Pytania na egzamin z BHP, Leśnictwo

Pobierz dokument
pytania.na.egzamin.z.bhp.lesnictwo.doc
Rozmiar 116 KB

Pytania BHP - 2008

l. Opisz zasady BHP przy pracy linami oraz wciągaczem linowym (tirforem)

-przed rozpoczęciem pracy w danym dniu urządzenie linowe sprawdzić pod katem prawidłowości działania i stanu lin, zaczepów, haków, krążków i jarzm do ich mocowania

-podczas pracy nie dopuszczać do zgniatania, rozplatania, przecierania, i zgniatania lin,

-liny poddawać okresowym przeglądom i konserwacji,

-do cięcia lin używać specjalnych narzędzi (nie młotów i siekier!)

-przy obsłudze używać rękawic wzmocnionych w części chwytnej,

-jarzma zakładać wokół wystarczająco grubych, zdrowych i nieuszkodzonych pniaków lub zabezpieczonych przed uszkodzeniem pni drzew, przy samej ziemi, oraz zabezpieczać przed przesuwaniem się.

-przy pracy nie stosować większej siły niż jest to dopuszczalne dla danego mechanizmu, stosować oryginalne bezpieczniki

-nikomu nie wolno znajdować się przy napiętej linie oraz strefie niebezpiecznej zawartej w trójkącie utworzonym przez załamania liny

Przy obalaniu należy uwzględniać zasady:

-linę mocować na ciągniętym drzewie możliwie wysoko (np. za pomocą tyczek z widełkami)

-przed rozpoczęciem ścinki lina powinna być wstępnie napięta

-nie ciągnąć drzewa na siebie, gdy lina krótsza niż dwie wysokości drzewa (stosować zmianę kierunku za pomocą bloczków kierunkowych)

-obsługujący urz. Linowe powinien ściśle dostosowywać się do sygnałów wydawanych przez kierującego ścinką

-gdy drzewo zaczyna padać, obsługujący ściagacz linowy powinien odbiec w bok na min 5m.

2. Przedstaw zasady bezpiecznej pracy pilarką spalinową.

-dopierać pilarkę do rodzaju wykonywanej pracy, stosownie do zaleceń producenta,

-pilarkę przechowywać i przewozić z opróżnionym zbiornikiem paliwa i zdjętą lub osłoniętą piłą łańcuchową.

-w chwili uruchomienia piła nie może dotykać żadnego przedmiotu, nie wolno owijać na ręce linki rozrusznika

-pilarkę uruchamiać tylko dwoma dopuszczalnymi sposobami, stojąca na ziemi lub przytrzymywaną miedzy kolanami

-sprawdzanie napięcia piły łańcuchowej i dotykanie jakiejkolwiek części układu tnącego jest dozwolone tylko po zatrzymaniu silnika i elementów ukł. Tnącego

-nie dotykać tłumika w czasie pracy i krótko po niej

-sprzęgło musi działać tak, aby piła nie poruszała się na biegu jałowym

-przy pracującym silniku nie wykonywać żadnych czynności obsługowo naprawczych z wyj regulacji gaźnika

-uchwyt podtrzymujący w czasie pracy trzymać tak, aby kciuk obejmował uchwyt przeciwstawnie do pozostałych palców

-w czasie pracy nie podnosić pilarki powyżej barków

-w czasie przygotowywania mieszanki i napełniania zbiornika nie wolno palić i przebywać w miejscach iskrzenia i otwartego ognia,

-możliwie krótko użytkować pilarkę w okresie zmiany roboczej, oraz przerwy w pracy możliwie częste i regularne

-w promieniu strefy niebezpieczeństwa (2m) może przebywać pilarz operator i osoby uprawnione

3. Przedstaw obowiązki pracodawcy wynikające z BHP przy pozyskaniu drewna.

-do pracy dopuszczać wyłącznie osoby, które?

a) posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie, b) posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe potwierdzone odpowiednim dokumentem, jeśli wymagają tego przepisy na danym stanowisku pracy,

c) zostały przeszkolone z zakresie BHP (potwierdzenie na piśmie)

d) posiadają przewidziane w danym stanowisku pracy środki ochrony indywidualnej oraz odzież ochronną i obuwie robocze

e)nie posiadają żadnych oznak niedyspozycji fizycznej lub psychicznej lub zgłosiły takowe.

-osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest do:

a) organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP

b) egzekwowania pozastrzegania przez podległych pracowników przepisow BHP

c) odsunąć od pracy pracowników nieprzestrzegających przepisów BHP

d) wydawania szczegółowych instrukcji i wskazówek BHP na poszczególnych stanowiskach pracy

-zorganizowanie schronu przy pracach dłuższych niż 2 dni w zimie (schron ogrzewany) i 5 dni w lecie

4. Przedstaw obowiązki pracownika wynikające z BHP przy pozyskaniu drewna

-wykonywanie pracy zgodnie z:

a) przepisami i zasadami BHP,

b) postanowieniami obowiązujących instrukcji technologicznych

c) poleceniami i wskazówkami przełożonych

-zapoznanie się ze strefami niebezpieczeństwa i zagrożenia wszystkich rodzajów wykonywanych prac na danym terenie

-ustalenie zasad porozumiewania się lub sygnalizacji

5. Jakich ogólnych zasad BHP należy przestrzegać przy pracach konnych?

-Zabrania się:

a) bicia i straszenia koni

b) przebywania między końmi z zaczepionymi narzędzia

c) stawania na zaczepach, ramach, dyszlach itp. w czasie pracy

d) zawijania lejców i innych linek uprzęży na szyi lub owijania wokół ręku

e) zbliżania do koni osobom postronnym

-podchodząc do konia wymówić głośno jego imię uprzedzając nadejście

-konie złośliwe oznaczyć w sposób widoczny czerwoną tasiemką (w grzywie, gdy gryzie, w ogon, gdy kopie) wybitnie złośliwym i gryzącym nakładać kagańce, kopiące odgrodzić w stanowisku

-w czasie gołoledzi konie okuć na wszystkie kopyta podkowami zaopatrzonymi w hacele

-pomieszczenia dla koni urządzone zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi (sprzęt, instrukcje)

-w czasie pracy wozak musi posiadać przy sobie środki opatrunkowe dla koni

-każdy pojazd konny musi być wyposażony w hamulec oraz widoczna informacje o dopuszczalnej ładowności

6. W jakich warunkach nie wolno prowadzić ścinki drzew?

-podczas ulewnego deszczu i śnieżycy oraz przy gęstej mgle i zapadającym zmroku (ograniczona widoczność)

-przy temp poniżej -20 st C

-podczas wiatru na tyle silnego, że może on wpłynąć na zmianę założonego kierunku obalania drzew, powodować przedwczesne obalenie, pękanie drzew.

-w czasie burzy i silnego wiatru nie można przebywać na powierzchni roboczej

7. Jakie prace związane z pozyskaniem i wyróbką drewna należy wykonywać pod nadzorem stałym?

-ścinanie i obalanie drzew znajdujących się w zasięgu linii i urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych oraz ściąganie drzew zawieszonych na liniach bądź urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych (pod stałym nadzorem osoby uprawnionej przez dysponenta linii, urządzeń)

-usuwanie złomów i wywrotów (do tego wykonywane min przez 2 osoby na pow. roboczej)

-ścinka drzew silnie pochylonych, hubiastych, dziuplastych, drzew o dwóch i większej liczbie pni, drzew pękniętych

8. Przedstaw prace przygotowawcze przed pozyskaniem drewna, kto jest odpowiedzialny za ich wykonanie?

-w sposób widoczny wytyczenie działek roboczych, zapoznanie robotników z przebiegiem granic (z każdego punktu widoczne dwa sąsiednie oznaczenia)

-powierzchnię, na której przewiduje się prace więcej niż jednego zespołu roboczego należy podzielić tak, aby odległość miedzy stanowiskami roboczymi w każdej fazie prac nie była mniejsza niż dwie wysokości drzewostanu. (w górach granice prostopadle do granic)

-zapoznać robotników z organizacją prac i występującymi zagrożeniami na danej powierzchni

-zamknąć dla ruchu publicznego na okres ścinki i obalania drogi leśne i ścieżki przebiegające przez powierzchnie roboczą

-ustawić tablice ostrzegawcze przy drogach i ścieżkach przebiegających w pobliżu powierzchni roboczej nie bliżej niż 100-150 m (dobrze widoczne i czytelne)

- jeśli nie ma objazdu lub prace zrębowe wykonywane są obok drogi publicznej to na drodze należy ustawić posterunek (w porozumieniu z odp. urzędem) regulujący ruch na zagrożonym odcinku drogi, ustalić ścisłe zasady porozumiewania się posterunkowych i robotnikami na zrębie

-dla każdego zespołu robotników wyznaczyć poza strefa zagrożenia bezpieczne miejsce na posiłki (bez nadłamanych, zaczepionych gałęzi)

-ustalić główny kierunek obalania drzew

9. Przedstaw zasady przygotowania stanowiska roboczego w terenach nizinnych.

-przeszkadzające gałęzie obciąć do wysokości wzrostu operatora (pilarka do wysokości barków oraz tak, aby pień drzewa oddzielał operatora od urządzenia tnącego pilarki

-odcięte gałęzie usunąć z otoczenia drzewa i ze ścieżek oddalania

-w miarę możliwości przed rozpoczęciem ścinki usunąć gałęzie nadłamane i luźno zawieszone na drzewach przeznaczonych do ścinki oraz drzewach sąsiednich

-usunąć podrost i podszyt przeszkadzający przy ścince (uwzględnić ochronę cennych podrostów), wycinać przy samej ziemi, odrzucić, aby nie przeszkadzały pracującym

-wyznaczyć ścieżki oddalania (przy ścince 2-osobowej dwie) pod katem 135st do kierunku obalania

-ścieżki oddalania muszą być dokładnie oczyszczone z wszelkich przeszkód na odległość ponad 5m od pnia ścinanego drzewa (w d-stanach I i II klasy wieku na odl min 1m)

a) odrzucona od pnia i ze ścieżek oddalania przeszkadzająca pokrywa śnieżna

b) skruszenie oblodzenia wokół pnia i na ścieżkach

-usunąć w obrębie szyi korzeniowej przeszkody (runo, ściołę)

10. Przedstaw zasady przygotowania stanowiska roboczego w terenach górskich.

-j.w. tylko ścieżki oddalania na stokach powinny prowadzić:

a) w bok poza zasięg korony po warstwicy przy obalaniu w dół lub w górę stoku

b) do tyłu w bok (w górę stoku) przy obalaniu po warstwicy

11. Zdefiniuj główny oraz indywidualny kierunek obalania drzew, przedstaw różnice.

Główny kierunek obalania:

Ustala osoba uprawniona uwzględniając: metodę pracy, konfigurację terenu, nachylenie większości drzew, przebieg szlaków operacyjnych, kierunek zrywki, rodzaj środków zrywkowych oraz wymagania hodowli i ochrony lasu

-powinien być przeciwny do kierunku postępowania zrywki

-w terenach górskich ścinka od dołu stoku postępująca w górę

-obalanie drzew w dół stoku

a) obalanie po warstwicy dopuszczalne, gdy istnieje zabezpieczenie przed stoczeniem drzewa (wywłaszczenie, inne drzewa)

b) obalanie w górę stoku dopuszczalne w wyjątkowych sytuacjach pod warunkiem zapewnienia utrzymania się drzewa na stoku i zachowaniu specjalnej ostrożności

Indywidualny kierunek obalania:

Ustala operator pilarki uwzględniając: przebieg szlaków operacyjnych, konfiguracje terenu, kształt strzały oraz korony drzewa, pochylenie drzewa, najbliższe otoczenie, miejsce znajdowania się drzew już lezących oraz względy hodowlane. Aby uniknąć zawieszenia lub zaczepienia ścinanego drzewa o drzewa stojące

12. Przedstaw zasady odpowiedniego wyboru rzazu podcinającego, odpowiedz zilustruj graficznie.

Rzaz podstawowy (z poziomą płaszczyzną dolną):

-rzaz podcinający wykonany tak, aby wysokość pniaka nie była większa niż ¼ średnicy, zasadniczo na głębokość od ¼ do 1/3 średnicy pnia w miejscu cięcia, krawędź rzazu powinna być prostopadła do obranego kierunku obalania i równoległa do poziomu

-rzaz podcinający należy rozpocząć od cięcia ukośnego pod katem, co najmniej 45st, następnie rzaz poziomy

-należy go stosować w terenie płaskim, przy ścinaniu drzew o średnicy w miejscu cięcia powyżej 20 cm.

Inne rzazy podcinające:

-podcięcie jednym rzazem poziomym, można stosować przy obalaniu drzew cieńszych np. żerdziowina, drągowina

-podcięcie dwoma rzazami poziomymi (z wybiciem powstałej płyty) można stosować w d-stanach do III klasy wieku

-podcięcie klinowe z pozioma górna płaszczyzną cięcia należy stosować w terenie górskim przy obalaniu drzew w dół stoku (rzaz poziomy na poziomie gruntu przy pniu od strony stoku, rzaz ukośny poniżej)

-podcięcie klinowe rozwarte, należy stosować w warunkach górskich, aby drzewo nie zerwało zawiasy i nie stoczyło się w dół (pierwsze cięcie z góry drugie z dołu)

13. Przedstaw graficznie zasady ścinki drzew o:

,/ średnicy mniejszej niż użyteczna długość prowadnicy,

,/ średnicy nie przekraczającej dwóch długości prowadnicy,

,/ średnicy przekraczającej dwie długości prowadnicy.

(drzewa nieobciążone osiowo)

14. Przedstaw graficznie zasady ścinki drzew pochylonych zgodnie z kierunkiem obalania.

15. Przedstaw graficznie zasady ścinki drzew pochylonych w bok od kierunku obalania. Jakie jest zadanie

trójkątnej zawiasy?

16. Przedstaw graficznie zasady ścinki drzew pochylonych przeciwnie do kierunku obalania.

17. Listwa podtrzymująca, do czego służy i w jakich przypadkach ją stosujemy, do jakich drzew, z jakimi

narzędziami pomocniczymi? Odpowiedz zilustruj graficznie.

18. Przedstaw graficznie zasady ścinki drzew trudnych: dziuplastych, z pękniętym pniem, o dwóch lub

większej liczbie pni. Opisz zasady BHP przy ścince takich drzew

19. Przedstaw zasady BHP przy ścince drzew z tyczką kierunkową oraz dźwignią-obracakiem.

Wykonuje się przy drzewach o grubości od 20cm do potrójnej szerokości prowadnicy

Ścinka i obalanie za pomocą pilarki i dźwigni obracaka:

-wykonuje się jednoosobowo

-obalanie drzewa przez ciągniecie rękojeści dźwigni-obracaka do góry przez prostowanie nóg z przysiadu przy wyprostowanym kręgosłupie

-przy drzewach lekko pochylonych w kierunku obalania oraz prosto stojących:

a) wykonać rzaz podcinający

b) wykonać rzaz scinający z pozostawieniem listwy podtrzymującej na około ¼ średnicy oraz przepisowej zawiasy

c) wyjąc pilarkę z rzazu, włożyć stopkę dźwigni obracaka w rzaz ścinający

d) przeciąć listwę podtrzymującą (cięciem ukośnym lub poziomym) pozostawiając zawiasę

e) jeśli drzewo się nie obaliło samo, uchwycić rękojeść dźwigni-obracaka i obalić

-przy drzewach pochylonych w kierunku przeciwnym do kierunku obalania dopuszcza się dwa sposoby obalania:

1.

a) wykonać rzaz ścinający

b)włożyć stopkę w rzaz ścinający i wykonać rzaz podcinający 2-3 cm poniżej rzazu ścinającego z pozostawieniem przepisowej zawiasy

c) uchwycić rękojeść i obalić drzewo

2.

a) wykonać rzaz podcinający

b)wykonać prostopadle do tego rzazu rozpoczynając od części podciętej, rzaz sztyletowy nieco powyżej przyszłego rzazu ścinającego

c) włożyć stopkę dźwigni-obr w ten rzaz od strony przeciwnej do kierunku obalania

d)wykonać w dwóch fazach rzaz ścinający po bokach rzazu podcinającego

e) obalić drzewo

Ścinka i obalanie drzew pilarka i użyciem tyczki kierunkowej:

-wykonuje się dwuosobowo

-długosc tyczki powyżej 4m

-widełki trwale osadzone na grubszym końcu tyczki

Zasady ścinki i obalania z wykorzystaniem tyczki kierunkowej:

-wykonanie rzazu podcinającego przez drwala operatora

-wbicie przez pomocnika okutego końca tyczki w drzewo na wysokości min 3m nad ziemią

Ustawienie tak, aby móc napierać na drzewo w określonym kierunku, tyczka trzymana z boku ciała

-wykonanie rzazu ścinającego

-obalenie drzewa przez napieranie tyczką. Po uzyskaniu odpowiedniej zawiasy pilarz ewentualnie pomaga w obaleniu drzewa

-zabrania się pozostawiania tyczki opartej o stojące drzewo

20. Przedstaw obowiązujące zasady ściągania drzew zawieszonych

Sposoby ściągania drzew zawieszonych:

-przecięcie zawiasy

-odciąganie drzewa do tyłu rękoma lub narzędziami pomocniczymi, jeśli średnica pnia nie przekracza 20cm

-obrót drzewa obracakiem lub przesuwanie odziomka drągami (tylko przy zawieszeniach bocznych)

-użycie drąga obracaka albo urządzeń linowych ciągników lub koni (przy zawieszeniach czołowych)

-wyłącznie użycie urządzeń linowych, ciągników lub koni przy zawieszeniach widlastych tylnych.

21. Przedstaw zasady BHP przy ściąganiu drzew zawieszonych.

-obalenie drzew bezpośrednio po zawiśnięciu

-do czasu ściągnięcia na pow. roboczej nie wolno wykonywać żadnych innych prac niezwiązanych z ściągnięciem zawieszonego drzewa

-przy ściganiu w strefie zagrożenia mogą przebywać tylko osoby uprawnione, nikt w strefie upadku drzewa

-wybranie odpowiedniego, dopuszczalnego sposobu ściągnięcia drzewa stosownie do rodzaju zawieszenia

-przy ściąganiu pracuje najwyżej dwóch robotników

-robotnicy pracujący przy odciąganiu podważaniu obracaniu odziomków muszą znajdować się po tej samej stronie odziomka przeciwnej do kierunku jego przesuwania napierając na drąg od siebie nie na siebie.

-nie opierać w czasie pracy draga, obracaka na ramieniu

-drągi o długości ok. 3 m, (aby zachować bezpieczną odległość od odziomka)

-drąg mocny, niepopękany

-gdy drzewo zaczyna padać, obsuwać się puścić drąg i oddalić się w bok od spadającego drzewa

-przy ściąganiu z pomocą drąga i liny należy drąg ciągnąć a nie pchać, obserwując ściągane drzewo

-przy ściąganiu z użyciem urządzę linowych Line ściągacza umieszcza się na odziomku, a przy zawszeniach bocznych owija wokół odziomka i wzgledniając zamierzony kierunek obracania drzewa

22. Przedstaw ogólne zasady okrzesywania drzew

-okrzesywanie drzewa dopiero po uprzednim jego obaleniu

-jedno drzewo okrzesywane przez jednego robotnika

-wybór odpowiedniej techniki okrzesywania z uwzględnieniem: rodzaju drzewa, jego masy, rozmieszczenia gałęzi ich dostępność i grubość, rodzaju naprężeń występujących w drzewie, położenia drzewa w stosunku do podłoża, warunków terenowych i sytuacyjnych

-przed okrzesywaniem sprawdzenie położenia drzewa w celu zlokalizowania i wyeliminowania zagrożeń (zabezpieczenie przed stoczeniem obsunięciem), sprawdzenie, na jakich gałęziach opiera się drzewo

- nie okrzesywanie gałęzi niewidocznych, niedostępnych

- przy okrzesywaniu zabrania się: stawać na drzewie, opierać stopę na drzewie, stawać okrakiem nad drzewem, trzymać pilarkę tylko za uchwyt sterujący

-do odcinanej gałęzi podchodzić od strony rozwartego kąta osadzenia

-przestrzegać kierunku okrzesywania:

A) przy obalaniu w dół stoku postępować z okrzesywaniem od odziomka do wierzchołka

B) przy obalaniu wzdłuż warstwicy okrzesywać stojąc powyżej drzewa

C) przy obalaniu w górę stoku okrzesywać od wierzchołka do odziomka

-nie odłamywanie gałęzi i sęków

-nie okrzesywanie gałęzi naprężonych przed usunięciem naprężenia(skrócenie gałęzi, obrócenie drzewa) przy usuwaniu naprężeń stać po wewnetrznej stronie jej wygięcia.

-okrzesane gałęzie odrzucić tak, aby nie przeszkadzały w dalszych pracach

23. Przedstaw zasady BHP przy okrzesywaniu drzew pilarką w terenach nizinnych.

-stosować zasadę opierania pilarki o strzałę lub na lewym udzie

-w miarę możliwości stosować pilarki lekkie

-zachować szczególną ostrożność i bezpieczną odległość od nóg w trakcie cięcia „z góry” po stronie operatora, lewa noga chroniona przez uchwyt podtrzymujący przedni

-utrzymywać wyprostowany kręgosłup, unikać wymuszonej pozycji ciała

-przechodzić do następnej gałęzi dopiero po całkowitym odcięciu poprzedniej

-przy usuwaniu gałęzi i sęków z drzew grubszych (pow. 50cm w miejscu ciecia) ustawić się po tej samej stronie strzały, co obcinana gałąź

-usuwać gałęzie o znacznej grubości dwoma cięciami: pierwsze cięcie prostopadłe z zastosowaniem dwóch rzazów (podcinający i ścinający) z uwzględnieniem naprężeń ściskających i rozprężających, drugie cięcie równolegle przy strzale

-z okrzesywaniem postępować od odziomka do wierzchołka

24. Przedstaw zasady BHP przy okrzesywaniu drzew pilarką w terenach górskich.

-stosować zasadę opierania pilarki o strzałę lub na lewym udzie

-w miarę możliwości stosować pilarki lekkie

-zachować szczególną ostrożność i bezpieczną odległość od nóg w trakcie cięcia „z góry” po stronie operatora, lewa noga chroniona przez uchwyt podtrzymujący przedni

-utrzymywać wyprostowany kręgosłup, unikać wymuszonej pozycji ciała

-przechodzić do następnej gałęzi dopiero po całkowitym odcięciu poprzedniej

-przy usuwaniu gałęzi i sęków z drzew grubszych (pow. 50cm w miejscu ciecia) ustawić się po tej samej stronie strzały, co obcinana gałąź

-usuwać gałęzie o znacznej grubości dwoma cięciami: pierwsze cięcie prostopadłe z zastosowaniem dwóch rzazów (podcinający i ścinający) z uwzględnieniem naprężeń ściskających i rozprężających, drugie cięcie równolegle przy strzale

-z okrzesywaniem postępować w zależności od kierunku obalenia drzewa:

A) przy obalaniu w dół stoku postępować z okrzesywaniem od odziomka do wierzchołka

B) przy obalaniu wzdłuż warstwicy okrzesywać stojąc powyżej drzewa

C) przy obalaniu w górę stoku okrzesywać od wierzchołka do odziomka

25. Przedstaw zasady BHP przy okrzesywaniu drzew siekierą (tereny nizinne i górskie).

-przy obcinaniu gałęzi i sęków o śr poniżej 50cm w miejscu cięcia, ustawić się po przeciwnej stronie strzały w stosunku do obcinanej gałęzi

-przy drzewach o śr powyżej 50cm stać po stronie okrzesywanej gałęzi (sęka) na wysokości obcinanej gałęzi lub sęka

-używać siekier przeznaczonych do okrzesywania (lub uniwersalnych)

-wałki o długości do 1, 5m okrzesywać wyłącznie siekierą. Okrzesywać wałek oparty o podłoże w pozycji pionowej, podtrzymywać jedną ręką, okrzesywać od połowy długości wałka a następnie obrócić go.

26. Przedstaw zasady BHP przy okrzesywaniu drzew podniesionych (ilustracja graficzna).

-podkrzesywanie drzew podniesionych dopuszcza się w drzewostanach iglastych do Ii klasy wieku w celu zmniejszenia uciążliwości pracy i poprawy jej bezpieczeństwa

-drzewa mogą być podniesione za pomocą urządzeń:

A) widełek

B) draga powieszonego na pasach lub linach gdzie drzewo okrzesane może być podporą dla kolejnego drzewa do okrzesywania

-drzewa podniesione powinny być na wysokość między kolanami a biodrami drwala

-okrzesywanie drzew podniesionych można wykonywać za pomocą łopatki do okrzesywania

(okrzesywanie dolną stroną łopatki części strzały, z której stoi drwal, górna stroną części przeciwnej)

-techniki okrzesywania pilarką:

A) wahadłowa

B) dźwigniowa: metoda 3 punktowa, 6 punktowa, 13punktowa

27. Przedstaw zasady BHP przy przerzynce drewna.

-przed przerzynką sprawdzić czy:

A) drzewo nie zagraża obsunięciem się lub stoczeniem, w razie potrzeby zabezpieczyć je w bliskim sąsiedztwie przyszłego rzazu przez wbicie kołków lub podłożenie klinów

B) usunąć śnieg i gałęzie z miejsca zakładania rzazu

C) dokonać oceny naprężeń występujących w strzale

-gdy drzewo leży na stoku stać powyżej strzały

-w czasie ciecia nie dopuszczać do powstawania zakleszczeń przez stosowanie odpowiednich technik

-drzewo przecinać środkiem prowadnicy, w miejscach niezagrażających zaczepieniem piły o sąsiednią sztukę

-cięcie od dołu w koniecznych przypadkach poprzedzić wykonaniem podkopu (zapobiegającemu dotykaniu elementami tnącymi ziemi, kamieni)

-dopuszcza się cięcie na mygłach do wysokości 1m pod warunkiem upewnienia się, że mygła nie grozi rozsunięciem się lub zabezpieczenia jej przed rozsunięciem, oraz:

A) lipaz musi stać na ziemi

B) przeżynała całą długością prowadnicy (unikać przerzynki pojedynczych sztuk kosówka prowadnicy

C) nie prowadzić przerzynki, gdy w mygle sztuki są skrzyżowane

28. Przedstaw graficznie zasady przerzynki drewna.

29. Opisz prace przygotowawcze przed usuwaniem drewna z terenów poklęskowych.

-prace przygotowawcze jak w pytaniu 8 poza tym:

-ściągnąć na ziemię drzewa wiszące oraz lezące na innych drzewach,

-ściąganie drzew lezących na innych wykonywać ściągaczem linowym lub wciągarką ciągnika

-podzielenie powierzchni na działki robocze, jeśli przewiduje się pracę dla więcej niż jednego zespołu roboczego.

-działki robocze powinny:

A) mieć szerokość, co najmniej dwóch wysokości drzew

B) granice dziek. na terenach równinnych powinny przebiegać równolegle dokierunku złomów i wywrotów, na terenach górskich wzdłuż stoku tj. prostopadle do warstwic

-prace prowadzić, na co drugiej działce

-na jednej działce tylko jeden zespół roboczy

30. Przedstaw zasady BHP przy przygotowaniu stanowiska roboczego w terenach poklęskowych.

Poza ogólnymi zasadami podanymi w pytaniu 9:

-ściągnąć na ziemię złamane zawinięte drzewa za pomocą bosaka na długim trzonku

-podjąć próbę oderwania złamanych gałęzi za pomocą ściągacza linowego lub wciągarki ciągnika (Line zaczepić w pobliżu miejsca złamania i ciągnąć w kierunku złamania lub pod kątem 90st do niego)

-wyznaczyć i przygotować ścieżki oddalania

31. Przedstaw graficznie oraz opisz zasady BHP przy usuwaniu pojedynczych złomów i wywrotów.

-do ścinki drzew ze złamanym odpadniętym wierzchołkiem należy bezwzględnie stosować kliny lub tyczkę kierunkową

-w terenach górskich drzewa stojące ze złamanymi odpadniętymi wierzchołkami można obalać w górę stoku, jeśli nie zagraża to jego zsunięciem się w Dul stoku. Jeśli jest takie zagrożenie to na łagodnych stokach (do 15st) można obalać wzdłuż warstwicy, na stromych obalać w dół stoku.

-przy ścince złomów bramowych należy bezwzględnie stosować urządzenia linowe,

- złomy podparte i bramowe obalać w kierunku prostopadłym do kierunku wytyczonego przez złamaną cześć strzały, a przy tym drwal powinien znajdować się po przeciwnej stronie pnia niż złamany wierzchołek

-drzewa z zwisajacymi złamanymi wierzchołkami obalać w kierunku złamanego wierzchołka

-drzewa pochylone zasadniczo obalać w kierunku pochylenia

-obalać na teren uprzednio uprzątnięty

-przed przystąpieniem do odcinania wywrotu należy zabezpieczyć bryłę korzeniową przed upadkiem w kierunku strzały za pomocą urządzeń linowych i za ich pomocą bezpośredni po odcięciu należy wciągnąć bryłę do wywrotu

-przed przystąpieniem do odcinania złamanych części drzewa, ścinki i odcinania wywrotów należy dążyć do likwidacji naprężeń drewna za pomocą posiadanego sprzętu

32. Przedstaw graficznie zasady zakładania rzazów przy odcinania wywrotów od bryły korzeniowej

(naprężenia większe i mniejsze)

33. Przedstaw zasady BHP przy okrzesywaniu złomów i wywrotów.

-wykonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami, dopuszcza się okrzesywanie strzał nielezących na ziemi, jeśli spowoduje to zmniejszenie naprężeń

-okrzesywanie strzał nieleżących na ziemi zgodnie z zasadami:

A) może być prowadzone tylko do wysokości barków robotnika stojącego bezpośrednio na ziemi

B) robotnik powinien się znajdować po tej stronie, po której obcina gałęzie (drzewa położone wzdłuż warstwicy stojąc powyżej drzewa)

C) gałęzie przygniecione przez inne drzewa należy obcinać najpierw przy nich a później przy okrzesywanej strzale

D) gałęzie wygięte, naprężone, najpierw przecinać na wygięciu stojąc po wklęsłej stronie wygięcia

E) dopuszcza się okrzesywanie od wierzchołka do odziomka

F) nie wolno wchodzić na drzewo ani okraczać okrzesywanych drzew zarówno lezących jak i uniesionych nad ziemią

G) w przypadku okrzesywania pilarką odcinać gałęzie dolną strona prowadnicy jak najbliżej korpusu pilarki

34. Przedstaw zasady przygotowania powierzchni przed zrywką drewna.

-ustalić sposoby i metody prowadzenia pracy (w zależności od warunków terenowych potrzeb i możliwości)

-dokonać wyboru i przygotować miejsca do składowania drewna

-usunąć ze szlaków zrywkowych przeszkody utrudniające pracę i powodujące zagrożenie

-miejsca składowania drewna tak przygotować i zorganizowac, aby pracownicy nie byli zagrożeni przez maszyny i przemieszczane drewno

-min odległość miedzy stanowiskami pracy ścinki i zrywki min 2 wysokości drzew

-

35. Przedstaw zasady BHP przy ręcznej zrywce drewna.

-wykonywana w zespołach min 2 osobowych

-stosowana wyjątkowo, gdy nie ma możliwości zastosowania sprzętu lub koni

-powierzchnię, na której odbywa się grawitacyjna zrywka ręczna należy dodatkowo oznakować tablicami bezwzględnie zabraniającymi wstępu na powierzchnię

A) oprócz tablic o zakazie wstępu z powodu prac pozyskaniowych dodatkowo tablice Np.: ręczna zrywka drewna uwaga prace wyjątkowo niebezpieczne niezatrudnionym wstęp wzbroniony

B) umieszczone w odległości min 100m od przewidywanego najdalszego upadku drewna

C) przy miejscach o wzmożonym ruchu ustawić dodatkowo pilnujących

-drewno musi być dobrze okrzesane, nabiegi korzeniowe obcięte

-stosować narzędzia pomocnicze (capina, obracak, ściągacz linowy z bloczkami kierunkowymi, drągi, folgi (podkłady)

-zrywać tylko po jednej sztuce

-kolejność zrywania: od dołu w górę stoku

-robotnicy muszą używać odpowiedniego obuwia z protektorami a w przypadku dugo spadku lub oblodzenia również raków antypoślizgowych

Przy zastosowaniu ślizgów obowiązują dodatkowo zasady:

-ślizgi muszą gwarantować płynne przemieszczanie się sztuk drewna, w celu ograniczenia prędkość przemieszczającego się drewna należy stosować odpowiednie dla rodzaju ślizgu urządzenia hamujące

-dłużyce spuszczać odziomkami w dół

-zapewnić niezawodną łączność między wysyłającymi o odbierającymi drewno

-przed spuszczeniem drewna musi być podany przez wysyłającego sygnał ostrzegawczy

-następną sztukę wysyłać po otrzymaniu sygnału dotarciu poprzedniej na miejsce

-zabrania się poruszania ludziom po ślizgach, przejścia min 1m nad ślizgiem, przechodzić można tylko, gdy nie jest spuszczane drzewo

36. Przedstaw zasady BHP przy konnej zrywce drewna.

-wykonywać w obsadzie, co najmniej dwuosobowej (w koniecznych przypadkach dopuszcza się jednoosobową pod warunkiem zachowania łączności wzrokowej z innymi wozakami lub osobami)

-posługiwanie się końmi zgodnie z zasadami w pyt 5

-pojazd zaprzęgowy dopuszczony do pracy powinien być sprawny technicznie, przed wyjazdem wozak powinien sprawdzić stan zdrowotny koni, stan uprzęży, pojazdu, sprzętu zrywkowego, narzędzi (gdyż jest on odpowiedzialny za dobranie prawidłowych metod pracy i osoby z nim współpracujące) łańcuchy i liny zaczepowe muszą być zaopatrzone w odpowiednie haki, muszą być okresowo sprawdzane. Używane do zrywki musza mieć taka długość, aby odległość miedzy czołem ładunku a orczyca wynosiła min 1, 5m

-masa zrywanego drewna nie porze przekraczać ładowności użytego sprzętu

-zrywka całkowicie podwieszona może być wykonywana w terenie o spadku nieprzekraczającym 8st a zrywka półpodwieszona (z zastosowaniem sprzętu pomocniczego jak np. przednia oś wozu, sanie zrywkowe, musi mieć sprawne hamulce) i wleczona (przy użyciu łańcucha, liny lub sprzętu w postaci czepców tarczy poślizgowych, kleszczy zrywkowych) w terenie o spadku do 18st

-wozak przy wykonywaniu zrywki powinien iść zawsze od strony stoku na wysokości konia lub napiętego łańcucha (nie obok zrywanej dłużycy) a pomocnik min 3 m od końca dłużycy

-przy zrywce sprzętem wyposażonym w hamulce wozak lub pomocnik powinien iść obok hamulca w takiej odległości, aby w każdej chwili mógł go dosięgnąć

-nie przechodzić z jednej strony ładunku na druga podczas ruchu

-używać dostatecznie długich lejc umożliwiających swobodne sterowanie koniem

-uważać, aby konie nie ruszyły przy zaczepianiu łańcucha lub liny na dłużycy i łańcucha do orczycy

-najpierw zaczepiać linę (łańcuch) na Dłużcu potem do orczycy, przy odczepianiu kolejność odwrotna

-łańcuch (linę) mocować za zgrubieniem odziomkowym, aby zapobiec zsunięciu podczas zrywki, przy zrywce za wierzchołek owinąć kilkakrotnie Line wokół dłużycy

-w przypadku konieczności poprawienia mocowania, konie należy wyprząc

-zrywka może odbywać się jedynie po zakończeniu cięć

Załadunek i wyładunek:

-podczas za i wyładunku należy:

A) ustawić i zabezpieczyć os wozu lub sanie przed poruszaniem się i wywróceniem

B) wyprząc konie

C) unikać gwałtownego zrzucania na oś wozu lub sanie każdy następny ładunek zabezpieczyć przed stoczeniem się.

-załadunek przy użyciu koni na sanie lub oś wozu musi odbywać się po legarach zabezpieczonych przed osunięciem się

-za i wyładunek ręczny wyłącznie przy użyciu narzędzi pomocniczych (capiny drągi obracaki)

-przy ręcznym wyładunku (staczaniu) wozak i pomocnik musza znajdować się po przeciwnej stronie dłużycy lub od strony czół

37. Przedstaw zasady BHP przy ręcznym układaniu i przenoszeniu drewna.

-zaleca się stosowanie przeznaczonych do tego celu narzędzi pomocniczych (haki kleszcze capiny. Zabrania się przenoszenia drewna za pomocą siekiery

-zabrania się ręcznego załadunku na pojazdy i mygłowania drewna wielkowymiarowego

-dopuszcza się załadunek i mygłowanie drewna mało i średniowymiarowego do wysokości ok. 1, 3m od podłoża, na którym stoi robotnik

-zabrania się przebywania między legarami podczas wtaczania drewna na wygę lub pojazd

-drewno stosowe należy ukaładał na legarach

-dopuszcza się ręczne ukaldanie drewna stosowego do wysokości piersi (ok. 1,3m) od poziomu na którym stoi robotnik

-wysokość stosu od poziomu legarów nie powinna przekraczać 2m

-kolki urzywane do formowania stosow powinny być zdrowe i dobrze wbite w ziemię

-na składnicach spedycyjnych i zbiorczych końce stosu powinny być zabezpieczone za pomocą urządzeń stałych (słupków osadzonych na podstawach betonowych, słupków wkopanych w ziemię, kołków przedzielających stos co 2 lub 5m)

-stosy ustawione w kierunku prostopadłym do toru załadowczego

-jeżeli wzdłuż toru nie ma drogi to odległość boku stosu od toru załadowczego min 2,5m

38. Wymień prace związane z pozyskaniem drewna wykonywane jednoosobowo oraz dwuosobowo.


Pobierz dokument
pytania.na.egzamin.z.bhp.lesnictwo.doc
Rozmiar 116 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
zoologia pytania na egzamin, Leśnictwo, zoologia
Pytania na egzamin z ochrony lasu, Leśnictwo, Przydatne
Pytania na egzamin z zarządzania bezpieczeństwem z dr M-1, WSZOP INŻ BHP, VI Semestr, Zarządzanie be
zoologia pytania na egzamin, Leśnictwo, zoologia
Marek Kałużyński, bezpieczeństwo pracy i ergonomia, pytania na egzamin z części BHP
Medycyna Katastrof pytania na egzamin (opracowane)
Długi pytania na egzamin, PWTRANSPORT, semIII, Elektrotechnika II
pytania na egzamin, zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi
1.Rodzaje i geneza gruntów budowlanych, Opracowane pytania na egzamin
testy 2000 m rodz, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
pytania na egzamin PWR, PWSZ, SEMESTR 3, PODSTAWY MARKETINGU
Pedagogika ogĂllna pytania na egzamin
Pytania na egzamin nowa podstawa programowa, sem I
pytania na egzamin z Biochemi jaki miala FIZJO
Interna bydła pytania na egzamin
pytania na egzamin (1) (1)
Pytania na egzamin

więcej podobnych podstron