Sprawozdanie z realizacj planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego, Awans zawodowy - nauczyciel mianowany, AWANS dyplomowany

Pobierz dokument
sprawozdanie.z.realizacj.planu.rozwoju.doc
Rozmiar 263 KB

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Jestem nauczycielem mianowanym, zatrudnionym w Przedszkolu Miejskim nr 50 w Sosnowcu.

Posiadając wymagane kwalifikacje określone w art.9, ust.1 pkt 1 Karty Nauczyciela złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu związanego z ubieganiem się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Staż rozpoczęłam 1 września 2003 roku i trwał on dwa lata i dziewięć miesięcy.

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowałam we wrześniu 2003 roku. Uwzględniłam w nim aktualne zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. W swym założeniu stanowił: kontynuację realizowanych wcześniej przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczych, a zarazem był podstawą do podejmowania nowych zadań w ramach obowiązków zawodowych. Po rozmowach z dyrektorem i ustaleniu szczegółów organizacyjnych, nastąpiło zatwierdzenie planu 24 września 2003r.

Tworząc plan swojego rozwoju zawodowego opierałam się głównie na Rozporządzeniu MEN z dnia 3 sierpnia 2000 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, założeniach Statutu Przedszkola i Planu Pracy Przedszkola, a także specyfice i potrzebach przedszkola, dzieci i ich rodziców, diagnozie własnych umiejętności, wiedzy i doświadczenia pedagogicznego.

Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260 poz 2593)

Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy przedszkola.

§ 8 ust.2 pkt 1

W ramach tego paragrafu przyjęłam następujące zadania do realizacji:

1.Poznanie procedury awansu zawodowego .

Po przeanalizowaniu prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego, złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu nauczyciela dyplomowanego na okres 2 lata i 9 miesięcy . W ciągu pierwszych miesięcy stażu poznałam procedury awansu . W tym celu dokonałam analizy Karty Nauczyciela w sprawach awansu zawodowego nauczyciela oraz wybranych pozycji z zakresu prawa oświatowego :

2.Indywidualne pomnażanie wiedzy teoretycznej.

Mirosława Kowalczyk „Determinanty zagrożeń procesu wychowawczego we współczesnej rodzinie polskiej” wyd. Impuls 2004r.

Robert Gloon , Claude Clero: „Twórcza aktywność dziecka” wyd. Media Rodzina 1999r.

Adele Faber , Elanie Mazlish: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały , jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły” wyd. Media Rodzina 1997r.

Adele Faber , Elanie Mazlish: „Wyzwoleni rodzice , wyzwolone dzieci” wyd. Media Rodzina 1998r.

Vopel Klaus: „Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat” wyd. Kielce 1999r.

Sylwia Szostak, Anna Tabaka: „Porozmawiajmy o agresji”

wyd. Kraków 2004r.

Dużo wskazówek rad i sugestii i ciekawych rozwiązań metodycznych znalazłam w czasopismach pedagogicznych: „Głos Nauczycielski", „Wychowanie w Przedszkolu", „Oświata i Wychowanie"

Efekty:

Poszerzenie własnej wiedzy wpłynęło na:

3.Aktywny udział w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jego podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

Współpracę z rodzicami uważam za priorytetowe zadanie, które pomaga podnosić poziom pracy placówki i daje możliwość współgospodarowania, co przynosi pozytywne efekty. Z roku na rok staram się, aby współpraca ta stawała się bardziej owocna i przynosiła coraz większe korzyści zarówno dzieciom, rodzicom jak i placówce.

Na początku każdego roku szkolnego opracowywałam plan współpracy z rodzicami, plan wspólnych imprez i uroczystości

Organizowałam wypracowane i wprowadzałam nowe formy współpracy z rodzicami w ramach integrowania rodziców z przedszkolem.

W roku szkolnym 2003/04 przeprowadziłam spotkanie z rodzicami w formie warsztatowej z cyklu „Jesteśmy przeciwko przemocy i agresji” na temat: „Asertywność”, w ramach którego rodzice rozpoznawali i nazywali zachowania uległe, agresywne i asertywne.

W przygotowanej ankiecie -„Czy mam skłonność do wchodzenia w błędne koło agresji?” - dokonali refleksji, samooceny i wypowiedzieli się na temat własnych zachowań i ich wpływu na rozwój dziecka.

Uwzględniając potrzeby i możliwości dziecka organizowałam edukację przedszkolną z czynnym udziałem rodziców, wobec których pełniłam funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze. Istotnym dla mnie stało się pozyskanie rodziców do współpracy oraz włączenie ich w proces działań wychowawczo - dydaktycznych realizowanych w mojej grupie. Celem moich działań było ukazanie różnych sposobów rozwiązywania problemów; nowych form i metod pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym; lepsze poznanie i rozumienie potrzeb psychofizycznych dzieci; rozwijanie ich zainteresowań, kształtowanie osobowości i właściwych postaw społecznych.

Na początku roku szkolnego, obejmując wychowawstwo w danej grupie wiekowej, opracowuję ankietę informacyjną „Moje dziecko”, którą rodzice otrzymują z prośbą o wypełnienie. Celem jej jest uzyskanie niezbędnych informacji o każdym dziecku, o jego upodobaniach, przyzwyczajeniach, zainteresowaniach, umiejętnościach oraz osobowości. Wszystkie powyższe informacje, z którymi rzetelnie się zapoznaję znacznie ułatwiają mi, tak ważny dla dziecka w pierwszych dniach pobytu w przedszkolu kontakt, na bazie wzajemnego zrozumienia, akceptacji i zaufania.

Aktywny udział w pracach organów przedszkola to sumienny udział w Radach Pedagogicznych szkoleniowych w ramach WDN.

Uczestniczyłam, między innymi, w radzie szkoleniowej (w roku szkolnym 2004/05) poświęconej współpracy z rodzicami. Poprzez ciekawą formę warsztatową zaprezentowałam zebranym koleżankom temat „Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami”, który opracowałam na podstawie książki Adele Faber i Elaine Mazalis „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. Jednym z zadań tego opracowania było kształtowanie postaw komunikacyjnych zarówno u nauczycieli, jak i rodziców. Pragnęłam wyposażyć koleżanki w wiadomości dotyczące najwłaściwszych sposobów komunikowania się w kontaktach z rodzicami, przyjaciółmi, współpracownikami, no a przede wszystkim z dziećmi.

W roku szkolnym 2005/06 przygotowałam (wspólnie z koleżanką) na radę szkoleniową materiały dotyczące „Odimiennej metody nauki czytania w przedszkolu „Nazywanie świata” -wg Ireny Majchrzak.

Opracowany przeze mnie scenariusz zajęcia pt. „My i nasze zabawki” pokazał koleżankom nowe możliwości wykorzystania i przystosowania do pracy, w grupie dzieci 5-letnich, elementów metody dr Ireny Majchrzak.

Efekty :

4.Opracowanie (wspólnie z innymi nauczycielkami) programu autorskiego: „Asertywność jako skuteczny sposób radzenia sobie z agresją własną i innych” .

Jestem współautorką programu autorskiego:

„Asertywność jako skuteczny sposób radzenia sobie z agresją własną i innych”.

Tworząc ten program wykorzystałam wiedzę zdobytą na wykładach i warsztatach organizowanych przez Poradnię Pedagogiczno- Psychologiczną w czerwcu 2000 roku, w kwietniu 2001 roku oraz na kursie doskonalącym „Programy autorskie” grudniu 2002r.

Głównym założeniem programu jest pomoc dzieciom w nawiązywaniu prawidłowych kontaktów interpersonalnych .

Cele programu:

5.Wdrożenie programu autorskiego: „Asertywność jako skuteczny sposób radzenia sobie z agresją własną i innych” .

Program autorski: „Asertywność jako skuteczny sposób radzenia sobie z agresją własną i innych” wdrożyłam w roku szkolnym 2003/04 w grupie dzieci 5- letnich „Słoneczka”.

W ciągu całego roku szkolnego dzieci uczyły się zachowań asertywnych.

Ewaluację osiągnięć dzieci przeprowadziłam w oparciu o:

-kwestionariusz oceny dojrzałości społecznej (opracowanie własne)

-arkusz obserwacji zachowań prospołecznych dziecka 5-letniego w grupie przedszkolnej

- zeszyt obserwacji

- kartę pracy „Jak się czujesz?”

- kartę ewaluacyjną.

Na ich podstawie stwierdziłam, że dzieci:

Efekty:

Praca w oparciu program autorski: „Asertywność jako skuteczny sposób radzenia sobie z agresją własną i innych”:

Również pozostałe koleżanki współautorki programu autorskiego, osiągnęły pozytywne wyniki podczas jego wprowadzania. Dlatego też poszerzyłyśmy treść, nadałyśmy nowy tytuł „Chcę być dobry - pomóż mi” i wystąpiłyśmy z wnioskiem o wpisanie go jako programu innowacyjnego do wykazu innowacji pedagogicznych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Innowacja została przeznaczona do realizacji w okresie od września do czerwca 2005r. pod numerem KO-ZA-ZU-WG/4255/112/2004 . Innowację wdrażałam w grupie dzieci 6 - letnich .

6.Analiza , określenie mocnych i słabych stron własnej pracy.

W ostatnich dniach sierpnia 2003 r. wystąpiłam z wnioskiem do Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 50 w Sosnowcu o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego . Była to decyzja przemyślana i uwzględniająca moje umiejętności i możliwości . Wyznaczając sobie poszczególne zadania w planie rozwoju działań starałam się, aby były kontynuacją mojej dotychczasowej pracy dydaktyczno - wychowawczej , były zgodne z wymaganiami prawnymi i planem rozwoju placówki oraz moimi własnymi doświadczeniami , które gromadziłam w toku swojej wieloletniej pracy.

Moja praca w okresie stażu nie wiele się różniła od pracy sprzed stażu , była tylko poszerzona o zadania związane z poznawaniem przepisów dotyczących reformy oświatowej i dokumentowaniem podejmowanych działań . Więcej czasu poświęciłam także na doskonalenie się w zakresie technologii komputerowej .

Przez cały czas realizacji planu dokonywałam samooceny i autorefleksji swoich działań . Korzystając z tych mechanizmów udoskonalałam swoje metody pracy . Wpłynęło to korzystnie na pracę z dziećmi , kontakt z nauczycielami i rodzicami. Sprawozdanie ukazuje , iż wszystkie założenia planu rozwoju zawodowego na okres 2 lata i 9 miesięcy udało mi się zrealizować z pozytywnym skutkiem .

Efekty:

Staż pomógł rozwinąć moje zainteresowania , a także odkryć niektóre moje nowe zdolności i umiejętności . Uważam , że znacznie także poprawił jakość pracy z dziećmi , a także jakość pracy całej placówki , gdyż proponowane przeze mnie rozwiązania , przedsięwzięcia , programy i innowacje korzystnie wpłynęły na całą sferę dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczą przedszkola .

Świadczą o tym podziękowania za aktywną postawę i zaangażowanie w realizację zadań na rzecz dzieci, wysokie osiągnięcia w pracy wychowawczo- dydaktycznej oraz wzorowo prowadzoną dokumentację, które otrzymałam każdego roku podczas stażu.

7.Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod aktywnych, dla zainteresowanych nauczycieli i rodziców

W trosce o doskonalenie swojego warsztatu pracy oraz podwyższanie jakości pracy przedszkola kontynuowałam pracę z wychowankami przy wykorzystaniu metod innowacyjnych

W trakcie podejmowania działań związanych z doskonaleniem swojego warsztatu pracy zwracałam uwagę na poszukiwanie różnorodnych form i metod w pracy wychowawczo - opiekuńczej . W swojej pracy wykorzystywałam różnorodne metody m.in.:

W trakcie stażu realizowałam programy autorskie i innowacje z uwzględnieniem aktywnych metod pracy. Opracowałam scenariusze zabaw , sytuacje edukacyjne oraz ćwiczenia dla dzieci .

Przeprowadziłam 22 zajęcia dla zainteresowanych nauczycieli, między innymi:

na podstawie opowiadania nauczyciela wg. L.Krzemienieckiej.

(dla dzieci 5-letnich, 2005/06)

Dla rodziców przeprowadziłam 12 zajęć otwartych, między innymi:

( dla dzieci 5-letnich, rok szkolny2005/06)

Efekty:

8.Sprawdzanie jakości własnej pracy

Efekty:

Pracując z dziećmi systematycznie prowadziłam obserwację pedagogiczną , której wyniki dokumentowałam w arkuszach obserwacyjnych i zeszycie obserwacji. Przeprowadzone przeze mnie obserwacje, analizy wyników testów i kart pozwoliły mi na właściwe ukierunkowanie pracy stymulacyjno - wspomagającej oraz na właściwe dostosowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej do możliwości rozwojowych dzieci. Wnioski wyciągnięte na ich podstawie były pomocne w planowaniu pracy, były wskazówką w jaki sposób modyfikować swoje działania, aby wzrastała jakość pracy przedszkola.

9.Organizowanie sytuacji edukacyjnych mających na celu dzielenie się wieloletnim doświadczeniem.

W związku z tym, że jestem osobą otwartą i chętną do pomocy innym często: uczestniczę w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli

pomagam im w pisaniu planów miesięcznych, scenariuszy, organizowaniu imprez,

udostępniam im zgromadzone pomoce dydaktyczne, scenariusze, karty pracy.

Jako doradca i obserwator uczestniczyłam w:

„Jak pomagam dziadkowi i babci” - wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną. (12.01.2005),

„Zabawy z pisanką” -tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych. (24.03.2005),

„W gabinecie lekarskim” - zaznajomienie z pracą lekarza.(04.04.2005)

„Dzień Edukacji”, „Jasełka”, „Powitanie wiosny”, „Dzień sportu”

”Wiosna piękna i radosna”- konkurs recytatorski, „Piosenka przedszkolna”,

„Zdrowie wierszem i pędzlem malowane” -przegląd twórczości, „Zdrowym chcę być, zdrowym wiem jak być”.

Pełniłam funkcję opiekuna nauczyciela stażysty. W ramach swoich obowiązków dzieliłam się z młodą koleżanką, między innymi umiejętnościami prowadzenia zajęć. W tym celu, oprócz prowadzenia zajęć, także obserwowałam zajęcia prowadzone przez nauczyciela stażystę:

Efekty:

Mogłam podzielić się własną wiedzą i doświadczeniem zawodowym z nauczycielami młodymi. Wspólnie analizowałyśmy przeprowadzone zajęcia, a koleżanki chętnie korzystały z moich rad i wskazówek., co wpłynęło na podniesienie jakości ich pracy.

Moje cechy osobowe pozwoliły tworzyć pozytywne relacje między pracownikami przedszkola, zapewniały dobrą komunikację, sympatię i szacunek zarówno ze strony dzieci, jak i rodziców oraz całego grona pedagogicznego.

10.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

Nauczyciel, który chce być nauczycielem twórczym, otwartym na wszelkie innowacje musi duży nacisk kłaść na samokształcenie .

Powinien umieć dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami , ale także korzystać z dorobku innych nauczycieli .

Wdrażając zaplanowane przedsięwzięcia zauważyłam ścisły związek między moim doskonaleniem się, a podwyższaniem jakości pracy przedszkola. Jestem przekonana, że działania te wpłynęły na mój rozwój na wielu płaszczyznach pracy zawodowej oraz zaowocowały podniesieniem jakości pracy przedszkola.

W trakcie stażu miałam możliwość uczestniczenia w wielu konferencjach metodycznych dla nauczycieli, na których miałam możliwość zapoznać się z różnymi metodami pracy, formami i rozwiązaniami.

Poprzez poznane i następnie systematycznie stosowane nowoczesne metody pracy z dziećmi podniosłam jakość pracy mojej i jakość pracy placówki.

Miałam także możliwość integracji z innymi nauczycielami, a tym samym wymiany doświadczeń.

W trakcie stażu ukończyłam następujące formy doskonalenia zawodowego:

L.p.

Data

Temat

Rodzaj

Organizator

Ilość godzin

Dokument potwierdza-jący

1.

12.12.

2003

„Aktywne uczenie się metodą story-line w wychowaniu przedszkolnym”

Warsztaty pedagogicz-ne

„Elementarz”

Katowice

5

zaświadczenie

2.

2002/

2003

„Elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w wychowaniu

przedszkolnym”

warsztaty metodyczne

WOM Katowice

10

zaświadczenie

3.

IV.

2004

„Muzyka w edukacji wczesnoszkolnej i w nauczaniu zintegrowanym”

warsztaty metodyczne

FCE

10

zaświadczenie

4.

IV.

2004

„Aktywne uczenie poprzez zabawę, działanie i doświadczenie”

warsztaty metodyczne

Edukacja dzieci i młodzieży

(Henryka Czerniawska

zaświadczenie

5.

23.09.

2004

„Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na dyplomowanego”

warsztaty metodyczne

„WOM” Katowice

8

zaświadczenie

6.

19.10.

2004

„Muzyka w edukacji przedszkolnej i kształceniu zintegrowanym”

kurs

FCE

24.01.

04.-17.10.

04

zaświadczenie

7.

4.02.

2005

„Metody aktywizujące w przygotowaniu 6-latków do podjęcia nauki szkolnej”

warsztaty

DIDASKO

zaświadczenie

8.

17.02.

2005

„Dramowa interpretacja legend polskich”

szkolenie

KCEN

4

zaświadczenie

9.

23.02.

2005

„Nadpobudliwość psychoruchowa w zaburzeniu koncentracji uwagi”

warsztaty metodyczne

„WOM”

Katowice

5

zaświadczenie

10.

12.03.

2005

„Jak wspomagać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym” („Wesoła szkoła sześciolatka” i „ABC”)

warsztaty metodyczne

„WOM”

Katowice

zaświadczenie

11.

18.05.

2005

„Wspomaganie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym"

warsztaty metodyczne

„Edukator”

2

zaświadczenie

12.

24.09.

2005

„Wykorzystanie diagnozy potrzeb rozwojowych wychowanków do planowania pracy dydaktyczno- wychowawczej przedszkoli”

kurs doskona-lenia

„WOM” Katowice

20

zaświadczenie

13.

14.11.

2005

„Metody wspomagające rozwój dziecka w wieku przedszkolnym z deficytami rozwojowymi”

warsztaty metodyczne

PRO-EDU

5

zaświadczenie

14.

11.12.

2005

„Dla kierowników wycieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży”

kurs

„WOM”

Katowice

10

zaświadczenie

15.

13.12.

2005

„Pedagogika zabawy jako metodyka terapeutyczna”

Konferencja metodyczna

WSiP

certyfikat

16.

2005/

06

„Szkolenie dla koordynatorów Szkół Promujących Zdrowie”

szkolenie

METIS

Katowice

20

zaświadczenie

16.

2005/

06

„Jak pomóc dziecku osiągnąć sukces w szkole?”

szkolenie

„Edukator”

3

zaświadczenie

Efekty:

Nabyte umiejętności w czasie kursów i warsztatów pozwoliły mi na :

Dzięki wsparciu mojej placówki, wiedzę i umiejętności zaczerpnięte we wszystkich formach doskonalenia zawodowego systematycznie wykorzystuję w pracy z dziećmi w przedszkolu, a także dzielę się doświadczeniem na radach szkoleniowych oraz poprzez zajęcia otwarte dla nauczycieli i rodziców

11.Aktywny udział w podwyższaniu jakości pracy przedszkola, podejmowanie dodatkowych zadań.

2003 - 2006

Poznaję świat i ludzi” - umacnianie więzi z rodziną, bliższym i dalszym środowiskiem, wprowadzenie w świat uniwersalnych wartości.

„Edukacja zdrowotna-nowa jakość życia”- przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia.

„Bawię się, rozwijam i tworzę”- rozwijanie u dzieci predyspozycji muzycznych, plastycznych i technicznych.

Zadania planu rocznego:

1„Jestem zdrowym przedszkolakiem”- promowanie zdrowego stylu życia, rozróżnianie co dobre, a co złe dla zdrowia.

2.„Przedszkolak- zdolny odkrywca otaczającego świata” - wpływanie na wszechstronny rozwój wszystkich sfer osobowości dziecka.

3.„Spotkanie ze sztuką” -rozwijanie zainteresowań plastycznych i muzycznych dzieci.

1„Edukacja prozdrowotna” -stymulatorem fizycznego i psychomotorycznego rozwoju dziecka.

2„Jestem twórczym przedszkolakiem” - inspirowanie aktywnej postawy dziecka wobec środowiska w bezpiecznych kontaktach z przyrodą, techniką i życiem społecznym.

3.„Ja, rodzina i przedszkole” - wspieranie i wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka.

Dokument ten powstał w oparciu o :

Efekty :

W ramach pracy komisji:

Efekty :

W ramach pracy komisji:

-znowelizowano regulamin przydzielania nagród i wyróżnień nauczycielom

-sporządzono regulamin oceny pracy nauczyciela

-projekt przydzielania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli

-opracowano Regulamin Rady Pedagogicznej

-regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Efekty :

Opracowałam razem z koleżankami plan promocji zdrowia w naszym przedszkolu, którego treści realizowałam ja oraz koleżanki z dziećmi w 2005/06r.

Zadania tego planu:

Czuwałam nad systematyczną jego realizacją.

Efekty :

Poprzez realizację planu promocji zdrowia w naszym przedszkolu:

5,6- letnich, z wadami wymowy.

Prowadzone przeze mnie warsztaty logopedyczne miały charakter różnorodnych zabaw i ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych, słuchowych i gramatycznych rozwijających poprawność wypowiedzi dzieci, usuwających wady wymowy.

Organizowane jeden raz w tygodniu ćwiczenia (trwające 30 minut) rozwijały sprawność aparatu mowy, pobudzały dzieci do prawidłowego wypowiadania głosek, zgłosek, wyrazów, zdań i całych wypowiedzi, np. w formie opowiadania, układania i rozwiązywania zagadek, połączone były z różnymi formami aktywności i ekspresji dziecięcej.

Efekty:

Na każdej Radzie Pedagogicznej przekazywałam informacje dotyczącą placówek starających się o certyfikat.

Dotyczyły one:

Efekty:

12.Kształtowanie aktywnej i kreatywnej postawy wychowanków.

W ramach realizacji zadania dobierałam odpowiednią tematykę do zajęć w grupie.

Opracowywane przeze mnie plany miesięczne wyróżniały się pomysłowością, bogatą tematyką, zakładały współpracę z placówkami kulturalno - oświatowymi w celu inspirowania aktywności dzieci, np z :

Opracowałam plany pracy dotyczące Unii Europejskiej w latach

2003/2004 oraz 2004/2005 oraz dokonywałam analizy i ewaluacji w/w treści , które przekazywałam Rodzicom na spotkaniach oraz na spotkaniach Rady Pedagogicznej . Twórcza i kreatywna postawa wychowanków znalazła odzwierciedlenie w urządzanych kącikach tematycznych wzbogacanych systematycznie przez prace dzieci, w wystawkach prac organizowanych dla rodziców.

Wiedzę, którą wykorzystałam podczas opracowywania planów uzyskałam podczas kursu zorganizowanego przez Ośrodek Edukacyjny „Rozwój” .

Efekty:

13.Opracowywanie informatorów (kwartalników) dla rodziców.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, opracowałam następujące informatory (kwartalniki), gazetki dla rodziców:

W roku szkolnym 2004/2005 prowadziłam gazetkę informacyjno - edukacyjną dla dzieci i Rodziców „W krainie 6 - latka, techniką komputerową . Gazetka umieszczana była w szatni , a drobne datki za nią przeznaczałam na bieżąco na rzecz grupy . Umieszczałam w niej informacje dotyczące ważnych wydarzeń z życia przedszkola i grupy , zdjęcia dzieci , propozycje dla Rodziców co warto przeczytać , quizy dla Rodziców jak również zamieszczony był kącik dla przedszkolaka „Zadania mądrej sówki” .

Efekty:

14.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju

W trakcie stażu sukcesywnie gromadziłam dokumentację potwierdzającą realizowane zadania , świadectwa , zaświadczenia jakie uzyskałam były potwierdzeniem moich działań . Opracowałam wiele przydatnych scenariuszy zajęć , imprez , uroczystości oraz programów , które sukcesywnie wdrażałam w swojej pracy .

15.Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Na podstawie autorefleksji, autoanalizy dokonałam opisu realizacji planu rozwoju zawodowego.

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

§ 8 ust. 2 pkt 2)

Komputer jest stałym elementem mojej pracy. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów oddziaływań edukacyjno - wychowawczych.

W okresie stażu, jak i wcześniej starałam się maksymalnie wykorzystywać i doskonalić umiejętność stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, która pomagała mi w podniesieniu poziomu swojej pracy, a także w doskonaleniu i podwyższaniu jakości pracy przedszkola.

Projektowałam i wykonywałam techniką komputerową:

Korzystam z edytora tekstu Microsoft Word, programu graficznego Paint

(w programach tych wykonuję rysunki, które wykorzystuję w edytorze tekstu).

Opracowałam materiały do gazetki informacyjnej dla rodziców, wzory dyplomów, np. na „Święto Ziemi”, na wystawę prac plastycznych „Sosnowiec - moje miasto” a także zaproszeń - z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Rodziców, na uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Prowadzę także gazetkę informacyjną, umieszczoną przy wejściu do sali dydaktycznej, w której znajdują się najważniejsze informacje dotyczące mojej grupy, imprezy i uroczystości, rozkład zajęć, wiersze, piosenki oraz założenia wychowawczo-dydaktyczne. Wszystkie materiały wykonywałam przy wykorzystaniu technologii komputerowej.

Wykorzystywałam i doskonaliłam umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej przez :

ewaluacyjnych i ankiet

forum nauczycieli

www.przedszkoloa.edu.pl

Na stronie tej zamieściłam opracowania mogące pomóc nauczycielom w pracy z dziećmi: scenariusze zajęć, inscenizacje na różne okazje, publikacje, plany miesięczne dla poszczególnych grup wiekowych, galerię zdjęć poświęconą grupie, której jestem wychowawcą, linki interesujących stron przydatnych nauczycielkom wychowania przedszkolnego oraz strony dla dzieci, a także statystyki , z której mogę zorientować się, jak odbierana jest moja strona wśród nauczycieli i rodziców.

Strona moja została pozytywnie oceniona przez administratorów zarządzających Ogólnopolskim Katalogiem Onetu http://katalog.onet.pl i opublikowana w kategoriach: Materiały dydaktyczne dla nauczycieli oraz Nauczyciele - strony prywatne.

W styczniu 2005r. uczestniczyłam w konkursie ogłoszonym przez portal internetowy www.przedszkolak.pl na „Scenariusz związany z tematyką przedświąteczną i Bożego Narodzenia”. Opracowany przeze mnie scenariusz został przychylnie oceniony, umieszczony na stronie internetowej, a ja otrzymałam nagrodę i podziękowanie.

W roku szkolnym 2004/2005 prowadziłam gazetkę informacyjno - edukacyjną dla dzieci i Rodziców „W krainie 6 - latka, techniką komputerową . Gazetka umieszczana była w szatni , a drobne datki za nią przeznaczałam na bieżąco na rzecz grupy . Umieszczałam w niej informacje dotyczące ważnych wydarzeń z życia przedszkola i grupy , zdjęcia dzieci , propozycje dla Rodziców co warto przeczytać , quizy dla Rodziców jak również zamieszczony był kącik dla przedszkolaka „Zadania mądrej sówki” .

Efekty:

Umiejętność posługiwania się komputerem :

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

§ 8 ust. 2 pkt 3)

1.Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami.

Zdaję sobie sprawę, jak ważne w prawidłowym funkcjonowaniu przedszkola jest dzielenie się doświadczeniem i wiedzą. To nie tylko obowiązek i konieczność, to przede wszystkim chęć pomocy i współpracy. Korzyści z tego wypływające podnoszą jakość pracy placówki, tworzą miłą serdeczną atmosferę, uczą tolerancji, wyrozumiałości oraz rozwijają zdolności interpersonalne.

Swoją wiedzę i umiejętnościami dzielę się z nauczycielami poprzez:

W ramach dzielenia się wiedzą przeprowadziłam wiele zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli, między innymi:

na podstawie opowiadania nauczyciela wg. L.Krzemienieckiej.

(dla dzieci 5-letnich, 2005/06)

Przygotowałam i prowadziłam uroczystości przedszkolne, miedzy innymi:

Wypełniłam wszystkie zadania związane z tą funkcją:

Efekty :

2.Udzielanie pomocy nauczycielkom w zakresie doskonalenia ich warsztatu pracy.

Chętnie też pomagałam też koleżankom w zakresie doskonalenia ich warsztatu pracy:

W roku szkolnym 2005/06 byłam koordynatorem ds. zdrowia w naszym przedszkolu. Brałam udział w szkoleniach dla koordynatorów Szkół Promujących zdrowie i na każdej radzie Pedagogicznej przekazywałam informacje dotyczącą placówek starających się o wyżej wymieniony certyfikat.

W ramach realizacji tego punktu aktywnie uczestniczyłam w pracach rady pedagogicznej. Byłam także protokolantem Rad Pedagogicznych , co wymagało ode mnie dużego skupienia się podczas wszystkich posiedzeń, a także umiejętności wyodrębniania tego co istotne i ważne.

W okresie swojej pracy pedagogicznej zawsze starałam się brać aktywny udział w radach poprzez opracowywanie referatów, scenariuszy zabaw i zajęć, imprez przedszkolnych, kart pracy, pomocy dydaktycznych, wykazów literatury pedagogicznej, arkuszy obserwacyjnych dziecka, analiz półrocznych i rocznych, a także poprzez prowadzenie dyskusji i przedstawianie swoich poglądów i spostrzeżeń odnośnie pracy z dzieckiem i proponowanie wniosków do dalszej pracy.

3.Dzielenie się z zainteresowanymi nauczycielkami wiedzą z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej.

Chętnie dzieliłam się też wiedzą i doświadczeniem z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej:

4.Dzielenie się własnymi doświadczeniami dotyczącymi twórczego rozwiązywania zaistniałych problemów

W roku szkolnym 2005/06 przygotowałam (wspólnie z koleżanką) na radę szkoleniową materiały dotyczące „Odimiennej metody nauki czytania w przedszkolu „Nazywanie świata” -wg Ireny Majchrzak.

Opracowany przeze mnie scenariusz zajęcia pt. „My i nasze zabawki” pokazał koleżankom nowe możliwości wykorzystania i przystosowania do pracy, w grupie dzieci 5-letnich, elementów metody dr Ireny Majchrzak.

W ramach realizacji tego punktu aktywnie uczestniczyłam w pracach rady pedagogicznej - byłam protokolantem Rad Pedagogicznych w latach 2003/04 i 2004/05, co wymagało ode mnie dużego skupienia się podczas posiedzeń, a także umiejętności wyodrębniania tego co istotne i ważne. W okresie swojej pracy pedagogicznej zawsze starałam się brać aktywny udział w radach poprzez opracowywanie arkuszy obserwacyjnych dziecka, analiz półrocznych i rocznych, a także poprzez prowadzenie dyskusji i przedstawianie swoich poglądów i spostrzeżeń odnośnie pracy z dzieckiem i proponowanie wniosków do dalszej pracy.

Zamieszczałam własne opracowania (artykuł: „Dlaczego wychowanie w praktyce trudne, choć w teorii łatwe?, scenariusze zajęć i zabaw „Koty i psy”, „Spotkanie opłatkowe”, plany miesięczne) na stronach edukacyjnych www.przedszkolak.pl www.profesor.pl www.eduforum.plwww.przedszkoloa.edu.pl

Efekty:

5.Przekazywanie własnej wiedzy rodzicom.

Wieloletnie doświadczenie w pracy z rodziną utwierdziły mnie w przekonaniu, że po to, aby stworzyć dziecku najlepsze warunki dla jego wszechstronnego rozwoju należy aktywnie współpracować z jego rodziną W każdym roku pracy opracowałam harmonogramy spotkań grupowych z rodzicami oraz plany spotkań indywidualnych w ramach konsultacji . Opracowałam scenariusze zajęć oraz zabaw z rodzicami w celu systematycznej współpracy, np.:

(maj 2004r.2005r.,2006r.)

Utworzyłam w szatni kącik dla rodziców „Mamo , Tato poczytaj”.

Uczestniczyłam systematycznie w spotkaniach z rodzicami. Zbierałam informacje o dziecku rozdając rodzicom opracowane przeze mnie ankiety . Na spotkaniach z rodzicami przeprowadzałam pedagogizację , na które przygotowywałam referaty z propozycjami rodziców m.in. :

Rodzice zostali szczegółowo zapoznani z rolą i głównymi celami programów autorskich oraz innowacji , pozytywnie oceniali w/w programy i wyrażali zgodę na pracę wg nich .

Efekty:

poszerzenie ich wiadomości dotyczących rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

6.Zachęcanie rodziców do interesowania się literaturą wychowawczo- pedagogiczną.

W ramach pedagogizacji zachęcałam rodziców do interesowania się literaturą wychowawczo- pedagogiczną. Przygotowałam recenzje następujących książek:

Efekty:

Poprzez udostępnienie sprawdzonych materiałów edukacyjnych

uczyłam ich dojrzałego i satysfakcjonującego rodzicielstwa.

7.Dzielenie się własnym doświadczeniem w zakresie stwarzania warunków do wspólnej zabawy.

W ramach współpracy z rodzicami organizowałam i prowadziłam następujące imprezy:

Efekty:

Organizowane spotkania, imprezy wydatnie podniosły jakość wspólnych kontaktów,

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych

rozp. § 8 ust. 2 pkt 4a)

W okresie stażu opracowałam i realizowałam przedsięwzięcia i programy, których celem było doskonalenie mojej pracy oraz podwyższanie poziomu pracy przedszkola, w którym pracuję..

1 Opracowanie programu autorskiego „Jak usprawnić komunikację werbalną dzieci w wieku przedszkolnym”

W roku 2003/04 pracowałam w oparciu o program autorski „Jak usprawnić komunikację werbalną dzieci w wieku przedszkolnym”

Program ten opracowałam, ponieważ zauważyłam , że z roku na rok przybywa dzieci z zaburzeniami mowy. Są to zaburzenia różnego typu:

trudności w budowaniu wypowiedzi ustnych, nieprawidłowe posługiwanie się formami gramatycznymi, ubogi zasób słownictwa i liczne wady wymowy. Planując pracę w roku szkolnym 2003/04 przeanalizowalam ankiety wypełnione przez rodziców dzieci zapisanych do mojej grupy wiekowej. Bardzo duża część rodziców zwracała uwagę na wady wymowy występujące u ich dzieci.

Tworząc program autorski wykorzystałam wiedzę zdobytą na kursie logopedycznym zorganizowanym przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w roku 1997 oraz podczas warsztatów szkoleniowych „Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu” zorganizowanych również przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w roku szkolnym 2001.

Celem opracowanego programu jest kształtowanie postaw komunikacyjnych, a przede wszystkim doskonalenie poziomu umiejętności fonologicznych, kształtowanie prawidłowej artykulacji i otoczenie szczególną opieką dzieci z wadami wymowy.

Program „Jak usprawnić komunikację werbalną dzieci w wieku przedszkolnym” uzyskał pozytywną opinię nauczyciela mianowanego, rodziców, Rady Pedagogicznej i dyrektora przedszkola.

2.Wdrożenie programu autorskiego „Jak usprawnić komunikację werbalną dzieci w wieku przedszkolnym

Opracowany przeze mnie program zawiera działy:

Program „Jak usprawnić komunikację werbalną dzieci w wieku przedszkolnym” został wdrożony w grupie dzieci 5-letnich w roku szkolnym2003/04.

W ramach pracy wg tego programu:

projektowałam zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne dla dzieci

Sprawdzając efektywność pracy według programu przeprowadziłam badania wstępne, w połowie roku szkolnego i badania końcowe, w których wykorzystałam następujące narzędzia badawcze:

Efekty:

3. Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego „Jestem zdrowym przedszkolakiem”

W roku szkolnym 2005/06 pracowałam również w oparciu o program autorski „Jestem zdrowym przedszkolakiem”, który opracowałam wspólnie z koleżanką. Program jest skierowany do dzieci 5-letnich. Program uzyskał pozytywną opinię nauczyciela mianowanego, rodziców, Rady Pedagogicznej i dyrektora przedszkola.

Zawiera działy: „Bawię się bezpiecznie”, ”Chcę być zdrowy”, „Jestem wysportowany”.

Efekty:

W ramach jego realizacji podniósł się w znaczny sposób poziom wiedzy i umiejętności dzieci związany z ochroną zdrowia, higieną i zdrowym stylem życia. Na placówce i w grupie zostało przeprowadzonych wiele imprez promujących zdrowie.

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

§ 8 ust. 2 pkt 4c

W ramach realizacji zadania współpracowałam z placówkami kulturalno - oświatowymi :

W ciągu okresu stażu przygotowałam dzieci do różnorodnych konkursów , przeglądów , wystaw promując tym samym talenty przedszkolaków jak i przedszkole

Udział moich wychowanków w konkursach organizowanych na terenie placówki oraz w szerszym środowisku

Lp.

Rok

Temat

Organizator

1.

2004 r.

„Folder promujący nasze przedszkole”

Miejskie Przedszkole nr 50 w Sosnowcu

2.

2004 r.

„Moje tęczowe miasto”

XII DNI ZIEMI

Doradca Metodyk Wychowania Przedszkolnego

oraz Miejskie Przedszkole

nr 56 w Sosnowcu

3.

2004 r.

„Witamy Panią Wiosnę”

Miejskie Przedszkole nr 36 w Sosnowcu

4.

2004 r.

„Świat w oczach dziecka”

Miejskie Przedszkole nr 56 w Sosnowcu

5.

2004 r.

„Pocztówka z Europy”

Miejskie Przedszkole nr 12 w Sosnowcu

6.

2004 r.

„Skarbonka na euro”

Miejskie Przedszkole nr 12 w Sosnowcu

7.

2004 r

„Bajkowy bohater z różnych stron świata”

Miejskie Przedszkole nr 50 w Sosnowcu

8.

2005 r.

„W krainie baśni i bajek”

Szkolny Klub Przygody przy Szkole Podstawowej nr 18

9.

2005 r.

„Wiersze o mamie”

Miejskie Przedszkole nr 50

10.

2005 r.

„Maska karnawałowa”

Przedszkole Miejskie nr 51

11.

2005 r.

„Świat w oczach dziecka”

Miejskie Przedszkole nr 56 w Sosnowcu

12.

2005 r.

„Zdrowie wierszem i pędzlem malowane”

Miejskie Przedszkole nr 50

13.

2005 r.

Festiwal Przedszkolnej Twórczości Muzycznej

Miejskie Przedszkole nr 12 w Sosnowcu

14.

2005 r.

„Zdrowym chcę być, zdrowym wiem jak być”

Miejskie Przedszkole nr 50

15.

2006

„Konkurs na najładniejszą budowlę ze śniegu”

Miejskie Przedszkole nr 50

17.

2006

Konkurs plastyczny -„Bezpieczna zima”

Przedszkole Miejskie nr39

18.

2006

„Wiosna piękna, zielona, radosna” - konkurs recytatorski

Przedszkole Miejskie nr 50 w Sosnowcu

19.

2006

„Piosenka przedszkolna”

-konkurs

Przedszkole Miejskie nr 50 w Sosnowcu

Współpracowałam z następującymi instytucjami :

Zielonego Przedszkola w Brennej,w roku szkolnym 2004/05 (pełniłam funkcję kierownika) oraz wycieczek, np. do Kobylnicy.

Wyjazdy te pomogły dzieciom w zakresie między innymi:

Dodatkowo w okresie stażu wykonywałam zadania:

  1. prowadziłam warsztaty logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy przez

cały przebieg stażu, podczas, których:

  1. uczestniczyłam w Komisji do spraw Mierzenia Jakości Pracy Przedszkola

  1. zajęłam I miejsce w konkursie dla nauczycieli „Logo naszego przedszkola” (w 2005/2006).

  1. zajęłam I miejsce w konkursie dla nauczycieli „Folder promujący nasze przedszkole” - zapisy na rok szkolny 2005/2006”

  1. wydawałam gazetkę informacyjną „W krainie 6-latka”

  1. promowałam innowacyjne metody pracy z dzieckiem na I Miejskim Forum Przedszkoli

Efekty:

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

§ 8 ust. 2 pkt 3 e

Efekty :

Efekty:

Moje zaangażowanie w wykonywanie zadań na rzecz dzieci i przedszkola wpłynęło na zwiększenie zakresu jego działań, uwrażliwiło na potrzeby innych.

Uczyło też dziecko koncentrowania się na pozytywnych walorach życia i środowiska

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

§ 8, ust.2, p.5

W okresie stażu rozpoznawałam i rozwiązywałam szereg problemów zarówno edukacyjnych jak i wychowawczo - opiekuńczych . Dołączam dwa z nich , które udało mi się pozytywnie rozwiązać :

Podsumowanie i wnioski:

Okres stażu to tylko niewielki odcinek pracy pedagogicznej . W latach poprzedzających staż równie sumiennie i rzetelnie wykonywałam wszystkie zadania wynikające z moich obowiązków i potrzeb przedszkola.

Pomimo tylu lat pracy w zawodzie, ciągle uczę się czegoś nowego.

Każdego roku odkrywam nowe rozwiązania, stosuję ciekawsze metody i pomysły, które umożliwiają wszechstronny rozwój dzieci. Często pracuję metodami aktywnymi z wykorzystaniem wszystkich pomocy jakie posiada przedszkole oraz moich własnych. Jestem pozytywnie nastawiona na nowości dydaktyczne i metodyczne.

Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela dyplomowanego stała się dla mnie wyzwaniem , a jednocześnie okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem pedagogiem i wychowawcą oraz na dostrzeżenie swoich mocnych i słabych stron.

Opracowany przeze mnie Plan Rozwoju Zawodowego był zamierzeniem bardzo ambitnym, jednakże realizacja wszystkich zadań była dla mnie dużym wyzwaniem i przysporzyła mi dużo radości, nowych doświadczeń i satysfakcji.

Analizując moją pracę w okresie stażu stwierdzam, że zrealizowałam wszystkie zadania wytyczone w planie rozwoju zawodowego.

Zdobyte przeze mnie umiejętności i wiedza przyniosły również niewątpliwe korzyści dla dzieci i przedszkola. Wdrożyłam nowe własne pomysły , które podniosły poziom pracy przedszkola, sprawiły radość dzieciom.

Szeroka prezentacja mojego dorobku zawodowego w środowisku sprawiła, że przedszkole stało się atrakcyjną placówką oświatowo -wychowawczą.

Dzięki posiadanym umiejętnościom stosowania technologii komputerowej i informacyjnej przyczyniłam się do usprawnienia pracy własnej i placówki.

W swoich działaniach zwracałam również uwagę na integrację ze środowiskiem rodzinnym dziecka poprzez organizację różnych imprez i uroczystości.

Rodzice czuli się zawsze równorzędnymi partnerami w procesie edukacyjnym.

Dużą satysfakcję sprawia mi fakt, że poczynienia moje są zauważane przez dyrektora, czego dowodem jest otrzymanie nagrody dyrektora w październiku 2003 r. i 2004 r. za rzetelną pracę oraz wkład wniesiony w rozwój naszego przedszkola.

Zakończenie stażu nie oznacza końca działań. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikację, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania przedszkola. Szczególnie zależy mi na śledzeniu wszelkich nowości, analizowaniu ich i wdrażaniu tych najlepszych.

Barbara Drążewska

1


Pobierz dokument
sprawozdanie.z.realizacj.planu.rozwoju.doc
Rozmiar 263 KB

Wyszukiwarka