasz błędy

 5. nigdy nie mów źle o dziecku, w szczególności w obecności innych osób

 6. nie mów "zrobisz to, bo ja tak chcę" - jeżeli musisz czegoś zabronić zawsze to uzasadnij

 7. jeśli wydajesz polecenia dziecku, staraj się nie stać nad nim i mówić "z góry swego autorytetu"

 8. nie musisz być za wszelką cenę konsekwentny, nie musisz być w zgodzie z innym dorosłym przeciwko dziecku, jeżeli wiesz, że on nie miał racji

 9. gdy nie wiesz, jak postąpić, pomyśl, jak ty poczułbyś się, będąc dzieckiem

 10. staraj się być czasem adwokatem własnego dziecka i rzecznikiem ucznia w szkole.

III. CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Dostarczenie wiedzy na temat praw człowieka, dziecka i ucznia oraz procedur postępowania w przypadku łamania zasad.

 2. Zdobycie wiedzy na temat zachowań agresywnych.

 3. Wykształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z sytuacją agresji i przemocy.

 4. Opracowanie środków zaradczych.

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE REALIZACJĘ CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH
ZADANIA INFORMACYJNE
W celu dostarczenia wiedzy na temat praw człowieka, dziecka i ucznia oraz procedur postępowania w przypadku łamania zasad będą podjęte następujące działania :

ZADANIA EDUKACYJNE
     W celu zdobycia wiedzy na temat zachowań agresywnych należy podjąć działania:

ZADANIA O CHARAKTERZE ALTERNATYWNYM
     W celu wykształcenia umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z sytuacją agresji i przemocy będą podjęte działania:

ZADANIA INTERWENCYJNE
ŚRODKI ZARADCZE NA POZIOMIE SZKOŁY

ŚRODKI ZARADCZE NA POZIOMIE KLASY

ŚRODKI ZARADCZE NA POZIOMIE JEDNOSTKI

EWALUACJA PROGRAMU:
     Sprawdzenie czy opracowany program przyniósł oczekiwane rezultaty będzie oparte na przeprowadzeniu ankiet, wywiadów, obserwacji zachowań uczniów, ich reakcji, postaw społecznych oraz stopnia zainteresowania zajęciami. W ten sposób sprawdzimy, czy wytyczone w programie cele zostały osiągnięte, czy metody i formy pracy były właściwie dobrane. Po zakończeniu wszelkich działań zostanie opracowany pisemny raport, z którym zostaną zapoznani nauczyciele, rodzice i samorząd uczniowski.

ZAŁĄCZNIKI:

[zał.1] PROPOZYCJE ZASAD PRACY NA LEKCJACH, KTÓRE MOŻNA UWZGLĘDNIĆW KONTRAKCIE.
* Niektóre dotyczą wyłącznie pracy na lekcjach wychowawczych
1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
2. Udział uczniów w zajęciach jest dobrowolny.
3. Zaangażowanie się w zadania jest uzależnione od stopnia gotowości ucznia.
4. Każdy ma prawo do wyrażania własnego zdania na podejmowany w czasie zajęć temat.
5. Jedna osoba mówi - reszta słucha nie przerywa wypowiedzi.
6. Zwracamy się do siebie tylko po imieniu, nie stosujemy przezwisk.
7. Nie oceniamy wypowiedzi koleżanki/kolegi.
8. Nie stosujemy ocen, tzn. ani stopni szkolnych, ani też ocen - zdań, np. To jest głupie; to nie była mądra wypowiedź.
9. Mówimy tylko w swoim imieniu.
10. Nie rozpowszechniamy plotek.
11. Nie obrażamy się i nie urażamy uczuć i godności innych, nie ośmieszamy się nawzajem.
12. Mówimy o konkretnym zachowaniu, a nie o osobie.
13. Każdy ma prawo powiedzieć: stop, gdy czuje, że jakieś pytania naruszają jego intymność.
14. Nie mówimy o osobach nieobecnych na zajęciach.
15. Zwracamy uwagę na wszystkich uczniów, szczególnie tych mniej aktywnych i wycofujących się.
16. To, o czym mówimy, co dzieje się na zajęciach, jest naszą tajemnicą.
17. Używamy przyzwoitych słów.
18. Szanujemy cudzą własność.
19. Na bieżąco wyjaśniamy sytuacje konfliktowe.
20. Nie obiecujemy rzeczy niemożliwych.
21. Pomagamy sobie nawzajem.
22. Odpowiadamy za swoje słowa i czyny.
23. Odzywamy się do siebie z szacunkiem.
24. Przyznajemy się do błędów.
25. Nie przerywamy sobie.
26. Zachowujemy ciszę, nie mówimy naraz.
27. Wspólnie rozwiązujemy problemy.
28. Pokojowo rozwiązujemy konflikty.
29. Kontrolujemy swój gniew.
30. Pamiętamy, że agresja nie jest sposobem rozwiązania konfliktu i osiągania celu.
31. Nie wstydzimy się prosić o pomoc.
32. Jesteśmy szczerzy.
33. Zgłaszamy wszelkie agresywne zachowania wychowawcy lub pedagogowi.
34. Nie jesteśmy obojętni na krzywdę innych, na agresję wobec innych.
35. Nie boimy się.
36. Wspólnie podejmujemy działania na rzecz przeciwdziałania agresji.
37. Wykonujemy polecenia nauczyciela.
38. Nie chodzimy po klasie.
39. Nie przeszkadzamy nauczycielom w prowadzeniu lekcji.

[zał.2] SYSTEM INTERWENCJI
     W sytuacjach, gdy uczniowie są ze sobą w konflikcie, ale są to osoby o podobnej sile psychicznej lub fizycznej wystarczą tylko mediacje, podczas których nauczyciel pełni rolę mediatora. W sytuacji kiedy mamy do czynienia z przemocą główną metodą postępowania powinna być interwencja, polegająca przede wszystkim na powstrzymaniu sprawcy przed użyciem przemocy, ochronie ofiary, pomocy sprawcy w wyjściu z negatywnej roli. Podczas interwencji z każdym dzieckiem działamy osobno, nie przeprowadza się wspólnych rozmów sprawców i ofiar. Opracowano w naszej szkole konkretne procedury postępowania w sytuacjach przemocy, obowiązujące wszystkich nauczycieli.
     Przerwanie przemocy to dopiero pierwszy krok w pracy ze sprawcą. Drugi to pomoc w zaprzestaniu pełnienia negatywnej roli i wypracowaniu konstruktywnych sposobów funkcjonowania w społeczności jest to trudna i żmudna praca, wymagająca od wychowawców i innych nauczycieli wiele czasu, cierpliwości, zaangażowania i pomysłowości. Poprzez dowartościowanie ucznia, tworzenie specjalnych sytuacji czy organizowanie zajęć edukacyjnych można pomóc mu nauczyć się zaspakajania swoich potrzeb w pozytywny sposób, rozwijania talentów, wykorzystania mocnych stron dla dobra innych.

[zał.3] PROCEDURA W PRZYPADKU UJAWNIENIA AGRESJI

Procedura zależna jest od rodzaju popełnionego czynu.

[zał.4] SYSTEM NAGRÓD I KAR (propozycje)
*musi być zgodny ze Statutem Szkoły
Sankcje, kary:

Nagrody:

[zał.5] Najczęstsze formy oddziaływania na skrzywdzone dziecko:

      Gwarancją niskiego poziomu agresji jest stanowczość, konsekwencja i tzw. styl uczestniczący.

Program został pozytywnie zaopiniowany przez specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i jest realizowany w naszej szkole.

Autorzy programu: Małgorzata Holcer i Małgorzata Teodorowicz-Wycisk


Pobierz dokument
autorski.program.przeciwdzialania.agresji.i.doc
Rozmiar 113 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Psychologiczne przyczyny spolecznego niedostosowania, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok
Profilaktyka wśród dorosłych, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Profilaktyka niedost
Profilaktyka patologii spolecznej, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Profilaktyka ni
Miejsce profilaktyki w procesie leczenia i rehabilitacji, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia,
Pojecie niedostosowania spolecznego, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Profilaktyka
Zajęcia profilaktyczne. Molestowanie 7-10 lat, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Pro
Metodyka pracy profilaktyczno - resocjalizacyjnej, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3,
Kwestionariusz wywiadu do diagnozy młodzieży nieprzystosowanej społecznie, Pedagogika, Studia stacjo
Trening Lazarusa, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Trening twórczości z metodyką, Z
Czym jest społeczeństwo (Socjologia edukacji), Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 1, Soc
Pogotowie opiekuńcze 3, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepcje opieki i pomocy,
Animacja jako koncepcja upowszechniania kultury, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 2, P
ANIMAT~3, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 2, Podstawy animacji społeczno-kulturalnej,
Zakres i formy pomocy społecznej, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepcje opieki

więcej podobnych podstron